Prosjektbeskrivelser

Her finner du en oversikt over tilgjengelige prosjektoppgaver ved IBV våren 2020.

1. Norges Birøkterlag 

Antall plasser: 1

Norges Birøkterlag er birøkternes faglige organisasjon med lokallag i alle fylker i landet, og er til for alle som har interesse for birøkt. Organisasjonen tar seg av forskjellige områder som er viktige ikke bare for birøktere men også for de som er interesserte i naturen, biodiversitet, økosystemtjenester og matproduksjon. Vi i birøkterlagets sekretariat driver med forskjellige prosjekter med variert fokus, fra forskning og formidling til kompetanseutvikling og næring. Vi jobber med temaer innom avl, sykdom, økologisk produksjon, landbrukspolitikk, og samarbeider med andre organisasjoner både i Norge og internasjonalt. I tillegg, holder vi kurs på forskjellige nivåer og temaer, fra praktisk birøkt til sykdomsbekjempelse. Sekretariatet hos Norges Birøkterlag består av et team med bakgrunn i biologi og dyrlegevitenskap, som i tillegg har bred erfaring med prosjektadministrasjon, kontakt med medlemmer og publisering av både populærvitenskap og vitenskapelige artikler.

Norge Birøkterlag holder til på Kløfta, en halvtime utenfor Oslo. 

Prosjekt: Økologisk honningproduskjon og parasitter hos bier

Vi ser etter en student som er interessert i en praksis periode der hun/han kan være en del av et team som driver med varierte oppdrag, fra faglige til praktiske, med varierte tema og fagområder. Arbeidsoppgavene kan være, blant annet, følgende:

 • Møteforberedelse og møtedeltagelse, som, f. eks., den Nordisk-Baltisk konferansen vi organiserer på slutten av januar 2020.
 • Samarbeid med gjennomføring av prosjekter om økologisk honningproduksjon. Dette kan innebære assistanse med data innhenting, rapportskriving, kommunikasjon med andre organisasjoner m.m.
 • Laboratoriearbeid for å studere parasitter hos bier. Dette er en del av et større prosjekt som handler om sykdommer forårsaket av eller relaterte til Varroa midden.

Feltarbeid om våren med besøk til flere bigård i sammenheng med prosjekter om avl og markering av dronninger og samarbeid med Sverige om studier av biunderarter.

Oppgi gjerne når du kan starte i motivasjonsbrevet.

Kontaktperson: Luis Cadahìa-Lorenzo, luis.cadahia-lorenzo@norbi.no , 467 96 175.

 

2. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 

Antall plasser: 1

VKM er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité, som har som oppdrag å utføre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer knyttet til miljø, matproduksjon og mattrygghet og sikre åpen kommunikasjon om disse. Vurderingene gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ. Miljødirektoratet og Mattilsynet bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Vitenskapskomiteen har ca 100 medlemmer som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, i samråd med Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. VKM består av en hovedkomite, 11 faggrupper og et faglig sekretariat med kontorlokaler på Sagene i Oslo.

Prosjekt: Arbeid innen fremmede organismer og CITES

Faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) vurderer risiko for biologisk mangfold ved innførsel og hold/utsetting av fremmede organismer i Norge. Risikovurderingene er knyttet både til søknader om innførsel, utsetting og hold av fremmede organismer, og som en del av kunnskapsgrunnlaget for regelverksutvikling og tiltak.

VKM er inne i en innfasingsperiode for å bli nasjonal vitenskapelig myndighet under CITES- konvensjonen, som regulerer handel med truede arter. Dette innebærer at alle vitenskapelige vurderinger som gjøres i forbindelse med CITES i Norge gjøres av VKM. Ansatte i sekretariatet, medlemmer av faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter og ved behov eksterne eksperter, utarbeider slike vurderinger. Ett typisk eksempel på et CITES–oppdrag er vurdering av kunnskapsgrunnlaget for en import/eksport-søknader av en CITES-art (for eksempel leopard, pangoln eller apollosommerfugl).

Vi ønsker en student som er interessert i bevaringsbiologi, og som kan bidra inn i oppgavene knyttet til VKMs arbeid innen fremmede organismer og CITES. Arbeidsoppgavene vil være varierte og kan for eksempel være:

 • Forberedelse til og deltagelse på møter i prosjektgrupper og faggrupper
 • Innhente informasjon, for eksempel gjøre litteratursøk og systematisere informasjonen fra slike søk
 • Assistere prosjektleder i ulike oppgaver
 • Feltbesøk i forbindelse med oppstart av nye prosjekter
 • Digitalisering av data    

3. Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Antall plasser: 1-2

Norsk institutt for naturforskning, NINA, er Norges største miljøinstitutt med nærmere 270 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA en avlsstasjon for fjellrev på Oppdal og en forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering med utstrakt bruk av feltarbeid, både i innland og utland. NINA har stor bredde i sin kompetanse, der kunnskap om arter, naturtyper, økosystemer, landskap og menneskets bruk av naturen er grunnlaget for vår forskning og for å finne de riktige løsninger på dagens og fremtidens miljøproblemer.

NINA Oslo har et bredt sammensatt fagområde og har omtrent 40 natur- og samfunnsforskerer. Vi forsker på natur og samfunn knyttet til skog, elver og innsjøer, byer og tettsteder, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland. Avdelingen har oppdrag knyttet til både forsking, kartlegging og taksonomi, rådgivning, romlige analyser og overvåking av natur – nasjonalt og internasjonalt.

Forskergruppene på avdelingen omfatter:

 • Terrestrisk økologi
 • Akvatisk økologi
 • Landskapsanalyse og GIS
 • Urban økologi og økosystemregnskap
 • Natur og samfunn
 • Vilt og rovvilt

Prosjekt: Gjennomgang av viltkamerabilder, felt, lab og databearbeiding

(1-2 studenter)

Studentene får innblikk i flere forskergrupper med jobb både på kontor, lab og i felt. Vi vil at studenten skal få kjennskap til hvordan man arbeider i NINA, noe som innebærer alt fra planlegging, felt, bearbeiding av materiale og til det ferdige analyserte resultatet.

NINA har et prosjekt på vilt og rovvilt der vi samler data gjennom viltkamerabilder. Som student vil man få delta i sortering og bearbeiding av data fra prosjektet i tillegg til feltarbeid som innebærer sjekk av kamera, hovedsakelig rundt Oslo. Studenten vil ha base i dette prosjektet og supplere med andre prosjekter etter behov fra forskere i andre forskergrupper. Dette kan innebære å bistå i laboratoriearbeid, plotting av data, feltarbeid mm. på prosjekter med for eksempel ferskvannsfisk, elvemusling, insekter, sopp, blåbær etc.

Naturlig nok foregår mye av feltarbeidet på terrestrisk og akvatisk økologi fra mai til oktober. En mulighet for studentene å delta i dette feltarbeidet er å avtale og bistå en uke til sommeren, og arbeide resten av timene fordelt ut over semesteret. Vi er fleksible på utforming, dette kan avtales ved oppstart.

Arbeidet vil foregå i NINAs lokaler i Oslo og i felt. Det er en fordel med førerkort for bil, dette må opplyses i søknad.

Praktisk informasjon: Nina Myhr, nina.myhr@nina.no , 452 84 601.

4. AbbVie

Antall plasser: 1

AbbVie er et globalt forskningsdrevet, biofarmasøytisk selskap som jobber med og forsker på noen av verdens mest alvorlige helseutfordringer. Vi jobber kontinuerlig for å oppdage, utvikle og sørge for at pasienter i Norge får tilgang til våre legemidler innen områder der vi har spisskompetanse, blant annet immunologi, onkologi, nevrologi og infeksjonsmedisin.

I AbbVie har vi en inkluderende kultur med takhøyde for ulike meninger og ideer. Vi har fått en rekke utmerkelser for å være en attraktiv arbeidsplass, blant annet gjennom årlig deltagelse i medarbeiderundersøkelsen " Great place to Work " i flere land. 

