GEL2150 – Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet omfatter en teoridel og en feltdel.

I teoridelen gjennomgås: Planlegging av geologisk feltarbeid, gjennomgang av nødvendig personlig feltutstyr og hvordan dette brukes, føring av geologisk feltdagbok, hvordan man beskriver ulike bergarter og geologiske grenser, kartleggingsstrategi i lys av feltarbeidets formål, ulike typer geologiske kart og sammenhengen mellom kart og forskjellige geologiske prosesser. I tilknytning til teoridelen inngår ukentlige øvelser som skal godkjennes.

Feltdelen omfatter: Innsamling av geologiske data med formål (inntil 10 dager) å sammenstille dataene i opp til tre geologiske rapporter med tilhørende geologisk kart og profil.

Hva lærer du?

Planlegging og innsamling av geologiske og geofysiske data, sammenskriving av innsamlede data i en rapport.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har plass til 36 studenter. Ved flere søkere enn plasser rangeres søkerne slik:

 1. Studenter på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi, studieretning geologi og geofysikk
 2. Studenter på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi, studieretning geografi og hydrologi
 3. MN bachelorstudenter
 4. Nye enkeltemnestudenter

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før feltkurs/ekskursjon i GEL2150:

For studenter som tar GEL2150 våren 2015 eller senere gjelder at GEL2150 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi (videreført), GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (nedlagt), GEL2130 – Strukturgeologi (videreført), GEL2140 – Geofysikk og global tektonikk (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEO3010 – Felt- og kartkurs

Det er 1 studiepoeng overlapp mot G 190.

Undervisning

Ukentlige forelesninger med tilhørende obligatoriske øvelsesoppgaver, opp til 10 dagers feltarbeid i løpet av emnet med innlevering av obligatoriske feltrapporter. Alle øvelsesoppgaver skal godkjennes for å kunne delta på feltdelen av kurset.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i feltkurs/ekskursjon er det et krav at følgende emner må være bestått:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 når du møter til feltkurs/ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Alle øvelsesoppgaver og feltrapporter må være godkjent for å få bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO3010 – Felt- og kartkurs ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2019

Emnet videreføres som GEO3010 våren 2020.

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Dette emnet undervises kun på norsk fra og med våren 2016.