BIO4400 – Pelagisk økologi

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til de frie vannmassers økosystemer, og vil dekke tema over hele feltet fra det fysisk-kjemiske miljøet til pelagiske næringsnett, inklusive biologiske prosesser og evolusjonære tilpasninger til en pelagisk livsform, så vel som globale miljøforandringsutfordringer for disse systemene. Emnet inneholder både et observasjonstokt i Oslofjorden og et eksperiment-orientert feltkurs.

Hva lærer du?

Emnet gir grunnleggende forståelse av prosesser på stor og liten skala som styrer struktur og funksjon i pelagiske økosystemer. Du vil blant annet bli fortrolig med:

  • Det fysisk-kjemiske miljøet og dets betydning for den vertikale strukturen av det pelagiske habitatet
  • Organismer, biologiske prosesser, evolusjonære tilpasninger og økologiske næringsnett
  • Betydningen av globale miljøforandringer for pelagiske økosystemer
  • Utfordringer og teknikker for å undersøke organismesamfunn i de frie vannmasser

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

HMS0504 - Feltsikkerhet

Generell økologi og biomangfold tillsvarende feks BIOS1150 – Biologisk mangfold/BIOS2220 – Akvatisk biomangfold, fysikk tilsvarende FYS1001 – Innføring i fysikk, og kjennskap til R-programmering tilsvarende STK1000 – Innføring i anvendt statistikk.

 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av

  • Forelesninger (forberedelsesforelesninger til aktivitetene er obligatorisk) 
  • Laboratorieøvelser (Obligatorisk) 
  • Øvelser i dataanalyse og modellering (Obligatorisk)  
  • Kollokvier 
  • Prosjektarbeid (Obligatorisk) 
  • Tokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud i indre Oslofjord, samt et ukelangt feltkurs på vår stasjon i Drøbak (Obligatorisk)

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gis kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) som teller 100%.

For å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen må studentene fremlegge godkjente rapporter fra laboratorieøvelsene og fra prosjekt- og feltarbeid. All obligatorisk undervisning må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIO3400 – Akvatisk økologi (nedlagt), BIOS4400 – Pelagisk økologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 19:14:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2023

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)