BIO4400 – Pelagisk økologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de frie vannmassers økosystemer, og vil dekke tema over hele feltet fra det fysisk-kjemiske miljøet til pelagiske næringsnett, inklusive biologiske prosesser og evolusjonære tilpasninger til en pelagisk livsform, så vel som globale miljøforandringsutfordringer for disse systemene. Emnet inneholder både et observasjonstokt i Oslofjorden og et eksperiment-orientert feltkurs.

Hva lærer du?

Emnet gir grunnleggende forståelse av prosesser på stor og liten skala som styrer struktur og funksjon i pelagiske økosystemer. Du vil blant annet bli fortrolig med:

  • det fysisk-kjemiske miljøet og dets betydning for den vertikale strukturen av det pelagiske habitatet
  • organismer, biologiske prosesser, evolusjonære tilpasninger og økologiske næringsnett
  • betydningen av globale miljøforandringer for pelagiske økosystemer
  • utfordringer og teknikker for å undersøke organismesamfunn i de frie vannmasser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

HMS0504 - Feltsikkerhet

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, laboratorieøvelser, øvelser i dataanalyse og modellering, kollokvier, prosjektarbeid, tokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud i indre Oslofjord, samt et ukelangt feltkurs på vår stasjon i Drøbak. Obligatorisk deltakelse på laboratorie- og dataøvelser, tokt, felt- og prosjektarbeid, så vel som forberedelsesforelesninger for disse aktivitetene.

Feltkurset er obligatorisk. 

Kurset bruker Canvas for distribusjon av kursmateriell og bakgrunnsstoff

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gis kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

For å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen må studentene fremlegge godkjente rapporter fra laboratorieøvelsene og fra prosjekt- og feltarbeid. All obligatorisk undervisning må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100%.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIO3400 – Akvatisk økologi (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 18:13:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)