Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i betydningen av giftige algeoppblomstringer, giftige algers økologi, taksonomi, giftighet og toksiner, samt algeovervåking i det marine miljø og i ferskvann. Kurset gir også opplæring i laboratoriemetoder som brukes innen forskning om skadelige mikroalger, som lysmikroskopi, algeisolering og kvantifisering, algedyrking, vekstmålinger, toksisitetstester, toksinanalyser og molekylærbiologiske metoder for påvisning av mikroalger.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Har du innsikt om problemene med giftige algeoppblomstringer i det marine miljø og i ferskvann
  • Kjenner du de viktigste skadelige mikroalgene i Europa, deres økologi, gifter og effekter
  • Kan du indentifisere dem i lys- eller elektronmikroskop
  • Har du erfaring med å isolere mikroalger fra naturlige vannprøver, lage algemedium, dyrke alger og måle vekst i kulturer
  • Kan du redegjøre for metoder for å identifisere, påvise og kvantifisere skadelige alger med molekylærbiologiske metoder og mikroskopering
  • Kan du utføre enkle giftighetstester og algetoksinanalyser

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene BIO4381 og BIO9381 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen krav utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 Grunnkurs i biologi, BIO1200 Biologisk mangfold ,BIO4400 Marin pelagisk økologi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser, regneøvelse og kollokvier. Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Det vil bli krav om innlevering av laboratoriejournaler som må være godkjente for å kunne ta del i avsluttende eksamen.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Godkjente laboratoriejournaler. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet har endret tittel f.o.m. høsten 2015 fra "Giftige alger" til "Giftige alger og algedyrking". Emnets innhold er ellers det samme.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annethvert høstsemester. Neste gang høst 2019.

Eksamen

Annethvert høstsemester. Neste gang høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)