Om-obliginnlevering2

Om innleveringer

Det er 13-14 obliger i kurset. Det anbefales meget sterkt at alle obligene gjøres, men det er ikke nødvendig å levere alle. Kravet er at minst syv av obligene må være godkjent (og prosjektoppgaven gjennomført) for å få lov til å gå opp til eksamen.

Godkjente obliger betyr i praksis:

  • Minst tre av obligene 1-5 må være godkjent
  • Minst to av obligene 6-10 må være godkjent, men ALLE må levere oblig 9 med tema fra kapittel 9: Refleksjon og transmisjon av elektromagnetiske bølger, polarisasjon, dobbeltbrytning
  • Minst to av obligene 11-14 må være godkjent

I oblig 9 blir din evne til å uttrykke deg skriftlig vurdert (i tillegg gis vanlige kommentarer). Du vil få tilbakemelding på hva du bør jobbe spesielt med for å få en klarere og mer logisk argumentasjon og beskrivelser (blir også vurdert i prosjektoppgaven i mai).

Innleveing elektronisk i Devilry

Vi anbefaler at du skriver besvarelsen/løsningene for hånd og scanner inn arkene og leverer alt som EN pdf-fil til Devilry. Du kan også bruke f.eks. LaTeX dersom du foretrekker det, men ikke kast bort for mye tid på det pirket som følger med LaTeX. Innlevering av de første to (tre) obligene ble gjort som papirinnleveringer på ekspedisjonskontoret, men fra og med oblig 4 skal innleveringene  være elektroniske. Første side i innleveringen skal være den vi har lagt ut på kurswebsiden vår.

Frister

Anbefalt innleveringsfrist er fredag kl 14 en uke etter at temaet ble først forelest. Siste innleveringsfrist er mandag kl 12 (seks dager etter at temaet ble undervist litt mer grundig på dobbelttimen tirsdager). Obliger vil vanligvis bli "rettet" senest en uke etter innleveringsfristen. 

Enkelte uker blir fristen for innlevering forskjøvet på grunn av spesielle detaljer. Detaljer vil bli gitt i skrivet hvor vi angir hvilke oppgaver som inngår i obligen.

Om lag 70 % av obligen må besvares tilnærmet korrekt for å få obligen godkjent.

Ikke-godkjente obliger kan forbedres og leveres nok én gang. Fristen er da en uke etter at obligen ble rettet. For de siste par ukene av kurset kan det bli vanskelig å rekke en ny innlevering av ikke godkjente obliger.

TIlbakemeldinger

Godkjentlister blir tilgjengelig på Devilry. Du bør sjekke en gang iblant at opplysningene der er korrekte og si fra dersom du finner feil (VIKTIG!).

Dersom du ønsker at retterne skal gi tilbakemelding på det du har gjort (i form av kommentarer gitt i Devilry), må du sette en tydelig ring rundt JA på obligens forside! Ellers vil retter bare vurdere om obligen kan godkjennes eller ikke. Det forventes at dersom du markerer at du ønsker tilbakemelding, så leser du faktisk gjennom de kommentarene som er gitt!

Retterne vil ikke gi detaljerte tilbakemeldinger/kommentarer på alle oppgavene. Det gis bare detaljerte kommentarer for de oppgavene som er markert med fete typer i kursiv ved annonsering av oppgaver. For resten av oppgavene vil det bare bli kommentert f.eks. "bra", "ok", ”ikke bra nok” eller liknende, uten mer forklaring. Ønsker du ytterligere forklaringer, må du ta kontakt med retter personlig og ha obligen med deg. Kontaktinfo for retterne finner du under "Kontaktopplysninger lærere".

Gruppelærer kommenterer stort sett bare detaljer som har noe å si for "godkjent" eller "ikke godkjent". Dersom du stiler høyt og ønsker en A eller en B og ønsker å få greie på finere detaljer der du har et forbedringspotensiale, anbefaler vi at du tar med deg en tilbakelevert oblig på regneverkstedet og spør en av lærerne våre om ytterligere kommentarer muntlig der og da. Prøv i så fall å unngå de travleste periodene på regneverkstedet.

Veiledning / hjelp

Det tilbys hjelp/veiledning til ukens oppgavesett på regneverkstedet på rom FØ434 hver onsdag mellom kl 08:00 og 12:00 og hver torsdag mellom kl 14:00 og 18:00. Du kan velge hvilket tidspunkt du dukker opp, og du kan bli med både onsdagen og torsdagen så langt plassen tillater det. Det blir en felles gjennomgang av "diskusjonsoppgavene", foreløpig ca kl 09:30 på onsdager og ca kl 15:30 på torsdager. 

Det er meget lurt å delvis jobbe alene med oppgavene og delvis diskutere dem med medstudenter, gruppelærer eller foreleser. Vær spesielt oppmerksom på at praktisk talt alle vil ha bruk for hjelp til noen av oppgavene i kurset, og da er det like godt først som sist å bli vant med å spørre og diskutere oppgaver med andre. Venter du for lenge med det, blir bøygen mye større enn den bør være! Det er ingen spørsmål som er for banale til å ta opp, så ikke sett en unødvendig sperre for deg selv. 

Læringsutbyttet er ofte mye bedre dersom du diskuterer løsninger med andre innimellom. Dessuten er det viktig å bli vant til dette med tanke på senere jobb. I dag jobber praktisk talt ingen alene hele tiden. Vi må lære å kunne diskutere fag med andre på en rasjonell og effektiv måte! La FYS2130 bli en arena hvor du oppøver rasjonell og effektiv faglig diskusjon med andre!

I de nye læringsutbyttene som skal gjelde for vår utdanning blir evnen til å kunne diskutere fag med med fagfeller en viktig ferdighet som etter hvert faktisk vil bli testet. Benytt anledningene som byr seg for å øve deg opp også på dette området!

 

Publisert 15. feb. 2016 09:35