Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i sentrale statistiske begreper. Gjennom praktiske eksperimenter og regneøvelser får du grunnleggende ferdigheter i det metodiske grunnlaget for moderne biologisk forskning. Det statistiske programmeringsmiljøet R benyttes gjennom hele kurset.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne og kunne forklare begrepene sannsynlighet og sannsynlighetsfordelinger, signifikanstester og statistisk inferens, og tolkning av estimater.
 • Ha praktiske ferdigheter i statistisk modellering, modellseleksjon og hypotesetesting.
 • Kunne planlegge og utføre biologiske eksperimenter og observasjonsstudier i laboratoriet og i felt, kunne den statistisk basis for metodene, og kjenne begrepene randomisering, blokking, konfundering, pseudoreplikasjon, multivariate statistiske metoder og prøveinnsamlingsmetoder i forskjellige disipliner av biologi.
 • Kjenne begrepene transformasjoner, bootstrapping, likelihood-estimater, Monte Carlo-metoder, permutasjon, overlevelsesanalyse, tidsserieanalyse, og Bayesiansk statistikk.
 • Kunne presentere skriftlig vitenskapelige resultater som presenterer og tester biologiske hypoteser, identifisere forutsetninger og bruke simulerte eller reelle datasett.
 • Skal være i stand til å vurdere det statistiske grunnlaget for resultater og påstander i de biologiske tidsskriftene.
 • Kunne beherske det statistiske programmeringsmiljøet R.
 • Kjenne hovedprinsippene for deterministiske- og stokastiske modeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Fra høsten 2019 endres de spesielle opptakskravene til emnet, se nye opptakskrav.

Følgende emner må tas i samme semester eller være tatt tidligere enn BIO2150:

For studenter som tar BIO2150 høsten 2014 eller senere gjelder at BIO2150 ikke kan inngå i grad før HMS0503 og HMS0504 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på: BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført),MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) og KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført). Noe forkunnskap i statistikk (e.g. STK1000 – Innføring i anvendt statistikk eller lignende) er en fordel, men ikke nødvendig.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, obligatorisk gruppeundervisning, obligatorisk laboratoriearbeid med rapportinnlevering, to obligatoriske praksisoppgaver, samt én obligatorisk oppgave i biostatistikk.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Kurset benytter Fronter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Emnet har to skriftlige eksamener. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester:

En skriftlig 3 timers midttermineksamen med flervalgsoppgaver, der ingen hjelpemidler er tillatt (35% av avsluttende karakter).

En skriftlig 4 timers avsluttende eksamen (65% av avsluttende karakter), hvor hver student har lov til å ha med opp til ti tosidige A4-ark med valgfri tekst,formler, ligninger, figurer, tabeller etc.; håndskrevet eller trykt + kalkulator.

De obligatoriske elementene i emnet må være gjennomført og godkjent innen gitte frister for å kunne gå opp til eksamen.

Sluttkarakter fastsettes på bakgrunn av total poengsum og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2009.

Emneevaluering H13.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk