NAT2020V – Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag, innen organisk kjemi og biologi, for årstrinnene 8-11 og i generelle faglige og fagdidaktiske kunnskaper innen biologi og organisk kjemi som lærere trenger for å skape en god undervisning i naturfag. Sentrale temaer er organiske stoffers oppbygning, egenskaper og bruk, næringsmidler og plastmaterialer, evolusjon, økologi, cellebiologi, genetikk, bioteknologi, fysiologi, ernæring, helse og livsstil. Aktiviteter og eksperimenter som kan brukes i klasserommet og som synliggjør naturfagets betydning i hverdagslivet er sentrale i dette emnet. Didaktiske aspekter flettes inn i alle temaene som behandles: Hvilke utfordringer har elever når det lærer seg dette temaet; hvordan skape varierte og gode læringsaktiviteter innen temaet, osv.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

  • planlegge undervisning i naturfag, innen organisk kjemi og biologi, på 8. – 11. årstrinn med varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, herunder bruk av digitale verktøy
  • formidle naturvitenskapelig forståelse av fagstoffet på en presis måte
  • planlegge og gjennomføre forsøk i naturfag på 8.-11. årstrinn i samsvar med læreplanen og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
  • vurdere elevers læring i naturfag på 8. – 11. årstrinn
  • formidle naturfagets betydning for vår forståelse av verden, for demokratiske beslutninger og forbruksvalg, og for vår teknologiske hverdag
  • delta i fagdidaktisk utprøvingsarbeid og inngå i “lærende felleskap” for å utvikle naturfagsundervisningen ved egen skole i samarbeid med kollegaer

 

Opptak og adgangsregulering

Videreutdanningsemnet NAT2020V er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet innen ordningen «Kompetanse for kvalitet» og er rettet spesielt mot lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet i eller første året i videregående skole. Søknad og opptak til ordningen skjer gjennom Utdanningsdirektoratet, deretter tas deltakerne opp som studenter ved UiO på grunnlag av generell studiekompetanse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse tar undervisningen i emnet utgangspunkt i et visst minstemål av kjennskap til naturvitenskap. Relevant bakgrunn kan f.eks. være «Naturfag 1» fra allmennlærerutdanning, fordypning i realfag fra videregående skole, eller studiepoeng i realfag fra høyere utdanningsinstitusjon.

Overlappende emner

Undervisning

Studiet er nettbasert, med obligatoriske samlinger og obligatoriske oppgaveinnleveringer. På samlingene inngår felt- og labarbeid, herunder bruk av digitale verktøy som for eksempel utstyr for datalogging og bruk av simuleringer i undervisningen. Deltakere må levere minst én obligatorisk oppgave som bygger på arbeid med digitale verktøy

Fagstoff, innleveringer og tilbakemeldinger organiseres gjennom Canvas. Deltakerne oppfordres sterkt til å samarbeide i lokale grupper samt bruke diskusjonsforum-funksjonen i Canvas mellom samlingene. Spesielt vil det fra og med 2016 være krav om at deltakerne dokumenterer og presenterer arbeid de har gjort mellom samlingene med å prøve ut faglige og didaktiske ideer i egne klasser og/eller diskusjoner og erfaringsdeling lokalt i eget kollegium.

Eksamen

Laboratorierapporter og obligatoriske oppgaver må være godkjent for at deltakerne skal kunne gå opp til eksamen. Skriftlig eksamen på 5 timer vil inneholde faglige og didaktiske oppgaver.

Studenter som har lang reisevei til UiO kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2016

Vår 2015

Eksamen

Vår 2016

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk