Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over marine bentiske systemer. Kurset tar opp hardbunn- og bløtbunnssystemer, med hovedvekt på norske forhold. Økologiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet inneholder en ukes feltkurs hvor en del organismekunnskap inngår.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført kurset skal du ha følgende kompetanse:

  • Kunne forklare hvordan de enkelte bentiske systemer er bygget opp og fungerer
  • Kjenne til karakteristiske organismegrupper som dominerer i de forskjellige systemer
  • Peke på dominerende abiotiske faktorer i ulike systemer
  • Vite noe om hvilke trusler de ulike bentiske systemer er utsatt for

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4300 – Marinbiologi (nedlagt)

Undervisning

Emnet undervises intensivt i uke 35-39. Undervisningen er basert på forelesninger, obligatorisk laboratoriearbeid og studentpresentasjoner.
I emnet inngår også én ukes ekskursjon til Drøbak. Feltkurset er
obligatorisk og ekskursjonen har en egenandel på 150 kroner døgnet. Det er også obligatorisk å lage og fremføre en presentasjon basert på feltkurset, og en fra et oppgitt emne fra læreboka.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen i uke 39, 3 timer, teller 100%.

For å kunne gå opp til eksamen må studentene fremlegge godkjente rapporter fra feltundervisningen, samt gi en muntlig fremstilling av et oppgitt emne fra pensum.

 

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)