BIO4260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om evolusjonen og evolusjonsmekanismer i soppriket. Kurset tar for seg systematisk inndeling og klassifikasjon i utvalgte grupper av sopp og lav, hvor eksempler og metoder fra pågående forskning gis spesiell vekt. Kunnskap om genetisk og morfologisk diversitet innen viktige systematiske og økologiske grupper gis dels som feltundervisning (feltkurs).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i evolusjon og klassifikasjon i soppriket og få innsyn i moderne forskningsmetodikk og viktige forskningsoppgaver innen fagfeltet. Undervisningen har som delmål å gi studentene en bred forståelse av soppenes plass i økosystemet.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg til BIO9260.

Emnene BIO4260 og BIO9260 har felles opptak. Det er totalt 20 plasser på disse emnene. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltkurs i BIO4260:

BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt) og BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises over to uker i slutten av vårsemesteret. Undervisningen vil bli organisert ved forelesninger, feltkurs og gruppearbeid (litteraturseminarer, prosjektoppgaver)og i laboratoriet. Det blir krav om godkjente litteraturoppgaver. En ukes feltkurs i august eller september.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gis kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

En ukes feltkurs i august eller september, studentene belastes 150 kroner per dag i felt.

Eksamen

Obligatorisk deltagelse i gruppearbeid samt presentasjon av dette. 3-timers skriftlig eksamen som teller 60%. Obligatorisk feltkurs med innlevering av rapport. Rapporten karaktersettes og teller 40%.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO9260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket,BIOS5217 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket, BIOS9217 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Feltkursrapport: Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2022 04:20:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Annenhver vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)