Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en oversikt over algenes systematikk og fylogeni basert på morfologi, finstruktur, reproduksjon og molekylære data. Kurset gir også oversikt over marine plankton- og benthosalgers økologi og biogeografi med vekt på norske forhold.

Hva lærer du?

Etter kurset vil studentene ha:

  • Inngående forståelse av algenes systematikk, evolusjon og fylogeni.
  • Grundig kjennskap til de enkelte algegruppenes karaktertrekk og utvalgte algearters biologi.
  • Omfattende kunnskap om algenes årstidsvariasjon og utbredelse.
  • Inngående forståelse av samspillet mellom algene og miljøet de lever i  med vekt på norske forhold.
  • Kunne identifisere alger ved hjelp av morfologi, finstruktur og molekylære metoder.
  • Redegjøre for ny forskning innen algesystematikk og økologi i form av et essay.

 

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4320 og BIO9320 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIO4320 – Marine algers systematikk og økologi

Undervisning

Emnet gisi form av forelesninger og laboratorieøvelser. Laboratorieøvelser og feltkurs er obligatoriske. Man skal i tillegg holde en presentasjon, denne er obligatorisk.

Det blir ukes feltkurs til Drøbak i Oslofjorden. Feltkursavgiften er på 150 kroner per døgn.

En samling artikler utgjør litteraturen til et essay som må godkjennes før man kan gå opp til eksamen.

 

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En avsluttende eksamen som teller 100%.
Ett essayet som må godkjennes før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen.
En muntlig presentasjon og obligatoriske labjournaler.
Obligatorisk deltagelse på lab og feltkurs.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)