Hvordan blir muntlig eksamen i FYS-MENA4111

Hvordan blir muntlig eksamen i FYS-MENA4111
1. Generell orientering

Ved muntlig eksamen er kandidaten selv, emneansvarlig, labansvarlig og en sensor tilstede. Kandidaten kommer inn i rommet til de tre andre, man hilser på hverandre og setter i gang. Kandidaten kan velge om hun/han vil skrive på papir eller på tavle. Det er avsatt ca 25 min for hver student. Det er ikke lov å ha med seg hjelpemidler.

Spørsmålene og oppgavene blir i dette emnet først presentert under selve eksamen, og det er ikke satt av tid før eksaminasjonen for oppfriskning av den aktuelle delen av pensum. I stedet er spørsmålene og oppgavene koblet til sjekklisten som ble distribuert ved første forelesning, i tillegg til sentrale deler av laboppgavene. Det er vanlig å komme inn på minst to-tre vesentlige deler av pensum. Spørsmålene vil bli gitt på engelsk. Det foretrekkes at svarene og diskusjonen fra kandidaten er på engelsk, men norsk er også akseptert.

Det anbefales at kandidaten har forberedt seg på å beskrive, diskutere og forklare teoriene, de sentrale begrepene, anvendelsene og de praktiske metodene.

Det er emneansvarlig og labansvarlig som leder eksaminasjonen, men det er mulig for sensor å bryte inn og stille utfyllende spørsmål.  Det etterstrebes en hyggelig og positiv atmosfære. Målet ved eksamen er å få kandidaten å vise sine kunnskaper, ikke å peke på det som mangler. Det er vanlig å starte med et generelt spørsmål eller tema, hvorpå man følger opp med først relativt enkle spørsmål og deretter mer vanskeligere detaljerte spørsmål inntil man skjønner hvor dypt kunnskapen/ferdighetene sitter. Det er da vanlig å returnere til enklere spørsmål når man merker at kunnskapen mangler i et tema. Spørsmålene forsøkes justeres slik at vi ikke bruker for mye tid på detaljer kandidaten synes å beherske dårlig.

Det er fullt mulig at en eksamen forløper på en slik måte at kandidaten svarer på de fleste spørsmål uten å bli imøtegått -- og likevel får en stryk-karakter. Dersom svarene som gis viser at kunnskapen er svært grunn og til dels feilaktig, vil vi normalt ikke konfrontere kandidaten underveis. Det er for å unngå ekstra nervøsitet og usikkerhet. 

Det er derfor viktig at kandidaten er aktiv og gjerne fortsetter uoppfordret ut over selve spørsmålet som ble gitt, for å vise at man er i stand til å gå dypere i det aktuelle temaet. Iblant må emneansvarlig stoppe studenten -- ofte er det nødvendig for å få tid til å også dekke andre læringsutbytter. En slik situasjon er betydelig gunstigere enn om emneansvarlige må “hale og dra” kunnskap ut av kandidaten. Kandidaten kan be om å få nye spørsmål dersom man føler at man ikke har mye å gi på det aktuelle spørsmålet. Det teller negativt at man ikke klarer å gi svar på de spørsmålene man får, men man får på den måten mer tid hvor man forhåpentligvis kan vise at man behersker andre sider av pensum vesentlig bedre. Dette er en avveining studenten selv må ta.

 

2. Karaktersetting

Avsluttende muntlig eksamen teller 2/3 og prosjektoppgaven teller 1/3 ved karaktersetting. Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget. Kriteriene for karaktersetting er tatt fra

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/

og «Vurderingskriterier for muntlige eksamener i matematiske fag med karakterskala A-F».

https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterskala/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/mn-math.html#muntlig

Her gis det bare en karakteristikk for karakterene A, C og E. De mellomliggende karakterene B og D er naturlig å bruke når prestasjonen ligger mellom de gitte karakteristikkene.

 

Karakteren A karakteriseres ved:

Framifrå prestasjonene som skiller seg klart ut. Kandidaten viser særdeles god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Muntlig eksamen og prosjektoppgaven viser at kandidaten både behersker teoriene, de sentrale begrepene, anvendelsene og de praktiske metodene. Innenfor pensumets rammer har kandidaten god oversikt og kandidaten fremstår som en fullverdig samtalepartner for eksaminator og sensor. Fremstillingene er klare, presise og velorganiserte med korrekt bruk av fagterminologi. Noen mindre unøyaktigheter kan tillates.

 

Karakteren C karakteriseres ved:

Jamt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områda. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigeste områda. Kandidaten kan gjøre rede for hovedtrekkene i teoriene, de sentrale begreper, anvendelsene og de praktiske metodene, men muntlig eksamen og prosjektoppgaven presentasjonen viser tegn på manglende oversikt og/eller manglende viktige kunnskap. Fremstillingene er grei å forstå, men kan ha en del formelle mangler.

 

Karakteren E karakteriseres ved:

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrava, men heller ikke mer. Kandidaten viser kun litt vurderingsevne og litt selvstendighet. Muntlig eksamen og prosjektoppgaven viser at kandidaten har viss kjennskap til i teoriene, de sentrale begreper, anvendelsene og de praktiske metodene fra flere deler av kurset, men har vanskelig for å beskrive argumenter og sammenhenger utover det aller mest grunnleggende. Fremstillingene er stort sett forståelige, men røper klare feil og misforståelser.

Publisert 4. aug. 2020 14:30 - Sist endret 4. aug. 2020 14:30