FYS9340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i transmisjonsmikroskopets (TEM) oppbygging og virkemåte. Emnet omhandler sentrale mikroskopi-, diffraksjon- og spektroskopimetoder for beskrivelse av uorganiske materialers struktur, gitterfeil og kjemi. Metodene som inngår er blant annet avbildning med TEM og scanning-TEM (STEM), elektrondiffraksjon med parallell belysning, energidispersivrøntgenspektroskopi (EDS) og elektronenergitapsspektroskopi (EELS). Teorien baserer seg på en kinematisk beskrivelse, men det legges vekt på å gi en kvalitativ forståelse av effekten av multippel (dynamisk) spredning. Emnet passer både for ph.d.-kandidater som planlegger videre praktisk opplæring for egenhendig å kunne benytte en TEM, samt for de som kun ønsker teoretisk innsikt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du kunne:

  • vurdere hvilken prøveprepareringsmetode som er mest hensiktsmessige for en gitt prøve/materialproblemstilling.
  • beskrive S/TEMers oppbygning og virkemåte.
  • ta i bruk standard programvare for TEM dataanalyse/behandling.
  • gi et muntlig sammendrag av eksperimenter og resultater fra en S/TEM-basert vitenskapelig artikkel.
  • indisere elektrondiffraksjonsmønstre.
  • beskrive opphav og bruk av Kikuchi mønstre.
  • beskrive fremgangsmåter og valg av eksperimentelle betingelser for avbildning av struktur og gitterfeil.
  • diskutere prinsippene bak EDS og EELS og deres styrker og svakheter for bestemmelse av prøvekjemi.
  • diskutere effekten av dynamisk spredning på diffraksjon, spektroskopi og avbildning.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS3400 – Kondenserte fasers fysikk

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester, med inntil 4 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier/instrumentøvelser).

Studentene får en vitenskapelig artikkel hver de skal sette seg inn i og presentere for de andre studentene. Denne presentasjonen må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

Presentasjonen av en relevant, vitenskapelig artikkel må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS4340 – Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 13:11:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)