Kurset "FYS-MEK 1110 Mekanikk" v�ren 2009

Velkommen til Fys-Mek 1110 v�ren 2009! Vi h�per du f�r en fin tid denne v�ren sammen med oss som underviser kurset og sammen med dine medstudenter (f.eks. gjennom studentforeningene). Vi h�per du vil oppleve at fysikken du l�rer her er spennende, utfordrende, interessant og inspirerende. Lykke til!

L�rebok

I �r vil jeg bruke et egenutviklet kompendium som l�rebok i kurset. Det er fordi jeg mener dette passer bedre for det niv�et dere er p� n�r dere begynner kurset, det har en bedre integrasjon av analytiske og numeriske metoder, og jeg mener det har en mer naturlig vinkling av stoffet. Vi kommer ogs� til � regne oppgaver fra dette kompendiet. Dessverre er ikke kompendiet helt ferdigutviklet, og det vil derfor bli delt ut i to bolker til dere. Den f�rste f�r dere p� den f�rste forelesningen. Dersom dere synes det er vanskelig � bruke dette l�reverket kan dere alternativt lese Young & Freedman, University Physics, 12. ed. som dere f�r kj�pt p� Akademika, og som dere ogs� kommer til � trenge for senere kurs. Dere m� i s� fall tilegne dere den relevante bakgrunnen i numeriske metoder og kraftmodeller selv.

 

Aktiv l�ring

Undervisningen i kurset vil kreve mye av deg som student, men vi vet at den ogs� vil gi mye igjen! Vi bruker en aktiv undervisningsmodell, hvor den klassiske forelesningen er mindre fremtredende. Undervisningen best�r av egenstudium, forelesninger, grupper, og obligatoriske oppgaver.

 

Forelesningene har fire komponenter: oversikt og fordypning i teori, interaktive sp�rsm�l og diskusjon, eksperimenter og numerisk laboratorium. Vi benytter et interaktivt system basert p� klikkere slik at du som student kan svare p� sp�rsm�l stilt av foreleser. Hva du svarer er anonymt, men fordelingen av svar vil umiddelbart kunne vises p� storskjerm og vil danne grunnlaget for en diskusjon. Vi vil ogs� gj�re eksperimenter hvor resultatene leses digitalt og behandles umiddelbart p� storskjerm. Enkle problemer l�ser vi analytisk, mens mer avanserte problemer l�ser vi numerisk (i Python) � p� forelesningene skriver og tester vi programmer som l�ser konkrete problemer i fysikk.

 

P� forelesningene vil vi derfor ikke g� gjennom pensum i detalj. Vi vil i stedet konsentrere oss om � gi en oversikt, et dypere teoretisk fundament enn det du finner i l�reboka og illustrere teorien med eksempler. For � f� utbytte av undervisningen m� du derfor lese de relevante kapitlene i l�reboken f�r forelesningene.

 

Aktive grupper

Fullt utbytte av undervisningen f�r du kun hvis du ogs� deltar i gruppeundervisningen. Det er i gruppene diskusjonen skal g� for fullt, og det er i gruppene det vil bli gitt l�pende tilbakemelding til hver enkelt student slik at hun/han kan l�re mest mulig.

I gruppene vil studentene diskutere og arbeide seg gjennom oppgavene, men en l�rer er til stede og vil styre arbeidet og diskusjonen slik at den blir mest mulig effektiv og god. L�reren vil g� gjennom enkelte oppgaver p� tavlen for � sikre at vesentlige detaljer med oppgavene kommer s� tydelig fram som mulig.

Det er sv�rt viktig for arbeidet i gruppene at alle i gruppa m�ter praktisk talt hver gang. Det er ikke formelt obligatorisk fremm�te, men sosialt og faglig er det alts� en kraftig oppfordring til � delta praktisk talt hver gang. De av dere som ikke har anledning til (eller av andre grunner ikke �nsker) � delta i de aktive gruppene, men likevel �nsker � f�lge kurset, f�r selvf�lgelig lov � gj�re dette. Dere vil da m�tte kommunisere med gruppel�rer via epost eller p� annet vis i forbindelse med obligene.

Klikkere

I kurset vil vi bruke klikkere � et sett med infrar�de fjernkontroller ikke ulike de vi har til fjernsyn. Klikkere f�r du l�ne p� Fysisk bibliotek p� samme m�te som du l�ner en bok. Vi registrerer da ditt navn og nummeret p� klikkeren slik at dine svar kan registreres. Klikkeren blir brukt til � svare p� sp�rsm�l som stilles p� forelesningene. Dine svar forblir anonyme, men hvor mange ganger du har deltatt ved � svare blir registrert. Hvis du svarer p� 75% eller mer av sp�rsm�lene vil du slippe en obligatorisk innleveringsoppgave. Svarene dine vil kunne bli brukt i forsknings�yemed, men de vil da v�re anonymisert. Du finner mer informasjon om klikkere p� hovedsiden for kurset.

 

Numeriske metoder

Vi vil i Fys-mek1100 gj�re utstrakt bruk av numeriske metoder til � modellere og analysere sammensatte problemstillinger. V�rt m�l er at bruken av numeriske verkt�y som Python skal v�re like naturlig for deg som bruken av kalkulator eller en formelsamling. Vi bruker numeriske metoder som et verkt�y til � diskutere og forst� fysikk � vi vil derfor ikke fokusere s� mye p� metodene som p� � diskutere resultatene. Du vil m�tte skrive programmer p� eksamen.

ClassFronter

Vi bruker ClassFronter for innleveringer av obliger. Du finner en beskrivelse av innloggingsprosedyren p� kursets hovedside.

Obliger

Det er 12 obligatoriske innleveringsoppgaver i kurset, og du m� ha godkjent 7 av disse for � kunne g� opp til eksamen. Studenter som tar kurset om igjen (vil g� opp til eksamen p� ny), f�r godkjent obliger fra tidligere semestre s�fremt at alle obligene ble godkjent da og at det ikke er mer enn tre �r siden de ble godkjent. Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom du er i denne situasjonen.

Obligene l�ses p� liknende vis som vanlige gruppeoppgaver, og man kan f� hjelp underveis av gruppel�rer og medstudenter, men det forventes at det som leveres likevel er eget arbeid og at man ikke skriver av fra andre. Hensikten med obligene er at de skal gi en normativ tilbakemelding til deg som student, slik at du kan forberede hvordan du arbeider med kurset og f� best mulig utbytte og resultat.

Obligene leveres p� ekspedisjonskontoret ved Fysisk institutt, eller elektronisk gjennom mappen �Innlevering� p� ClassFronter sidene til kurset. Det er sv�rt viktig at man skriver fullt navn og gruppenummer p� besvarelsen. Et par dager etter levering skal man kunne sjekke at innleveringen er registrert (via "Oversikt over godkjente obliger" p� kurswebsidene. Og n�r obligen er "rettet", vil det i samme godkjentlisten komme opp en J for godkjent og N for ikke godkjent.

Obligene skal leveres som ett stykke arbeid, enten 100% i papirformat, eller som �n eneste fil i .pdf-format. Det vil si at programlistinger og figurer m� bakes inn i dette ene dokumentet og ikke leveres som enkeltfiler (heller ikke som enkeltfiler zippet sammen til en zip- eller tar-fil).

Obligene blir gjennomg�tt p� plenumsregning i uken etter innleveringsfristen. Tilbakemeldingene p� obligene er derfor rettet mot det normative � hva du b�r jobbe med for � forbedre deg!

Eksamen

Eksamen vil reflektere innholdet i kurset slik det er presentert gjennom l�rebok, kompendier, forelesninger, �velser og obliger. Midtveiseksamen vil se ut omtrent som en oblig, og vil ha b�de analytiske og numeriske oppgaver. Avsluttende eksamen vil ogs� ha komponenter som i en oblig, og du vil ogs� her f� b�de analytiske og numeriske oppgaver.

Du vil bli bedt om � skrive programmer p� eksamen. Detaljert syntaks er da ikke viktig, men det viktige er at fysikken er riktig implementert i programmet. Du b�r skrive programmet ditt i Python, matlab, eller i pseudo-kode.

Tidligere eksamensoppgaver (og l�sningsforslag) gir en viss indikasjon p� hvilke ferdigheter og kunnskaper som forventes av studentene etter at kurset er over. Det gis b�de forst�elsessp�rsm�l, regneoppgaver og diskusjonsoppgaver slik du finner i obligene. Du har p� eksamen sv�rt kort tid � skal du score h�yt m� du derfor ha drillet pensum og regnet mange regneoppgaver slik at du rekker � vise hva du kan.

Vanligvis vil noen av eksamensoppgavene v�re mer eller mindre identiske med oppgavene og obligene vi har hatt tidligere i semesteret. Vi sier derfor at dersom du har regnet og forst�tt alle gruppeoppgavene og obligene i l�pet av semesteret, er du nesten garantert � st� til eksamen.

Studentevaluering

Vi har en samtalegruppe med representanter fra studentene som m�tes en gang iblant med kursansvarlig, for � fange opp underveis forhold som kan forbedres.

Rom for private kollokvier og samtaler

Vi har en del sittegrupper rundt om i Fysikkbygget som kan egne seg for sm�grupper av studenter som �nsker � jobbe sammen om oppgavel�sning eller gjennomgang/diskusjon av teori utenom den organiserte undervisningen. I tillegg er rommene F�262, F�364 og F�394 noks� ofte ledige. Man b�r ogs� v�re klar over at Blindernkjelleren er �pen og kan benyttes fritt av studentene etter kl 15 hver dag fram til byggets stengingstid.

Vi oppfordrer forresten Fysisk fagutvalg og Fysikkforeningen � komme med forslag til forbedringer mhp praktiske ordninger i Fysikkbygget (bl.a. om hvor det evt mangler dekning for tr�dl�se nett), slik at omgivelsene kan ligge s� godt rette som mulig for et godt studie/l�ringsmilj�.

Informasjon p� web

Alle som tar kurset m� f�lge informasjon om kurset p� kursets websider, siden ingen informasjon lenger gis p� oppslagstavla i Fysikkbygget. Dersom du ikke har konto p� UiOs datamaskiner, b�r du sjekke info om brukernavn/passord p� http://www.usit.uio.no/it/student/brukernavn.html. Reglement og retningslinjer for nye brukere er gitt under http://www.usit.uio.no/it/student/reglement.html, og det er ogs� tilgjengelig et studiehefte som gir grunnoppl�ring i bruk av IT ved UiO (se http://www.usit.uio.no/it/kurs/nettbasertopplaring.html.)

Kontakt med foreleser

Har du sp�rsm�l ang�ende kurset, kan du kontakte kursansvarlig Anders Malthe-S�renssen.


Siste oppdatering 8. desember 2008 av Anders Malthe-S�renssen