BIO4260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet undervises annethvert vårsemester.

Emnet gir kunnskap om evolusjonen og evolusjonsmekanismer i soppriket. Kurset tar for seg systematisk inndeling og klassifikasjon i utvalgte grupper av sopp og lav, hvor eksempler og metoder fra pågående forskning gis spesiell vekt. Kunnskap om genetisk og morfologisk diversitet innen viktige systematiske og økologiske grupper gis dels som feltundervisning (feltkurs).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i evolusjon og klassifikasjon i soppriket og få innsyn i moderne forskningsmetodikk og viktige forskningsoppgaver innen fagfeltet. Undervisningen har som delmål å gi studentene en bred forståelse av soppenes plass i økosystemet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg til BIO9260.

Emnene BIO4260 og BIO9260 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO9260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket

Undervisning

Emnet undervises over to uker i slutten av vårsemesteret. Undervisningen vil bli organisert ved forelesninger, feltkurs og gruppearbeid (litteraturseminarer, prosjektoppgaver)og i laboratoriet. Det blir krav om godkjente litteraturoppgaver. En ukes feltkurs i august eller september, studentene belastes 150 kroner per dag i felt.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid samt presentasjon av dette. 3-timers skriftlig eksamen som teller 60%. Obligatorisk feltkurs med innlevering av rapport. Rapporten karaktersettes og teller 40%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)