BIO4301 – Marin bentisk økologi

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over marine bentiske systemer. Kurset tar opp hardbunn- og bløtbunnssystemer, med hovedvekt på norske forhold. Økologiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet inneholder en ukes feltkurs hvor en del organismekunnskap inngår.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset skal du ha følgende kompetanse:

  • Kunne forklare hvordan de enkelte bentiske systemer er bygget opp og fungerer
  • Kjenne til karakteristiske organismegrupper som dominerer i de forskjellige systemer
  • Peke på dominerende abiotiske faktorer i ulike systemer
  • Vite noe om hvilke trusler de ulike bentiske systemer er utsatt for

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger 
  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske studentpresentasjoner.

Emnet undervises intensivt fra midten av august til rundt midten av oktober. I emnet inngår også én ukes (uke 36) ekskursjon til Drøbak. Feltkurset er obligatorisk og ekskursjonen har en egenandel på 150 kroner døgnet. Det er også obligatorisk å lage og fremføre en presentasjon basert på feltkurset, og en fra et oppgitt emne fra læreboka.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Godkjent laboratorierapport er gyldig i tre år. 

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Kostnader ved å ta emnet

Egenandel på feltkurset i Drøbak, 150 kr per dag, totalt kr 750.-

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen  i Inspera  (3 timer), teller 100%.

For å kunne gå opp til eksamen må studentene fremlegge godkjente rapporter fra feltundervisningen, samt gi en muntlig fremstilling av et oppgitt emne fra pensum.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 04:15:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)