Prosjekt: Praksis med fokus på immunologi

Vi søker en engasjert student, gjerne med kunnskap i molekylær biologi eller cellebiologi for å utføre praksis i vår medisinske avdeling med fokus på immunologi. Studenten får en mulighet til å jobbe i et spennende terapiområde hvor oppgaven blir å kartlegge et sykdomsfelt og lære grunnleggende strategi- og prosjektarbeid. Målet er å bli kjent med standardbehandling, insidens og prevalens, vitenskapelige publikasjoner og protokoller for kliniske studier samt eksisterende kunnskap om sykdom og behandlingsmuligheter i Norge og andre europeiske land. Dessuten vil eksisterende retningslinjer og data fra kliniske studier innen et eller flere terapiområder være en del av oppgavene. Basert på informasjon fra interne og eksterne aktiviteter kommer studenten til å bidra til å lage en strategisk  plan for det aktuelle terapiområdet i samarbeid med våre medisinske rådgivere.

5. Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)

Antall plasser: 2-4 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. Vi har i overkant av 200 ansatte, med hovedkontor i Forskningsparken/CIENS i Oslo, og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en storskala marin forskningsstasjon ved Drøbak.

NIVAs avdeling for Marin biologi har hovedfokus på det mangfoldige livet i havet, som bidrar med grunnleggende viktige økosystemtjenester for hele vår klode. Kunnskap om utbredelse, funksjon, tilstand og utvikling hos organismesamfunnene i havet danner en nødvendig basis for en økosystembasert forvaltning av ressursene langs kysten og i havet. Vi har oppdrag for og samarbeider med forvaltningen om utvikling av kartleggings- og overvåkingsmetoder og verktøy for klassifisering av miljøtilstand i kystområdene, og vi har ansvar for gjennomføringen av flere av de store nasjonale overvåkingsprogrammene. Vi jobber også med modellering av marin natur, utvikling av ny teknologi for kartlegging og overvåking (inkl. bruk av droner), marin restaurering og konsekvenser av nye næringer (inkludert taredyrking).

Prosjekt 1: Kartlegging og overvåking av marin natur – databearbeiding, muligheter for felt og lab, bildeanalyse. (1-2 studenter)

Studenten(e) vil få innblikk i hvordan forskergrupper jobbe sammen på kontor og (hvis mulig) på felt og i lab. NIVA har flere prosjekter på kartlegging og overvåking av marin natur, inkludert prosjekter som bruker droner som verktøy (lenke til NIVAs nettsider). Som student vil du bli med i planlegging av prosjekter, innsamling av data i felt (så lenge dette passer i tid), labarbeid og sortering og bearbeiding av data. Hvilke oppgaver som egner seg (gjelder spesielt felt- og labarbeid) må tilpasses prosjektets og studentens planer. Studenten vil også være med på formidling av prosjekter og resultater i samarbeid med NIVAs ansatte på forskningsformidling. Nylig har NIVA fått prosjektet SeaBee (lenke til NIVAs nettsider), som skal bygge en infrastruktur for bruk av droner og maskinlæring i kartleggingen av miljøet langs kysten. Prosjektet er et samarbeid mellom NIVA, NTNU, Norsk Regnesentral, NINA, HI, GRID-Arendal og industripartnerne Andøya Space Center og Spectrofly A/S. Arbeidet til studenten vil i hovedsak knyttes til dette prosjektet, men også tilgrensende prosjekter på kartlegging og overvåking av marin natur. Arbeidet vil foregå i NIVAs lokaler i Oslo. Det er en fordel med en økologisk grunnforståelse, erfaring med håndtering av data i excel og kjennskap til GIS og programmeringsspråket R.

