Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom et praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester. Du vil få innsikt og økt bevissthet rundt hvordan du kan bruke de faglige og generiske kompetansene du har tilegnet gjennom biovitenskapsstudiet. I tillegg skal du lære mer om bransjen og virksomheten du er en del av, og bli mer bevisst hvordan du er som arbeidstaker, samt utvikle gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du praktisk erfaring med å adressere faglige utfordringer i en konkret arbeidslivssituasjon
 • kan du planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan du utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • skal du kunne oppsummere et arbeid i form av en prosjektrapport
 • kan du formidle relevansen av biovitenskap i en arbeidssituasjon til et faglig interessert publikum

Opptak og adgangsregulering

Søknadsprosess

Hvordan søker du?

 • Søknadsfrist 16. juni.
 • Velg opptil tre prosjekter du ønsker å søke på ved å lese prosjektbeskrivelsene.
 • Motivasjonsbrev (maks 1 A4-side per prosjekt): Skriv hvorfor du ønsker praksisplass hos nettopp denne arbeidsgiveren og hvilke kvalifikasjoner som gjør deg særlig egnet. Dersom arbeidsgiver har antydet flere tema, skriv gjerne hva du er mest interessert i. Dette står beskrevet i oversikten over prosjektene.
 • Fyll ut forsidemalen, og send den sammen med karakterutskrift og motivasjonsbrevet/brevene til My Hanh Tu (m.h.tu@ibv.uio.no) innen 16. juni.

Hvordan får du svar på søknaden?

 • Arbeidsgiverne vurderer søknadene og lager en rangering. 
 • Innen 24. juni: Arbeidsgiverne sender rangert liste til institutt for biovitenskap.
 • Uke 25-26: Institutt for biovitenskap sender ut tilbud om plass til din student-epost.
  • Dersom du har søkt flere arbeidsgivere kan det hende du får tilbud om plass flere steder.
 • Fra du får epost om tilbud har du tre dager på å akseptere eller avslå tilbudet/ene ved å svare på e-posten fra instituttet.
 • Dersom noen takker nei eller ikke svarer innen fristen vil tilbudet gå til den neste på rangeringslisten. Nye tilbud sendes ut fortløpende med tre dagers frist.

Husk å melde deg opp til et annet emne slik at du har et alternativ dersom du ikke får praksisplass hos en arbeidsgiver. Man kan ikke gjennomføre emnet uten å få tildelt praksisplass hos en arbeidsgiver. Husk å melde deg av det andre emnet du har meldt deg opp til dersom du aksepterer et tilbud om praksisplass.

Arbeidsgivere

 • Arbeidsgivere, arbeidsoppgaver og antall praksisplasser vil kunne variere fra semester til semester.
 • Utvalgskriteriene til arbeidsgiverne vil variere ut ifra deres behov. Dette står beskrevet i stillingsutlysningene i oversikten over prosjektene.

Oversikt over prosjektene

Delta på Karrieresenterets søknadskurs

Vil du bli god på å sette ord på egen kompetanse og skille deg ut i søknadsbunken? Karrieresenteret arrangerer et skreddersydd søknadskurs for de som vurderer å søke om praksisplass. Kurset er ikke en obligatorisk del av emnet, men vi anbefaler på det sterkeste at alle som ønsker å søke om praksisplass deltar.

Meld deg på her (3. juni, kl.12.15-14.00, rom 3205, Kristine Bonnevies hus).

Overlappende emner

Undervisning

Praksisopphold hos arbeidsgiver, workshops og samlinger.

 • Praksis: Emnet går over et helt semester. Du jobber deltid i ca. 140 timer hos en arbeidsgiver.
 • Undervisning: Det er fem obligatoriske samlinger, i tillegg til praksisopphold hos arbeidsgiver.

Obligatorisk aktivitet

 • Deltakelse på alle fem samlinger.
 • Blogginnlegg og refleksjonsnotat/sluttrapport.
 • Praksisopphold hos arbeidsgiver:
  • Fravær fra obligatorisk aktivitet må meldes til instituttet og dokumenteres med legeerklæring eller annen gyldig dokumentasjon. Du må også informere arbeidsgiveren om fravær.
  • Fravær på mer enn det som tilsvarer tre fulle arbeidsdager godtas ikke i løpet av praksisoppholdet.
  • For høyt fravær vil medføre manglende godkjenning av obligatoriske aktiviteter, og gjøre at emnets læringsutbytte ikke oppnås. Dette gjelder også dokumentert fravær. Det vil da ikke være mulig å ta avsluttende muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamen

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen, og de er kun gyldig i det semesteret de ble godkjent.

Eksamensformen er mappeeksamen med en avsluttende muntlig eksamen. Mappen skal inneholde innlevert rapport/refleksjonsnotat og blogginnlegg. Under muntlig eksamen vurderes mappens innhold, erfaringer fra praksisopphold og studentens muntlige prestasjon.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2019

Pilotprosjekt

Eksamen

Vår 2019

Undervisningsspråk

Norsk