FYS1120 – Elektromagnetisme

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet beskriver grunnleggende elektriske og magnetiske fenomener, samt lover for elektriske kretser, både ved likestrøm og vekselstrøm. Emnet gir en grundig innføring i Maxwells likninger fram til elektromagnetiske bølger.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du omfattende kunnskap om elektriske og magnetiske felt, kilder til feltene, Maxwells ligninger både på integral- og differensiell form, og du kan beregne slike felter både ved å bruke analytiske og numeriske metoder
 • kan du redegjøre for elektriske og magnetiske krefter, samt energi lagret i elektriske og magnetiske felt
 • kjenner du til grunnleggende fenomener innen elektrisitet og magnetisme og kan gjøre rede for en rekke teknologiske løsninger som mange bruker daglig
 • kan du formidle et tema fra relevant fysikk for medstudenter
 • kan du analysere en lineær elektrisk krets og beregne strømmer og spenningsforskjeller i ulike deler av kretsen, både for likestrøm og vekselstrøm
 • har du kunnskap om hvorfor både tradisjonelle og numeriske løsningsmetoder er viktig for faget, og har erfaringer med å anvende begge typer metoder ved problemstillinger innen elektromagnetisme

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS1120:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et semester med 10 timer undervisning per uke:

 • 2 dobbelttimer med forelesning
 • 2 timer gruppeundervisning
 • 2 timer orakeltjeneste
 • 2 timer veiledning for computational essay med presentasjon

Emnet inkluderer følgende obligatoriske aktiviteter, som må være godkjent før avsluttende eksamen:

 • 4 obligatoriske innleveringer

 • Laboratoriearbeid

 • Computational essay med muntlig presentasjon

Deltagelse i minst 75% av gruppeundervisningen gir fritak fra én obligatorisk innlevering.

Deltagelse i både innledende og avsluttende kartleggingsprøve gir fritak fra én obligatorisk innlevering.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått i forkant:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 – Laboratoriesikkerhet og HMS0505 – El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS1120.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret, 3 timer, som teller 25% ved sensurering
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 75% ved sensurering

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 03:31:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk