BIO4320 – Marine algers systematikk og økologi

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over algenes systematikk og fylogeni basert på morfologi, finstruktur, reproduksjon og molekylære data. Emnet gir også oversikt over marine plankton- og benthosalgers økologi og biogeografi med vekt på norske forhold.

Hva lærer du?

Etter emnet vil studentene:

 • Være kjent med algenes systematikk, evolusjon og fylogeni: Hvor i livets tre finnes algene og hvordan slektskapet er i mellom dem.
 • Kunne de enkelte algegruppenes karaktertrekk.
 • Ha kunnskap om utvalgte algearters biologi.
 • Kjenne til algenes årstidsvariasjon og utbredelse.
 • Ha forståelse av samspillet mellom algene og miljøet de lever i med vekt på norske forhold.
 • Kunne identifisere alger ved hjelp av morfologi, finstruktur og molekylære metoder.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIO4320 og BIO9320 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre PhD-studenter og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

HMS0504 - Feltsikkerhet

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt), BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt), BIO4400 – Pelagisk økologi (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 
 • Obligatoriske laboratorieøvelser
 • Én uke obligatorisk feltkurs til Drøbak, Oslofjorden

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gis kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkursavgiften er på 150 kroner per døgn.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret som teller 20 % ved sensurering.

 • Muntlig avsluttende eksamen teller 80 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatorisk underveis presentasjon, feltkurs og laboratorieøvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO9320 – Marine algers systematikk og økologi, BIOS5311 – Marine algers systematikk og økologi, BIOS9311 – Marine algers systematikk og økologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2022 10:19:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)