Kurset "FYS-MEK 1110 Mekanikk" v�ren 2007

Velkommen til Fys-Mek 1110 v�ren 2007! Vi h�per du f�r en fin tid denne v�ren sammen med oss som underviser kurset og sammen med dine medstudenter (f.eks. gjennom studentforeningene). Vi h�per du vil oppleve at fysikken du l�rer her er spennende, utfordrende, interessant og inspirerende. Lykke til!

Aktiv l�ring

Undervisningen i kurset vil kreve mye av deg som student, men vi vet at den ogs� vil gi mye igjen! Vi bruker en aktiv undervisningsmodell, hvor den klassiske forelesningen er mindre fremtredende. Undervisningen best�r av egenstudium, forelesninger, grupper, web-baserte �vinger, og obligatoriske oppgaver.

 

Forelesningene har fire komponenter: oversikt og fordypning i teori, interaktive sp�rsm�l og diskusjon, eksperimenter og numerisk laboratorium. Vi benytter et interaktivt system basert p� klikkere slik at du som student kan svare p� sp�rsm�l stilt av foreleser. Hva du svarer er anonymt, men fordelingen av svar vil umiddelbart kunne vises p� storskjerm og vil danne grunnlaget for en diskusjon. Vi vil ogs� gj�re eksperimenter hvor resultatene leses digitalt og behandles umiddelbart p� storskjerm. Enkle problemer l�ser vi analytisk, mens mer avanserte problemer l�ser vi numerisk (i Matlab) � p� forelesningene skriver og tester vi programmer som l�ser konkrete problemer i fysikk.

 

P� forelesningene vil vi derfor ikke g� gjennom pensum i detalj. Vi vil i stedet konsentrere oss om � gi en oversikt, et dypere teoretisk fundament enn det du finner i l�reboka og illustrere teorien med eksempler. For � f� utbytte av undervisningen m� du derfor lese de relevante kapitlene i l�reboken f�r forelesningene.

 

Som en pr�veordning: Dersom du har sp�rsm�l relatert til fremstillingen i l�reboken som du �nsker � ha adressert p� forelesningene kan du sende disse til foreleser innen kl. 16 dagen f�r forelesningen. Hvis sp�rsm�let har allmenn interesse vil det kunne bli tatt opp p� den f�lgende forelesningen.

 

Aktive grupper

Fullt utbytte av undervisningen f�r du kun hvis du ogs� deltar i gruppeundervisningen. Det er i gruppene diskusjonen skal g� for fullt, og det er i gruppene det vil bli gitt l�pende tilbakemelding til hver enkelt student slik at hun/han kan l�re mest mulig. Gruppe�velsene vil best� av: diskusjonsoppgaver, regneoppgaver, og periodevis numeriske, obligatoriske oppgaver. Noen av oppgavene vil gj�re bruk av �arbeidsark� som skal strukturere oppgavel�sningen.

I gruppene vil studentene diskutere og arbeide seg gjennom oppgavene, men en l�rer er til stede og vil styre arbeidet og diskusjonen slik at den blir mest mulig effektiv og god. Det er rimelig at l�rer g�r gjennom enkelte oppgaver p� egen h�nd en gang iblant for � sikre at vesentlige detaljer med oppgavene kommer s� tydelig fram som mulig.

Det er sv�rt viktig for arbeidet i gruppene at alle i gruppa m�ter praktisk talt hver gang. Det er ikke formelt obligatorisk fremm�te, men sosialt og faglig er det alts� en kraftig oppfordring til � delta praktisk talt hver gang.

De av dere som ikke har anledning til (eller av andre grunner ikke �nsker) � delta i de aktive gruppene, men likevel �nsker � f�lge kurset, f�r selvf�lgelig lov � gj�re dette. Dere vil da m�tte kommunisere med gruppel�rer via epost eller p� annet vis i forbindelse med obligene og prosjektoppgaven.

