Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

FRM1000 gir en innføring i sentrale begreper innen generell og fysikalsk kjemi og en introduksjon til organisk kjemi. Disse tema anvendes på legemiddelkjemiske og farmasøytiske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • kunne forklare struktur og bindingsforhold i atomer, molekyler, gasser, væsker og faste stoffer.
  • beherske støkiometri og kunne beregne pH i syre-base likevekter.
  • kjenne begrepene entalpi, entropi og fri energi, og sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt.
  • ha kjennskap til sentrale funksjonelle grupper i organisk kjemi og deres syre-base egenskaper, og hvordan syre-base egenskapene kan påvirkes av molekylstrukturen.
  • være i stand til å vurdere løselighet av enkle organiske forbindelser og kjenne til de vanligste administrasjonsformer og administrasjonsveier for legemidler.

Opptak og adgangsregulering

Se hva som gjelder for obligatoriske forkunnskaper.

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: gjeldende opptakskrav til det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2015
kreves følgende HMS-emner:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0501, HMS0502, HMS0503, HMS0506 og HMS0507 når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FRM1000.

For studenter som tok FRM1000 mellom høsten 2012 og våren 2015 gjelder at FRM1000 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

  • MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt) eller HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø og HMS0502 - Utviklende læringsmiljø, HMS0506 Klinikksikkerhet HMS0507 Brannsikkerhet
  • MNHMS0010LS - Innføring i laboratoriesikkerhet (nedlagt) eller MNHMS0020LS - In-depth Laboratory Safety (nedlagt) eller HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

Se eventuelt egen [nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner] (url: http://www.mn.uio.no/studier/emner/hms-emner.html).

Overlappende emner

9 studiepoeng overlapp mot FARM1100 – Farmasøytisk kjemi

7 studiepoeng mot KJM 1100 - Generell kjemi og KJM1001 - Innføring i kjemi

Undervisning

Forelesninger, kollokvier og laboratorieundervisning. Forelesningene blir podcastet og legges ut i Fronter.
Rapporter fra laboratoriekurs og dokumentasjon på godkjent kollokviedeltakelse skal samles i en mappe. For å få mappen godkjent må mappen være komplett, og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter. Godkjent mappe er en forutsetning for at studenten skal kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skriftlig eksamen med bokstavkarakter.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst

Studieplanen er under revisjon. Dette emnet undervises siste gang høsten 2016.

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk