BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir oversikt over hvordan aktuelle marine miljøproblemer som eutrofiering, giftige algeoppblomstringer klimaendringer og forsuring og introduksjon av avfall, miljøgifter, oljeforurensning, nanopartikler, og arter påvirker det marine miljø. Temaer som tas opp er virkninger på enkeltindivider, populasjoner og bestander, økologiske samfunn og næringskjeder. I tillegg tar emnet opp målsetning og strategi for miljøovervåkning og mest mulig effektiv miljøforvaltning og hvordan vi kan vurdere miljørisiko og utføre konsekvensanalyser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha en oversikt over dagsaktuelle marine miljøproblemer med hensyn på årsaker, virkninger og strategier for tiltak.
  • Ha innsikt i metodiske utfordringer og kritisk tolkning av rapporter, vitenskapelige artikler og miljødata.
  • Ha kunnskap om norsk og internasjonal miljølovgivning og viktige internasjonale avtaler
  • Ha en grunnleggende forståelse av effektundersøkelser, miljøovervåking, risiko- og tilstandsvurdering sett fra forskningsmiljøenes, myndighetenes og industriens perspektiv.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4331 og BIO9331 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap i generell kjemi og biologi tilsvarende BIO4400 – Pelagisk økologi og BIO4301 – Marin bentisk økologi

Undervisning

Undervisning gis i uke 40-45 i form av forelesninger, gruppearbeid, diskusjonsgrupper og studentpresentasjoner. Gruppearbeid og studentpresentasjoner er i utgangspunktet obligatorisk. Gruppearbeidet vil bestå av blant annet regneøvelser, demonstrasjoner og ekskursjoner. I tillegg skal kandidatene skrive to 10-siders essay om utdelte temaer, og holde to 45 minutters forelesninger basert på disse.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Emnet krever godkjent obligatorisk oppmøte på første forelesning og gruppearbeidet før man kan gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen i uke 45 (3 timer) teller 70%. Essay med påfølgende forelesninger teller 15% hver av avsluttende karakter (til sammen 30%).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Emnet gis hvis antall registrerte studenter er flere enn 3.

Eksamen

Hver høst

Emnet har endret navn I 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)