Klikkere

I kurset vil vi bruke klikkere � et sett med infrar�de fjernkontroller ikke ulike de vi har til fjernsyn. Klikkere f�r du l�ne p� Fysisk bibliotek p� samme m�te som du l�ner en bok. Vi registrerer da ditt navn og nummeret p� klikkeren slik at dine svar kan registreres. Klikkeren blir brukt til � svare p� sp�rsm�l som stilles p� forelesningene. Dine svar forblir anonyme, men hvor mange ganger du har deltatt ved � svare blir registrert. Hvis du svarer p� 75% eller mer av sp�rsm�lene vil du slippe den tredje obligatoriske innleveringsoppgaven. Svarene dine vil kunne bli brukt i forsknings�yemed, men de vil da v�re anonymisert. Du finner mer informasjon om klikkere p� hovedsiden for kurset.

 

Numeriske metoder

Vi vil i Fys-mek/f 1100 gj�re utstrakt bruk av numeriske metoder til � modellere og analysere sammensatte problemstillinger. V�rt m�l er at bruken av numeriske verkt�y som Matlab skal v�re like naturlig for deg som bruken av kalkulator eller en formelsamling. Vi bruker numeriske metoder som et verkt�y til � diskutere og forst� fysikk � vi vil derfor ikke fokusere s� mye p� metodene som p� � diskutere resultatene. Dette gir deg en basiskompetanse som er ettertraktet n�r du skal ut i arbeidsmarkedet.

Web-baserte oppgavesett

I tilknytning til l�reboka f�r vi tilgang p� et web-basert oppgavel�sningsprogram kalt "Mastering Physics". Hver enkelt student m� registrere seg (se separat veiledning!), helst ikke senere enn i l�pet av f�rste studieuka av kurset. Det blir satt opp enkelte selvtester og det vil bli gitt ukeoppgaver fra Mastering Physics i l�pet av semesteret, men i variabelt omfang alt etter hva vi fokuserer p� i de ulike ukene. Det gis de fleste ukene flere oppgaver fra l�reboka enn oppgaver fra Mastering Physics. Vi bruker oppgaver fra Mastering Physics ved den tredje obligatoriske innleveringsoppgaven.

ClassFronter

Vi bruker et elektronisk system for distribusjon av undervisningsmateriale slik som notater fra forelesninger, programmer, arbeidsark og til innlevering av obliger og prosjektoppgave. Du finner en beskrivelse av innloggingsprosedyren p� kursets hovedside.

Obliger

Vi har tre innleveringer (obliger), og hvor gruppel�rer vil gi respons p� det arbeidet som er gjennomf�rt. Disse innleveringene vil ikke bli gjenstand for karaktersetting, men vil bli vurdert som godkjent/ikke godkjent. Alle obligene m� v�re godkjent for at man skal f� lov til � g� opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen (vil g� opp til eksamen p� ny), f�r godkjent obliger fra tidligere semestre s�fremt at alle obligene ble godkjent da og at det ikke er mer enn tre �r siden de ble godkjent. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er i denne situasjonen.

Obligene l�ses p� liknende vis som vanlige gruppeoppgaver, og man kan f� hjelp underveis av gruppel�rer og medstudenter, men det forventes at det som leveres likevel er eget arbeid og at man ikke "skriver av" fra andre. Med andre ord skal studenten kunne forklare i detalj alle sider ved det arbeidet han/hun leverer.

Obligene leveres p� ekspedisjonskontoret ved Fysisk institutt, eller elektronisk gjennom mappen �Innlevering� p� ClassFronter sidene til kurset. Det er sv�rt viktig at man skriver fullt navn og gruppenummer p� besvarelsen. Et par dager etter levering skal man kunne sjekke at innleveringen er registrert (via "Oversikt over godkjente obliger" p� kurswebsidene. Og n�r obligen er "rettet", vil det i samme godkjentlisten komme opp en J for godkjent og N for ikke godkjent.

Obligene skal leveres som ett stykke arbeid, enten 100% i papirformat, eller som �n eneste fil i .pdf, .ps, .rtf eller i .doc-format. Det vil si at programlistinger og figurer m� bakes inn i dette ene dokumentet og ikke leveres som enkeltfiler (heller ikke som enkeltfiler zippet sammen til en zip- eller tar-fil).

Obligene leveres normalt tilbake p� gruppene. Dersom du ikke f�lger gruppene eller instruerer gruppel�rer om hvordan du vil ha tilbake obligen, vil den bli lagt ut i en kurv p� ekspedisjonskontoret i Fysikkbygget. Den vil da i prinsippet ligge utsatt til, og det har hendt at slike obliger blir borte. Instituttet tar intet ansvar i slike tilfeller.

To av de tre obligene vil inneholde oppgaver hvor bruk av dataverkt�y inng�r. Vi fors�ker � gi en arbeidsmengde som gj�r at dere kan (og b�r!) f�lge undervisning i andre kurs selv om dere arbeider med obligene v�re. Vi vil ikke gi lange tidsfrister, for � redusere fristelsen for � bruke obligene som en unnskyldning for � ikke arbeide med de andre kursene parallellt.

Prosjektoppgaven

En fjerde innleveringsoppgave, kalt "Prosjektoppgaven" er en del av den endelige eksamen, og m� gjennomf�res i l�pet av en begrenset tid fra oppgaveteksten legges ut. Prosjektoppgaven har en modifiserende rolle n�r karakterer skal fastsettes til slutt. Denne M� gjennomf�res for � g� opp til eksamen, uansett om man har v�rt gjennom prosjektoppgaven i tidligere semestre eller ikke. Det er alts� ikke mulig � bruke innleveringer fra tidligere �r. Prosjektoppgaven er basert p� numeriske metoder, og er ofte en videref�ring av oblig 1 og 2.

Prosjektoppgaven har en "modifiserende effekt" p� endelig karakter. Det skjer p� den m�ten at besvarelsene blir vurdert av gruppel�rerne, og klassifisert som "spesielt bra", "normal" og "spesielt svak". De fleste vil havne i "normal"-gruppen. Da vil prosjektoppgaven overhodet ikke p�virke endelig karakter som man f�r til skoleeksamenen i juni. De som f�r vurdert sin prosjektoppgave som "spesielt bra" eller "spesielt svak", vil imidlertid f� en ekstra behandling n�r karakter skal fastsettes. De studentene som er "p� vippen" mellom to bokstavkarakterer etter skoleeksamenen, vil bli skj�vet mot bedre eller d�rligere karakter, alt etter hvordan prosjektoppgaven ble vurdert.

Det vil v�re mulig � f� hjelp ogs� til � l�se prosjektoppgaven, men initiativet m� da komme fra studenten selv. Det er ogs� mulig � samarbeide om prosjektoppgaven, men i s� fall skal det gj�res rede for samarbeidet i innleveringen, det skal leveres separate rapporter, det kreves at hver bidrar med omtrent like stort arbeid og at de som samarbeider m� kjenne motpartens bidrag like godt som om det var ens eget. Vi har ulike virkemidler for � minimalisere faren for at noen "setter bort arbeidet til andre". Blant annet vil noen studenter bli trukket ut til muntlig presentasjon ("muntig h�ring") av prosjektoppgaven i uka etter eksamen.

Vi vil ha �pne dataklasserom i Fysikkbygget (rom 329 og 245) store deler av tiden mens prosjektoppgaven er i gang (bare ett av dataklasserommene om kvelden). Det vil v�re en gruppel�rer til stede som kan svare p� sp�rsm�l. Det er ingen trekk om man sp�r mye, men kapasiteten til � gi hjelp er begrenset!

Prosjektoppgaven f�r dere som allerede begrenset tid p� � l�se, fra det tidspunktet oppgavene blir annonsert til innlevering skal finne sted. Dette gj�res for at ikke arbeidet med disse spesielle oppgavene skal g� uforholdsmessig mye ut over arbeidet med de tradisjonelle l�sningsmetodene eller andre kurs. Akkurat disse to dagene vil imidlertid arbeidet med prosjektoppgaven g� ut over andre kurs, s� vi har varslet de kursansvarlige for matte- og mekanikkurset som g�r parallelt for de fleste.

Prosjektoppgaven skal leveres elektronisk p� ClassFronter-sidene, eller i papirformat. Blir man forhindret i � gjennomf�re prosjektoppgaven innenfor den tiden denne eksamenen p�g�r, m� man kunne vise til sykemelding fra lege og en m� ta kontakt med kursansvarlig helst f�r tidsfristens utl�p.

Eksamen

Eksamen vil reflektere innholdet i kurset slik det er presentert gjennom l�rebok, kompendier, forelesninger, �velser og obliger. Tidligere eksamensoppgaver (og l�sningsforslag) gir en god indikasjon p� hvilke ferdigheter og kunnskaper som forventes av studentene etter at kurset er over. Det gis b�de forst�elsessp�rsm�l og regneoppgaver. Du har p� eksamen sv�rt kort tid � skal du score h�yt m� du derfor ha drillet pensum og regnet mange regneoppgaver slik at du rekker � vise hva du kan. Midtveiseksamen gir en god indikasjon p� tidspresset p� eksamen. Vanligvis vil noen av eksamensoppgavene v�re mer eller mindre identiske med gruppeoppgaver vi har hatt tidligere i semesteret. Vi sier derfor at dersom man har regnet og forst�tt alle gruppeoppgavene i l�pet av semesteret, er man nesten garantert � st� til eksamen.

Vi forventer minimum 13 timers effektiv jobbing med faget pr uke (forelesninger og grupper inkludert) for � gj�re det rimelig bra, og enda mer for � gj�re det topp. Men vi h�per at dette kan v�re artige timer som du setter pris p�, og ikke et ork. Ellers minner vi om at mange l�rer mest effektivt i private sm�grupper p� 3-4 personer som l�ser oppgaver sammen. Vi anbefaler sterkt at dere fors�ker � f� til en slik ordning.

Pensum

Pensum er gitt annetsteds p� kurswebsidene v�re. Legg merke til at "samt utfyllende kompendier som kommer i l�pet av semesteret" i praksis betyr det materiellet vi legger ut under "Materiell fra enkelte forelesninger".

Studentevaluering

Vi har en samtalegruppe med representanter fra studentene som m�tes en gang iblant med kursansvarlig, for � fange opp underveis forhold som kan forbedres.

Rom for private kollokvier og samtaler

Vi har en del sittegrupper rundt om i Fysikkbygget som kan egne seg for sm�grupper av studenter som �nsker � jobbe sammen om oppgavel�sning eller gjennomgang/diskusjon av teori utenom den organiserte undervisningen. I tillegg er rommene F�262, F�364 og F�394 noks� ofte ledige. Man b�r ogs� v�re klar over at Blindernkjelleren er �pen og kan benyttes fritt av studentene etter kl 15 hver dag fram til byggets stengingstid.

Vi oppfordrer forresten Fysisk fagutvalg og Fysikkforeningen � komme med forslag til forbedringer mhp praktiske ordninger i Fysikkbygget (bl.a. om hvor det evt mangler dekning for tr�dl�se nett), slik at omgivelsene kan ligge s� godt rette som mulig for et godt studie/l�ringsmilj�.

Informasjon p� web

Alle som tar kurset m� f�lge informasjon om kurset p� kursets websider samt i ClassFronter rommet til kurset, siden ingen informasjon lenger gis p� oppslagstavla i Fysikkbygget. Dersom du ikke har konto p� UiOs datamaskiner, b�r du sjekke info om brukernavn/passord p� http://www.usit.uio.no/it/student/brukernavn.html. Regelment og retningslinjer for nye brukere er gitt under http://www.usit.uio.no/it/student/reglement.html, og det er ogs� tilgjengelig et studiehefte som gir grunnoppl�ring i bruk av IT ved UiO (se http://www.usit.uio.no/it/kurs/nettbasertopplaring.html.)

Kontakt med foreleser

Har du sp�rsm�l ang�ende kurset, kan du kontakte kursansvarlig Anders Malthe-S�renssen.

Skal du sende epost til foreleser eller gruppel�rer m� du ha med fys-mek1110 eller fys-mef1110 samt hvilken gruppe du tilh�rer i overskriften. (For eksempel: �Fys-mek1110 gr 1: Sp�rsm�l om Newtons 3de lov�). Vi vil fortrinnsvis kun besvare epost som er sendt fra din konto p� UiO, og hvor ditt fulle navn kommer klart frem. For sp�rsm�l til oppgaver eller obliger ta i f�rste rekke kontakt med din gruppel�rer.

Foreleser har trefftid onsdag 14-15 p� kontoret FV408.


Siste oppdatering 11. januar 2007 av Anders Malthe-S�renssen