FYS1120 – Elektromagnetisme

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet beskriver grunnleggende elektriske og magnetiske fenomener, samt lover for elektriske kretser, både ved likestrøm og vekselstrøm. Emnet gir en grundig innføring i Maxwells likninger fram til elektromagnetiske bølger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du omfattende kunnskap om elektriske og magnetiske felt, kilder til feltene, Maxwells ligninger både på integral- og differensiell form, og du kan beregne slike felter både ved å bruke analytiske og numeriske metoder.
 • kan du redegjøre for elektriske og magnetiske krefter, samt energi lagret i elektriske og magnetiske felt.
 • kjenner du til grunnleggende fenomener innen elektrisitet og magnetisme og kan gjøre rede for en rekke teknologiske løsninger som mange bruker daglig.
 • kan du formidle et tema fra relevant fysikk for medstudenter.
 • kan du analysere en lineær elektrisk krets og beregne strømmer og spenningsforskjeller i ulike deler av kretsen, både for likestrøm og vekselstrøm.
 • har du kunnskap om hvorfor både tradisjonelle og numeriske løsningsmetoder er viktig for faget, og har erfaringer med å anvende begge typer metoder ved problemstillinger innen elektromagnetisme.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1120:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et semester med 10 timer undervisning per uke:

 • 4 timer med forelesning
 • 2 timer gruppeundervisning
 • 2 timer orakeltjeneste
 • 2 timer veiledning for computational essay med presentasjon

Emnet inkluderer følgende obligatoriske aktiviteter, som må være godkjent før avsluttende eksamen:

 • 2 obligatoriske innleveringer

 • Laboratoriearbeid

 • Muntlig presentasjon av Computational Essay

Reglement for obligatoriske innleveringer finner du her.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1120.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Hjemmeeksamen  (Computational essay) som teller 50 % ved sensurering
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 50 % ved sensurering

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS1120L – Elektromagnetisme

Hjelpemidler til eksamen

Ved hjemmeeksamen:

 • alle hjelpemidler er tillatt

Ved avsluttende eksamen:

 • Godkjent kalkulator

 • Rottman: "Matematisk formelsamling"

 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2022 23:13:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk