NAT2020V – Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Ved MN er eksamener uten fysisk oppmøte også hovedregelen høsten 2021. Av faglige grunner vil noen emner avholdes med skriftlig skoleeksamen så fremt smittesituasjonen tillater dette.

Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag, innen organisk kjemi og biologi, for årstrinnene 8-11 og i generelle faglige og fagdidaktiske kunnskaper innen biologi og organisk kjemi som lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag. Sentrale temaer er organiske stoffers oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler og plastmaterialer, evolusjon, økologi, cellebiologi, genetikk, bioteknologi, fysiologi, ernæring, helse og livsstil. Aktiviteter og eksperimenter som kan brukes i klasserommet og som synliggjør naturfagets betydning i hverdagslivet er sentrale i dette emnet. Didaktiske aspekter flettes inn i alle temaene som behandles: Hvilke utfordringer har elever når det lærer seg dette temaet; hvordan skape varierte og gode læringsaktiviteter innen temaet, osv.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • planlegge undervisning i naturfag, innen organisk kjemi og biologi, på 8. - 11. årstrinn med varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, herunder bruk av digitale verktøy.
  • formidle naturvitenskapelig forståelse av fagstoffet på en presis måte.
  • planlegge og gjennomføre forsøk i naturfag på 8.-11. årstrinn i samsvar med læreplanen og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.
  • vurdere elevers læring i naturfag på 8. - 11. årstrinn.
  • formidle naturfagets betydning for vår forståelse av verden, for demokratiske beslutninger og forbruksvalg, og for vår teknologiske hverdag.
  • delta i fagdidaktisk utprøvingsarbeid og inngå i "lærende felleskap" for å utvikle naturfagsundervisningen ved egen skole i samarbeid med kolleger.

 

"

Opptak til emnet

Videreutdanningsemnet NAT2020V er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet innen ordningen «Kompetanse for kvalitet» og er rettet spesielt mot lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet, eller første året i videregående skole.

 Søknad og opptak til ordningen skjer gjennom Utdanningsdirektoratet, deretter tas deltakerne opp som studenter ved UiO på grunnlag av generell studiekompetanse.

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

I tillegg til generell studiekompetanse tar undervisningen i emnet utgangspunkt i et visst minstemål av kjennskap til naturvitenskap. Relevant bakgrunn kan f.eks. være «Naturfag 1» fra allmennlærerutdanning, fordypning i realfag fra videregående skole, eller studiepoeng i realfag fra høyere utdanningsinstitusjon.

Overlappende emner

Undervisning

Studiet er nettbasert, med obligatoriske samlinger og obligatoriske oppgaveinnleveringer. På samlingene inngår felt- og labarbeid, herunder bruk av digitale verktøy som for eksempel utstyr for datalogging og bruk av simuleringer i undervisningen. Deltakere må levere minst én obligatorisk oppgave som bygger på arbeid med digitale verktøy

Fagstoff, innleveringer og tilbakemeldinger organiseres gjennom Canvas. Deltakerne oppfordres sterkt til å samarbeide i lokale grupper samt bruke diskusjonsforum-funksjonen i Canvas mellom samlingene. Spesielt vil det fra og med 2016 være krav om at deltakerne dokumenterer og presenterer arbeid de har gjort mellom samlingene med å prøve ut faglige og didaktiske ideer i egne klasser og/eller diskusjoner og erfaringsdeling lokalt i eget kollegium.

Eksamen

Laboratorierapporter og obligatoriske oppgaver må være godkjent for at deltakerne skal kunne gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen på 5 timer vil inneholde faglige og didaktiske oppgaver.

Studenter som har lang reisevei til UiO kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 12:14:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
15
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Emnet tilbys ikke våren 2021

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk