BIO4600 – Vitenskapelig forfatterskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Å skrive er vesentlig i vitenskapelig arbeid. Forskere skriver avhandlinger, rapporter, essayer, artikler og søknader. Å formidle vitenskapelig innsikt til ikke-fagfolk er dessuten en viktig men ofte nedprioritert del av forskerens virksomhet. Mange vitenskapelige tekster er ordrike og upresise. Vi forskere antar ofte at avanserte ideer må utrykkes i et obskurt og komplisert språk. Virkelig gode forskere er imidlertid i stand til å formulere komplekse synspunkter i et klart og tydelig språk. Emnet gir en innføring i prinsippene bak god skrivekunst, med særlig fokus på vitenskapelige tekster. Undervisningen og kursmateriellet er på engelsk, men målet er å utvikle gode skrivevaner som kan benyttes uavhengig av språk. Målet er ikke å lære teknisk skriving, men heller å utvikle gode skrive- og redigeringsferdigheter og journalistiske evner. Emnet har form av en serie workshops. Følgende tema gjennomgås; utkast og revisjoner, strukturen i forskjellige typer av tekster (vitenskapelige artikler, essayer, sammendrag) og å skrive for ikke-fagfolk. Vi drøfter generelle spørsmål om stil, setningsoppbygning, verbformer og verbtider.

Hva lærer du?

Du får prøvd ut forskjellige former for vitenskapelig skriving. Du vil også lære å redigere og forkorte lange tekster uten å miste innhold, skrive korte artikler om forskjellige områder innen vitenskapen, skrive vitenskapelige artikler for et ikke-vitenskapelig publikum og å uttrykke vitenskapelige ideer klart og konsist.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg til BIO9600 - Vitenskapelig forfatterskap

Emnene BIO4600 og BIO9600 har felles opptak. Det er totalt 12 plasser på emnene. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av workshops. Det er obligatorisk undervisning. Studentene skal rette og diskutere arbeidet til to andre studenter, slik at alle i løpet av kurset får omfattende tilbakemelding fra medstudenter på sitt arbeid. I løpet av kurset gjøres det korte øvelser, og når kurset er ferdig leveres det inn en oppgave på 1500 ord.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Karakter vil bygge på vurdering av tre korte oppgaver (500 ord) i løpet av kurset og en lengre, avsluttende oppgave (1500 ord). Det kreves at studentene møter til undervisning hver dag, og forventes at alle oppgaver leveres i tide.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: emne: BIO9600.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 18:13:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk