Dette emnet er nedlagt

Semesterside for GEG2120 - Vår 2008

Dagsbesøk til Sørum Kommune, Sørumsand 8.4 kl.1200. Tog fra Oslo S 1109. Innhold: Kommunal forvaltning, Plan- og Bygningsloven.

18. feb. 2008 12:43

PROGRAM VÅR 2008

22.1 Introduksjon 24.1 Begreper. Kart. Databaser 29.1 Konsekvensanalyse. Konfliktkartlegging. Verdisetting 31.1 Natur- og ressursvern. Valg semesteroppgave 5.2 Endringer over tid. Persepsjon. Kulturlandskapet 7.2 Grunnleggende databearbeidelse. Risiko. Usikkerhet 12.2 Ekstremanalyse. Risiko og sårbarhetsanalyse 14.2 Norsk forvaltningsstruktur 19.2 Norsk forvaltningslovverk 21.2 Rapportskriving. Referansebruk 26.2 Naturskade. Geofarer. Forsikring 28.2 Berggrunn og løsmasser som ressurs 4.3 Kystsoneplanlegging 6.3 Skog som ressurs. Biologisk mangfold 11.3 Landskap. Reiselivsnæring. Geoturisme 13.3 Olje som ressurs. Oljeressursforvaltning 25.3 Norske vannressurser. Vannkraft 27.3 Drikkevann. Forurensning 8.4 Besøk Sørum Kommune. Kommunal forvaltning. PBL 10.4 Alternative kraftkilder. Frist semesterrapport 15.4 Forvaltningens arbeid med klimaendring 17.4 Forvaltning av Finnmarks naturressurser 22.4 Forvaltning av Nordområdene og Antarktis 24.4 Forbered...

18. feb. 2008 12:32