BIO9260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om evolusjonen og evolusjonsmekanismer i soppriket. Kurset tar for seg systematisk inndeling og klassifikasjon i utvalgte grupper av sopp og lav, hvor eksempler og metoder fra pågående forskning gis spesiell vekt. Kunnskap om genetisk og morfologisk diversitet innen viktige systematiske og økologiske grupper gis dels som feltundervisning (feltkurs).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i evolusjon og klassifikasjon i soppriket og få innsyn i moderne forskningsmetodikk og viktige forskningsoppgaver innen fagfeltet. Undervisningen har som delmål å gi studentene en bred forståelse av soppenes plass i økosystemet.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4260 og BIO9260 har felles opptak. Det er totalt 20 plasser på disse emnene. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltkurs i BIO4260:

BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt) og BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt).

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises over to uker i slutten av vårsemesteret. Undervisningen vil bli organisert ved forelesninger, feltkurs og gruppearbeid (litteraturseminarer, prosjektoppgaver)og i laboratoriet. Det blir krav om godkjente litteraturoppgaver. En ukes feltkurs i august eller september.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Studentene belastes 150 kroner per dag i felt.

Eksamen

Obligaotisk deltagelse i gruppearbeid samt presentasjon av dette. Innlevering av et essay to uke etter kurset. Essayet må være bestått for å få godkjent kurset. 3-timers skriftlig eksamen (med et litt større pensum enn for BIO4260) som teller 60%. Obligatorisk feltkurs med innlevering av rapport. Rapporten karaktersettes og teller 40%.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: emne: BIO4260

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Feltkursrapport: Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 11:14:13

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning

Vår 2020

Annenhver vår

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)