BIO9600 – Vitenskapelig forfatterskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Å skrive er vesentlig i vitenskapelig arbeid. Forskere skriver avhandlinger, rapporter, essayer, artikler og søknader. Å formidle vitenskapelig innsikt til ikke-fagfolk er dessuten en viktig men ofte nedprioritert del av forskerens virksomhet. Mange vitenskapelige tekster er ordrike og upresise. Vi forskere antar ofte at avanserte ideer må utrykkes i et obskurt og komplisert språk. Virkelig gode forskere er imidlertid i stand til å formulere komplekse synspunkter i et klart og tydelig språk. Emnet gir en innføring i prinsippene bak god skrivekunst, med særlig fokus på vitenskapelige tekster. Undervisningen og kursmateriellet er på engelsk, men målet er å utvikle gode skrivevaner som kan benyttes uavhengig av språk. Målet er ikke å lære teknisk skriving, men heller å utvikle gode skrive- og redigeringsferdigheter og journalistiske evner. Emnet har form av en serie workshops. Følgende tema gjennomgås; utkast og revisjoner, strukturen i forskjellige typer av tekster (vitenskapelige artikler, essayer, sammendrag) og å skrive for ikke-fagfolk. Vi drøfter generelle spørsmål om stil, setningsoppbygning, verbformer og verbtider.

Hva lærer du?

 • Du får prøvd ut forskjellige former for vitenskapelig skriving.
 • Du vil lære å redigere og forkorte lange tekster uten å miste innhold,
 • Du vil lære å skrive korte artikler om forskjellige områder innen vitenskapen
 • Du vil lære å skrive vitenskapelige artikler for et ikke-vitenskapelig publikum og å uttrykke vitenskapelige ideer klart og konsist.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO4600 og BIO9600 har felles opptak. Det er totalt 12 plasser på emnet. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

 • Emnet består av workshops.  
 • Studentene skal rette og diskutere arbeidet til to andre studenter, slik at alle i løpet av kurset får omfattende tilbakemelding fra medstudenter på sitt arbeid.
 • Tre korte skriftlige oppgaver på 500 ord
 • Oppgave (artikkel) på 1500 ord og en oppgave (kronikk-artikkel) på 750 ord

All undervisning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Karakter vil bygge på vurdering av tre korte oppgaver (500 ord) i løpet av kurset og to lengre, avsluttende oppgaver, en artikkel på 1500 ord og en kronikk-artikkel på 750 ord. Det kreves at studentene møter til undervisning hver dag, og forventes at alle oppgaver leveres i tide.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: emne: BIO4600.

Hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2021 07:14:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk