Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i betydningen av giftige algeoppblomstringer, giftige algers økologi, taksonomi, giftighet og toksiner, samt algeovervåking i det marine miljø og i ferskvann. Kurset gir også opplæring i laboratoriemetoder som brukes innen forskning om skadelige mikroalger, som lysmikroskopi, algeisolering og kvantifisering, algedyrking, vekstmålinger, toksisitetstester, toksinanalyser og molekylærbiologiske metoder for påvisning av mikroalger.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

 • Har du innsikt om problemene med giftige algeoppblomstringer i det marine miljø og i ferskvann
 • Kjenner du de viktigste skadelige mikroalgene i Europa, deres økologi, gifter og effekter
 • Kan du indentifisere dem i lys- eller elektronmikroskop
 • Kan du isolere mikroalger fra naturlige vannprøver, lage algemedium, dyrke alger og måle vekst i kulturer
 • Kan du redegjøre for metoder for å identifisere, påvise og kvantifisere giftige alger med molekylærbiologiske metoder og mikroskopering, samt vurdere deres fordeler og ulemper
 • Kan du utføre enkle giftighetstester og algetoksinanalyser
 • Har du erfaring med å vurdere og gi tilbakemelding på andres forskningsarbeid

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4381 og BIO9381 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen krav utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 Grunnkurs i biologi, BIO1200 Biologisk mangfold ,BIO4400 Marin pelagisk økologi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, laboratorieøvelser, regneøvelse og kollokvier. Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Det vil bli krav om innlevering av laboratoriejournaler som må være godkjente for å kunne ta del i avsluttende eksamen.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En muntlig presentasjon over et oppgitt emne. Godkjente laboratorierapporter. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet har endret tittel f.o.m. høsten 2015 fra "Giftige alger" til "Giftige alger og algedyrking". Emnets innhold er ellers det same.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Annethvert høstsemester. Neste gang høst 2019.

Eksamen

Annethvert høstsemester. Neste gang høst 2019.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)