Prosjektleder: Kasper Hancke, kasper.hancke@niva.no, tlf: 982 27 783

Kontaktperson: Trine Bekkby, trine.bekkby@niva.no, tlf: 957 51 3 94

Prosjekt 2: Effekter av taredyrkning på marint miljø (1-2 studenter)

Studenten(e) vil få innblikk i hvordan forskergrupper jobber med bearbeiding og analyse av data. NIVA har et prosjekt på potensielle effekter (positive og negative) av taredyrking på marint miljø (lenke til kelpro.net). Prosjektet har allerede samlet inn mye data i felt, både ved et taredyrkingsanlegg på Frøya (Trøndelag) og ved NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand (lenke til NIVA) ved Drøbak. Som student vil du bli med i planlegging av videre aktiviteter og sortering og bearbeiding av data. Det er også mulig at prosjektet også skal ha feltarbeid til våren (på Solbergstrand), og da vil studenten kunne være med på det. Studenten vil også være med på formidling av prosjekter og resultater i samarbeid med NIVAs ansatte på forskningsformidling. Prosjektet har allerede to Master-studenter, og studenten i praksis vil samarbeide tett med disse på enkelte oppgaver. Arbeidet vil foregå i NIVAs lokaler i Oslo. Det er en fordel med økologisk grunnforståelse, erfaring med håndtering av data i excel og kjennskap til programmeringsspråket R.

Prosjektleder: Kasper Hancke, kasper.hancke@niva.no, tlf: 982 27 783

Kontaktperson: Trine Bekkby, trine.bekkby@niva.no, tlf: 95 75 13 94

6. Besøkssenter våtmark Oslo

Antall plasser: 2 

Besøkssenter våtmark Oslo er ett av seks autoriserte nasjonale besøkssentre for våtmark i Norge. Besøkssentrene er støttet av Miljødirektoratet og inngår i satsningen på å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark og å skape entusiasme omkring bevaring og utforskning av våtmarker. Besøkssenter våtmark Oslo består av to avdelinger. Lokalene befinner seg på Lilløyplassen naturhus på Fornebu og Bakkehavn ved Østensjøvannet.

Vi driver med utstrakt undervisning og naturveiledning av barn og unge, samt andre interesserte grupper som tar kontakt. Samtidig som vi formidler kunnskap, er vi opptatt

av at folk skal få et godt forhold til naturen rundt seg og oppleve glede over å være ute i naturen. Hos oss går naturkjennskap og naturvennskap hånd i hånd. Les mer om på www.vatmarkoslo.no , www.facebook.com/vatmark og www.facebook.com/lilloyplassen .

Prosjekt: Naturveiledning av barn og unge

Vi søker praksisstudenter som ønsker å vekke naturinteressen hos barn og unge. Vi søker deg som liker å formidle og klarer å forenkle vanskelige temaer slik at det engasjerer barn og unge. Studentene bør ha god kunnskap om natur og økologi, god artskunnskap og like å arbeide selvstendig. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Undervisning/naturveiledning av barnehagegrupper og skoleklasser om økologi, biologisk mangfold, naturvern, med fokus på våtmark. Vi har ferdige «oppskrifter» på undervisningsopplegg som studenten skal følge. Noe av undervisningen vil være sammen med andre naturveiledere og en del vil være alene. Når studenten underviser alene har den selvstendig ansvar for undervisningen av gruppen som kommer. Derfor krever vi vandelsattest fra politiet.
 • Medhjelper på aktivitetsdager på søndager hvis studenten ønsker det. På aktivitetsdagene er det ulike temaer, alt fra flaggermuskassesnekring til sopptur (se www.facebook.com/vatmark/events/ ). Aktuelle arbeidsoppgaver er å hjelpe til med det faglige opplegget, organisere aktiviteter for publikum, vaffelservering, andre besøksvertoppgaver.
 • Andre oppgaver kan hvis ønskelig være f.eks. utvikling og utprøving av nye undervisningsopplegg for barnehage eller skole. Avhengig av våre behov og studentens ønsker kan det også være aktuelt med andre oppgaver f.eks. publisering på nettsider og SoMe.

7. The Life Science Cluster

Antall plasser: 1 

The Life Science Cluster (TLSC) er et nettverk for alle selskaper og organisasjoner som er involvert i livsvitenskap. Dette inkluderer helse og medisin, der Norges avanserte helsevesen danner et unikt grunnlag for utvikling av ny teknologi. Det omfatter også havsektoren, jordbruk og skogbruk, der Norge har verdensledende næringer basert på våre enorme naturressurser og sterk forskningsbasert teknologiutvikling.

Både norske og internasjonale selskaper og organisasjoner med interesser innen livsvitenskap er medlemmer i TLSC. Medlemmene er alt fra oppstartsbedrifter til offentlige helseforetak, forskningsinstitusjoner, landbruksprodusenter og farmakologiselskap.

The Life Science Cluster legger til rette for samarbeid på mange områder:

 • Deling av kompetanse, ressurser og fasiliteter
 • Øker samarbeidet mellom industri, forskning og utdanning samt offentlig sektor
 • Talentutvikling
 • Kunnskapsdeling (arrangementer for medlemmene)
 • Støtte oppstartsbedrifter i tidlig fase
 • Internasjonal markedsutvikling
 • Øke deltakelsen i internasjonale forskningsprogrammer
 • Øke våre medlemmers kompetanse innenfor regulatoriske og andre sektorspesifikke felt
 • Fremme livsvitenskapsindustrien gjennom kommunikasjon og synlighet

Prosjekt: Kartlegging av nye og relevante forskningsmiljøer på tvers av instutisjoner og bedrifter

TLSC ønsker et prosjekt med kartlegging av nye og relevante forskningsmiljøer på tvers av institusjoner og bedrifter. Formålet med kartleggingen vil blant annet være å finne mulige samarbeidspartnere for TLSC og medlemsorganisasjonene. Temaer for kartleggingen kan være relatert til f.eks. landbruk, marinbiologi, humanbiologi, farmakologi, One Health/antibiotikaresistens, mikrobiom e.l. Kandidatens fagbakgrunn vil være med på å bestemme fokuset for kartleggingsarbeidet. Prosjektet vil innebære bred kontakt med TLSCs medlemsbedrifter og -organisasjoner.

Arbeidsoppgaver kan være:

 • Forarbeid og kartlegging for TLSCs møter og arrangementer til høsten 2020
 • Komme med innspill og forslag til temaer TLSCs seminarer kan belyse
 • Innhente informasjon, for eksempel gjøre litteratursøk, og systematisere informasjonen fra slike søk.
 • Innhente og systematisere data og synspunkter fra TLSCs medlemsbedrifter- og organisasjoner som kan brukes for å videreutvikle TLSCs tjenestetilbud.
 • Andre oppgaver

8. Norsk Teknisk Museum (NTM) 

Antall plasser: 2

Norsk Teknisk Museum (NTM) er nasjonal museum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin. Visjonen er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet. Samtidig er vi et nasjonalt referansesenter for forskning, formidling og forvaltning av teknologiens, medisinens og vitenskapens historie og muligheter.  
Museet har mer enn 25 utstillinger, permanente og temporære. Temaene er energi,  industri, helse, medisin og transport. I tilleg driver museet flere forskningsprosjekter innen museologi, vitenskaps-, teknologi- og fotohistorie.

Museet ligger på Kjelsås og har mer enn 240.000 besøkende per år. 

Prosjekt: Temporært klima

Før sommeren 2020 skal Norsk Teknisk Museum åpne et nytt utstillingsrom (ca 890 kvm) om klimakrisen.

Målet er å gjøre besøkende positivt engasjert i vår tids viktigste tema. Den grunnleggende ideen er å åpne et «torg» for diskusjon og emosjonelt engasjement, læring og motivasjon. 

Forandringene i klimaet angår alle som lever på jorda, og vi vet at naturen og samfunnene vil forandres på uforutsigbare måter. Som museum tenker vi på kjernegruppen barn og unge, men dette handler om målgruppe i bredeste forstand, da vår alles framtid er usikker. Vi ser allerede hvordan klimaforandringene fjerner livsgrunnlaget for noen av verdens fattigste og mest sårbare befolkningsgrupper. I dette alvorlige temaet vil vi gi rom for diskusjon og samtaler, læring og inspirasjon, gi utrykk for følelser, fantasi og opplevelser. Utstillingsrommet vil være et sted der vi sammen kan finne verktøy for å håndtere klimaendringene.  

Prosjektgruppen består av 10 museumsansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse samt flere samarbeidspartnere. Vi har nær kontakt med andre museer og forskningsmiljøer, med designere og kunstnere.  

Praksisstudenter vil få en unik mulighet å engasjere seg i alle sider ved et større utstillingsprosjekt der samlingsarbeid, forskning og formidling knyttes sammen.

Arbeidsoppgaver:

De viktigste oppgavene vil være innenfor feltet samlingsforvaltning, og omfatte arbeid med arkivmateriale, gjenstander og foto relevant for prosjektet "Temporært Klima» 
Nærmere bestemt:

 • Bistå med å skaffe underlagsmateriale til utstillingen (litteratur, dokumentasjon, foto, film m.m.).
 • Kildesøk i aktuelle arkiver og samlinger, samt dokumentasjon av relevante forskningsresultater og debatter rundt klimakrisen. Kontakt med eksterne samarbeidspartnere.
 • Innsamling og registrering (i Primus) av nye gjenstander og oppdatering av informasjonen om eksisterende, i et klimaperspektiv.
 • Delta på seminarer, møter og workshops i prosjektet, i tillegg til administrativ oppfølging

9. Sabima

Antall plasser: 2

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabima har for tiden 12 ansatte, og sekretariatet består blant annet av biologer og naturforvaltere som sprer kunnskap om økologiske sammenhenger og foreslår politiske løsninger. Vi jobber opp mot politiske miljøer, forvaltningsmyndigheter og næringer, og andre med påvirkning på eller interesse for natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold så vi får en bærekraftig forvaltning av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold. For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også sammen med medlemsforeningene med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Det gjør vi ved å øke omfanget og kvaliteten av naturkartleggingen som gjøres av frivillige i hele landet.

Sabima tilbyr to praksisplasser, én tilknyttet politikk- og kommunikasjonsgruppa og én tilknyttet kartleggingsgruppa. For begge plassene er det ønskelig at studentene har god kunnskap om natur og økologi, liker å arbeide både selvstendig og tett sammen med andre, samt er forberedt på en allsidig og innholdsrik, men ikke alltid like forutsigbar arbeidshverdag. For praksisplassen i politikk- og kommunikasjonsgruppa er det ønskelig med erfaring fra politisk eller annet organisasjonsarbeid og et visst innsyn i politiske prosesser og forvaltningens arbeidsmåter.

Prosjekt: Politikk, forvaltning og kommunikasjon

Aktuelle arbeidsopgaver: 

 • Jobbe med ett av Sabimas større prosjekter innen kommunikasjon og politisk påvirkning, som vårt arbeid med fremmede arter og hagejord opp mot vår deltakelse på Hagemessa.
 • Bidra i det daglige arbeidet og delta på aktuelle møter for planlegging og prioritering av oppgaver med politikk og kommunikasjon, følge opp utvalgte saker og forberede dem til senere møter.
 • Produsere stoff til sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter). Oppdatering og vedlikehold av nettsider.
 • Bidra administrativt og praktisk ved behov.

Prosjekt: Kartlegging og kunnskap

 • Forberede og delta på kurs og andre arrangementer, og utføre oppgaver i forbindelse med dette både av faglig og mere praktisk art.
 • Bidra som feltassistent på kartleggingsturer og samlinger og følge opp eventuelle behov for senere artsbestemmelse og annet etterarbeid.
 • Jobbe med brukerstøtte og bidra med testing, melding av feil og beskrivelse av oppgaver til utviklerne, samt bidra til å utvide og forbedre innholdet i rapporteringsappen «Artsjakten».
 • Delta i kartleggingsgruppas daglige arbeid, blant annet ved å skrive nyhetssaker til nettsidene og produsere stoffe til sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter), samt ferdigstille og publisere kartleggingsnotater.

 

 

 

Publisert 21. mai 2019 13:55 - Sist endret 4. des. 2019 09:13