FRM9710 – Farmakologi, videregående

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg utvalgte emner innen farmakologi, og farmakodynamikk. Disse omfatter utdypende basalfarmakologi, aktuelle legemiddelgrupper og områder hvor det har skjedd en akkumulasjon av ny viten og/eller hvor det skjer en rask utvikling.

Hva lærer du?

Emnet gir en gjennomgang av og oppdatering i sentrale farmakologiske emner, begreper og metoder, samt kunnskap om aktuell terapi, forskning og utvikling innen noen utvalgte terepeutiske områder. Disse områdene er: Legemiddel-reseptorinteraksjoner; Legemidler ved kreft; Legemidler ved neurodegenerative sykdommer; Legemidler ved astma og KOLS; Legemidler ved fedme og type 2 diabetes; og Legemidler ved angst og depresjon.

Studenten skal kunne anvende kunnskap om aktuell terapi og nye målmolekyler (""targets"") for legemiddelbehandling og få forståelse for hvor langt forsknings- og utviklingsprosessen er kommet innenfor de ulike terapiområdene. Studenten skal kunne evaluere om et aktuelt målmolekyl har forutsetning for å bli et godt ""target"" og kunne begrunne dette. Forstå og anvende farmakologisk originallitteratur.

Studenten blir bevisst at en lærebok i faget ikke alltid gir et korrekt bilde av aktuell terapi og den forskning og utvikling som skjer innen terapiområdet. Studenten vil utvikle en generell nysgjerrighet for å følge med i dagsaktuell faglitteratur vedrørende nye behandlingsprinsipper innenfor ulike terapiområder.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Obligatoriske forkunnskaper

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen sammenfaller med undervisning i FRM5710 – Farmakologi, videregående i vårsemesteret. Det er obligatorisk aktiv deltakelse fra ph.d.-kandidatene i undervisningen, hvor de vil få ansvar for å legge fram deler av pensumet og lede diskusjonen med masterstudentene. En mindre del av pensum vil være selvstudium.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Ved få antall påmeldte kan emnet bli avlyst.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen/muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 18:10:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk