BIO4320 – Marine algers systematikk og økologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over algenes systematikk og fylogeni basert på morfologi, finstruktur, reproduksjon og molekylære data. Emnet gir også oversikt over marine plankton- og benthosalgers økologi og biogeografi med vekt på norske forhold.

Hva lærer du?

Etter emnet vil studentene:

  • Være kjent med algenes systematikk, evolusjon og fylogeni: Hvor i livets tre finnes algene og hvordan slektskapet er i mellom dem.
  • Kunne de enkelte algegruppenes karaktertrekk.
  • Ha kunnskap om utvalgte algearters biologi.
  • Kjenne til algenes årstidsvariasjon og utbredelse.
  • Ha forståelse av samspillet mellom algene og miljøet de lever i med vekt på norske forhold.
  • Kunne identifisere alger ved hjelp av morfologi, finstruktur og molekylære metoder.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIO4320 og BIO9320 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

HMS0504 - Feltsikkerhet

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt), BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt), BIO4400 – Pelagisk økologi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og laboratorieøvelser. En ukes feltkurs til Drøbak i Oslofjorden inngår. Laboratorieøvelser og feltkurs er obligatoriske.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gis kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkursavgiften er på 150 kroner per døgn.

Eksamen

En avsluttende eksamen som teller 100%. En underveis presentasjon og obligatorisk innlevering av labjournaler. Det kreves godkjent deltagelse på feltkurs.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO9320.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 17:13:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)