BIO9320 – Marine algers systematikk og økologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over algenes systematikk og fylogeni basert på morfologi, finstruktur, reproduksjon og molekylære data. Emnet gir også oversikt over marine plankton- og benthosalgers økologi og biogeografi med vekt på norske forhold.

Hva lærer du?

Etter emnet vil du ha:

  • Inngående forståelse av algenes systematikk, evolusjon og fylogeni.
  • Grundig kjennskap til de enkelte algegruppenes karaktertrekk og utvalgte algearters biologi.
  • Omfattende kunnskap om algenes årstidsvariasjon og utbredelse.
  • Inngående forståelse av samspillet mellom algene og miljøet de lever i med vekt på norske forhold.
  • Kunne identifisere alger ved hjelp av morfologi, finstruktur og molekylære metoder
  • Redegjøre for ny forskning innen algesystematikk og økologi i form av et essay.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4320 og BIO9320 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet

HMS0504 - Feltsikkerhet

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), BIO1200 – Biologisk mangfold (nedlagt), BIO2100 – Generell økologi (videreført), BIO2150 – Biostatistikk og studiedesign (nedlagt), BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt), BIO4400 – Pelagisk økologi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis i form av forelesninger og laboratorieøvelser. Laboratorieøvelser og feltkurs er obligatoriske. Man skal i tillegg holde en presentasjon, denne er obligatorisk.

Det blir ukes feltkurs til Drøbak i Oslofjorden. 

En samling artikler utgjør litteraturen til et essay som må godkjennes før man kan gå opp til eksamen.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkursavgiften er på 150 kroner per døgn.

Eksamen

En avsluttende eksamen som teller 100%. Ett essayet som må godkjennes før studenten kan gå opp til avsluttende eksamen. En muntlig presentasjon og obligatoriske labjournaler. Obligatorisk deltagelse på lab og feltkurs.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO4320

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 03:38:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)