Kommentarer angående eksamensoppgaver i FYS2130 våren 2008.

Mange studenter er opptatt av hva de skal legge vekt på å jobbe med for å gjøre det godt til eksamen. Riktignok mener vi i kursledelsen at eksamen i seg selv bare er et nødvendig onde, og at det viktigste er hva man faktisk sitter igjen med av kunnskap, ferdigheter og holdninger etter en sluttført utdanning i fysikk er ved UiO, noe uavhengig av hva som lett kan testes gjennom en eksamen. Men vi aksepterer at studenter er eksamensfokusert til en viss grad, og vil derfor med dette si litt om hvordan vi planlegger eksamensoppgavene fra og med våren 2008. Det blir en del endringer i forhold til den tiden Arne Dahlback hadde ansvar for kurset, ikke minst fordi vi fra nå av har inkludert numeriske løsningsmetoder i kurset og at også prosjektoppgaven åpner opp for mer dybdejobbing med utvalgte deler av pensum. Det gis karakter på prosjektoppgaven, og den har derfor litt å si for den endelige karakteren. Vi kommer tilbake med en utdyping av hvordan vi ønsker at man arbeider med prosjektoppgaven og hvordan det endelige produktet av denne skal se ut. Men la oss nå først se på skole-eksamenen:

Eksamensoppgavene vil bestå av flere ulike typer oppgaver. Det blir noen “forståelsesoppgaver” lignende “discussion questions” vi ofte har blant ukeoppgavene. Det vil også normalt være oppgaver hvor man behandler matematiske uttrykk analytisk, og noen hvor man også setter inn tall der det er viktig å angi svar med omtrent riktig antall gjeldende siffer og enhet. Det kan også bli oppgaver knyttet til numerisk løsning av et fysikkproblem hvor man blir bedt om å skissere et mulig dataprogram eller komme med betraktninger omkring tenkemåten som brukes.

Generelt sett vil eksamensoppgavene være mer sammensatt enn ukeoppgavene, men hver del av de sammensatte oppgavene vil ofte ligne oppgaver man har vært gjennom i ukeoppgaver og obliger.

Noen eksamensoppgaver (delspørsmål i det minste) vil være mer eller mindre tro kopi av enkelte av ukeoppgavene. Dersom man har gjennomført alle ukeoppgaver og obligatoriske oppgaver i løpet av hele semesteret, og har skjønt løsningene, er man praktisk talt garantert å stå til eksamen.