NAT2020V – Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag, innen organisk kjemi og biologi, for årstrinnene 8-11 og i generelle faglige og fagdidaktiske kunnskaper innen biologi og organisk kjemi som lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag. Sentrale temaer er organiske stoffers oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler og plastmaterialer, evolusjon, økologi, cellebiologi, genetikk, bioteknologi, fysiologi, ernæring, helse og livsstil. Aktiviteter og eksperimenter som kan brukes i klasserommet og som synliggjør naturfagets betydning i hverdagslivet er sentrale i dette emnet. Didaktiske aspekter flettes inn i alle temaene som behandles: Hvilke utfordringer har elever når det lærer seg dette temaet; hvordan skape varierte og gode læringsaktiviteter innen temaet, osv.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • planlegge undervisning i naturfag, innen organisk kjemi og biologi, på 8. - 11. årstrinn med varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, herunder bruk av digitale verktøy.
  • formidle naturvitenskapelig forståelse av fagstoffet på en presis måte.
  • planlegge og gjennomføre forsøk i naturfag på 8.-11. årstrinn i samsvar med læreplanen og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.
  • vurdere elevers læring i naturfag på 8. - 11. årstrinn.
  • formidle naturfagets betydning for vår forståelse av verden, for demokratiske beslutninger og forbruksvalg, og for vår teknologiske hverdag.
  • delta i fagdidaktisk utprøvingsarbeid og inngå i "lærende felleskap" for å utvikle naturfagsundervisningen ved egen skole i samarbeid med kolleger.

 

"

Opptak til emnet

Videreutdanningsemnet NAT2020V er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet innen ordningen «Kompetanse for kvalitet» og er rettet spesielt mot lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet, eller første året i videregående skole.

 Søknad og opptak til ordningen skjer gjennom Utdanningsdirektoratet, deretter tas deltakerne opp som studenter ved UiO på grunnlag av generell studiekompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

I tillegg til generell studiekompetanse tar undervisningen i emnet utgangspunkt i et visst minstemål av kjennskap til naturvitenskap. Relevant bakgrunn kan f.eks. være «Naturfag 1» fra allmennlærerutdanning, fordypning i realfag fra videregående skole, eller studiepoeng i realfag fra høyere utdanningsinstitusjon.

Overlappende emner

Undervisning

Studiet er nettbasert, med obligatoriske samlinger og obligatoriske oppgaveinnleveringer. På samlingene inngår felt- og labarbeid, herunder bruk av digitale verktøy som for eksempel utstyr for datalogging og bruk av simuleringer i undervisningen. Deltakere må levere minst én obligatorisk oppgave som bygger på arbeid med digitale verktøy

Fagstoff, innleveringer og tilbakemeldinger organiseres gjennom Canvas. Deltakerne oppfordres sterkt til å samarbeide i lokale grupper samt bruke diskusjonsforum-funksjonen i Canvas mellom samlingene. Spesielt vil det fra og med 2016 være krav om at deltakerne dokumenterer og presenterer arbeid de har gjort mellom samlingene med å prøve ut faglige og didaktiske ideer i egne klasser og/eller diskusjoner og erfaringsdeling lokalt i eget kollegium.

Eksamen

Laboratorierapporter og obligatoriske oppgaver må være godkjent for at deltakerne skal kunne gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen på 5 timer vil inneholde faglige og didaktiske oppgaver.

Studenter som har lang reisevei til UiO kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2022 04:13:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet undervises ikke våren 2022.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk