GEO4964 – Prosesser og transport i øvre del av havet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Den øvre del av havet samvirker med atmosfæren på ulike tids- og romskalaer, og de dynamiske prosessene på og straks under havoverflaten er svært viktige for klimasystemet. Overflatebølger spiller i mange tilfeller en viktig rolle gjennom å modifisere både utvekslingen atmosfære-hav samt driftshastigheten til objekter som flyter i havet. Vi studerer den grunnleggende teorien til hav-atmosfære-flukser, og i tillegg matematiske modeller som hjelper oss å beskrive den tidsavhengige responsen havet har til pådrag fra atmosfæren. Enkle numeriske modeller vil bli brukt for å illustrere hvordan ulike fysiske prosesser påvirker driftshastighetene til oljesøl, plast og andre flytende materialer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du

  • forstå de grunnleggende skaleringslovene og den grunnleggende teorien som beskriver hav-atmosfære-flukser, samt hvordan overflatebølger kan påvirke disse
  • ha fått en introduksjon til de spesifikke fluksene av masse, momentum og energi, og sett eksempler på hvordan disse fluksene er parameterisert i operasjonelle varslingssystemer
  • ha lært den grunnleggende teorien om den tidsavhengige responsen til øvre del av havet til det atmosfæriske pådraget, og ha fått en forståelse av hva slags rolle stratifikasjon, turbulens og bølge-strøminteraksjoner har
  • ha en grunnleggende forståelse av hvordan overflatebølger påvirker driften av ulike objekter i øvre del av havet, samt blitt introdusert for prosessene som styrer driften til flytende materiale som oljesøl, visse typer plankton og de fleste typer plast

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

2 timer undervisning per uke gjennom semesteret.

Innlevering av en obligatorisk skriftlig prosjektrapport som må være godkjent før avsluttende eksamen. 

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

  • En skriftlig prosjektrapport må være godkjent før avsluttende eksamen.
  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % ved sensurering. 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2021 11:16:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk