Prosjektbeskrivelser våren 2021

Her finner du en oversikt over tilgjengelige prosjektoppgaver ved IBV våren 2021. Se også biopraksisbloggen vår, av studenter som har tatt BIOS3050 tidligere.  Merk at søknad sendes via nettskjema, ikke direkte til praksisvert!

Sabima

Antall plasser: 4

Sabima er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge. Sabima har for tiden 12 ansatte, og sekretariatet består blant annet av biologer og naturforvaltere som sprer kunnskap om økologiske sammenhenger og foreslår politiske løsninger. Vi jobber opp mot politiske miljøer, forvaltningsmyndigheter og næringer, og andre med påvirkning på eller interesse for natur. Målet er å sikre god forvaltning av biologisk mangfold så vi får en bærekraftig forvaltning av norsk natur og stanser tapet av naturmangfold. For å øke kunnskapen om norsk natur jobber Sabima også sammen med medlemsforeningene med å samle informasjon om hvilke arter som finnes, og hvor. Det gjør vi ved å øke omfanget og kvaliteten av naturkartleggingen som gjøres av frivillige i hele landet.

Sabima tilbyr fire praksisplasser, tre tilknyttet politikk- og kommunikasjonsgruppa og én tilknyttet kartleggingsgruppa. For begge plassene er det ønskelig at studentene har god kunnskap om natur og økologi, liker å arbeide både selvstendig og tett sammen med andre, samt er forberedt på en allsidig og innholdsrik, men ikke alltid like forutsigbar arbeidshverdag.

Prosjekt 1: Politikk, forvaltning og kommunikasjon

For praksisplassen i politikk- og kommunikasjonsgruppa er det ønskelig med erfaring fra organisasjonsarbeid eller studentpolitikk, kunnskap og engasjement for å stoppe naturkrisen, og et sterkt ønske om å bidra med å bruke naturfaglig kunnskap i samfunnsutvikling og politiske prosesser.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Jobbe med ett av Sabimas større prosjekter innen kommunikasjon og politisk påvirkning, som vårt arbeid med fremmede arter og hagejord opp mot vår deltakelse på Hagemessa.
 • Bidra i det daglige arbeidet og delta på aktuelle møter for planlegging og prioritering av oppgaver med politikk og kommunikasjon, følge opp utvalgte saker og forberede dem til senere møter.
 • Produsere stoff til sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter). Oppdatering og vedlikehold av nettsider.
 • Bidra administrativt og praktisk ved behov.

Prosjekt 2: Marin bevaringsbiologi i Oslofjorden (2 plasser)

For de to plassene om marin bevaringsbiologi i politikk- og kommunikasjonsgruppa er det ønskelig med god artskunnskap, gode formidling og undervisningsevner, og kunnskap om marinbiologi. Som praksisstudenter arbeider du sammen med marinbiologer, forskere og kunnskapsformidlere fra ulike fagmiljøer i sammenstillingen av kunnskap, litteratursøk og kildekritikk, og får delta i å gjøre økologisk kunnskap om til løsninger for forvaltning og politikere. Gjennom praksisperioden vil praktikantene få styrket kunnskap om arter og systematikk, utvidet nettverk innen fagmiljøer, erfaring med marin pedagogikk, felt- og forskningserfaring med overvåkingsmetoder og naturbaserte restaureringstiltak, samt formidlingstrening med barn og unge som målgruppe.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Være med å utforme fysisk og digitalt forskningsdrevet undervisningsmateriell, informasjonskampanjer, og naturbaserte restaureringstiltak
 • Undervise barn og unge i marinbiologi og hjelpe til med artsbestemmelse
 • Være med på feltarbeid i Oslofjorden
 • Være med å sammenstille kunnskap av Oslofjordens marine økosystemer

Prosjekt 3: Kartlegging og kunnskap

For plassen i kartleggingsgruppa er det ønskelig med god artskunnskap og gjerne erfaring med nettbaserte innsyns- og rapporteringsløsninger som Naturbase, Artskart og Artsobservasjoner.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Forberede og delta på kurs og andre arrangementer, og utføre oppgaver i forbindelse med dette både av faglig og mere praktisk art.
 • Bidra som feltassistent på kartleggingsturer og samlinger og følge opp eventuelle behov for senere artsbestemmelse og annet etterarbeid.
 • Jobbe med brukerstøtte og bidra med testing, melding av feil og beskrivelse av oppgaver til utviklerne, samt bidra til å utvide og forbedre innholdet i rapporteringsappen «Artsjakten».
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av «Den store Artsjakten», en 24-timers Bioblitz som arrangeres i mai.
 • Delta i kartleggingsgruppas daglige arbeid, blant annet ved å skrive nyhetssaker til nettsidene og produsere stoffe til sosiale medier (Facebook, Instagram og Twitter), samt ferdigstille og publisere kartleggingsnotater.

Mycoteam

Antall plasser: 2-3

Mycoteam er et konsulentfirma med 40 ansatte i Oslo og Trondheim, hvorav 28 har biologisk utdanning. Mycoteam er landets fremste institusjon innen fukt- og bygningsbiologiske problemstillinger i alle typer av bygninger, fra middelalderbygninger til nybygg og offshore-plattformer. Hovedfokus er på fukt, muggsopp, råtesopp og skadedyr, men i tillegg jobber vi med inneklimaproblemer og blant annet analyser av asbest og svevestøv. Vi gjennomfører dessuten jevnlig forskningsprosjekter innen disse problemstillingene.

Vi har tidligere hatt bachelor- og mastergradsstudenter som blant annet har jobbet med muggsoppbelastning på inneklima og E. coli-undersøkelser ved vannskader. Resultatene studentene bidro til å avklare er kunnskap som vi bruker i vår daglige virksomhet. Våren 2021 trenger vi bistand til å avklare flere aktuelle problemstillinger som innebærer både feltundersøkelser og laboratorieforsøk.

Prosjekt 1. Bygningsfysikk og mikroklimatiske variasjoner

Vi ønsker å teste ut hvor hygroskopisk treverk med varierende grad av råteskader og angrep av treskadeinsekter er ved forskjellige fuktbelastninger. Dette er hovedsakelig laboratoriearbeid som utføres på Mycoteams laboratorium. Etablering av fuktkammer med standardiserte fuktnivåer, eksponering av prøvemateriale og fuktmåling i prøvematerialer er sentrale oppgaver. Det er også behov for å være med ut på befaringer i Oslo-området og samle inn egnede prøvematerialer.

Resultatene skal sammenfattes i en prosjektrapport der vi forventer at studentene i stor grad bidrar.

Prosjekt 2. Utvikling av luktpanel

Vi skal standardisere luktkontroll av bygningsmaterialer i forhold til metodikk, karakterisering og gradering. Studentene skal sette seg inn i relevant faglitteratur, bidra til å etablere standardiserte rutiner og teste ut prosedyrene. Det er også aktuelt å bygge opp en samling med materialer som har en karakteristisk lukt. Innsamling av aktuelle luktprøver vil skje både fra prøver som blir sendt inn til Mycoteam og ved innsamling i forbindelse med befaringer.

Resultatene skal sammenfattes i en prosjektrapport der som vi forventer at studentene i stor grad bidrar.

Kontaktperson:

Dr.philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam AS

johan@mycoteam.no

Norsk Teknisk Museum

Antall plasser: 1-2

Norsk Teknisk Museum (NTM) er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap, helse og medisin. Visjonen er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet. Samtidig er vi et nasjonalt referansesenter for forskning, formidling og forvaltning av teknologiens, medisinens og vitenskapens historie og muligheter.  
Museet har mer enn 25 utstillinger, permanente og temporære. Temaene er energi,  industri, helse, medisin og transport. I tilleg driver museet flere forskningsprosjekter innen museologi, vitenskaps-, teknologi- og fotohistorie.

Museet ligger på Kjelsås og har vanligvis mer enn 260,000 besøkende pr. år. (redusert antall i tid med covid19-smitte)

Prosjekt: klima2+

24. juni 2020 åpnet Norsk Teknisk Museum utstillingen klima2+
Den tar nå plass i et rom på 890 kvm og gir gode muligheter for å diskutere ulike sider ved klimakrisen, i hele museet.


Målet med utstillingen er å gjøre besøkende positivt engasjert i vår tids viktigste tema gjennom diskusjon og emosjonelt engasjement, læring og motivasjon.  


Forandringene i klimaet angår alle som lever på jorda, og vi vet at naturen og samfunnene vil forandres på uforutsigbare måter. Som museum tenker vi på kjernegruppen barn og unge, men dette handler om målgruppe i bredeste forstand, da vår alles framtid er usikker. Vi ser allerede hvordan klimaforandringene fjerner livsgrunnlaget for noen av verdens fattigste og mest sårbare befolkningsgrupper. I dette alvorlige temaet vil vi gi rom for diskusjon og samtaler, læring og inspirasjon, gi utrykk for følelser, fantasi og opplevelser. Utstillingsrommet er et sted der vi sammen kan finne verktøy for å håndtere klimaendringene.  

Bak utstillingsprosjektet står en stor gruppe museumsansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse, samt flere eksterne samarbeidspartnere. Vi har nær kontakt med andre museer og forskningsmiljøer, med designere og kunstnere.  

Avslutning av utstillingen var i utgangspunktet bestemt til 31.12.2020. Nå er perioden forlenget til juni 2021. Praksisstudentene vil derfor få mulighet å engasjere seg i videre utvikling av utstillingen og fordypning i nye temaer.

Arbeidsoppgaver 

Arbeidet blir hovedsakelig knyttet til utstillingen klima2+ og felter som grenser til denne.
Etter åpning av utstillingen består arbeidet av å følge og utvikle temaet videre, skape aktiviteter og diskusjon rundt et stort tema. Det gjelder å gripe det store feltet, men derfra ramme inn noen mer konkrete arbeidsområder. Teknisk museum ligger plassert ved en elv og ved inngangen til en stor skog. Et godt utgangspunkt for å se på for eksempel biologisk mangfold. Et forslag er at studentene, både direkte og faglig sett, går inn i skogen, hvor de tar for seg et eget valgt område, ser dette i lys av klimaforandringene og foreslår aktiviteter og diskusjoner som kan bringes inn i utstillingen klima2+       
 
Arbeidet vil ellers innebære kildesøk i aktuelle arkiver og samlinger, samt dokumentasjon av relevante forskningsresultater og debatter rundt klimakrisen. Andre oppgaver vil ligge innenfor feltet samlingsforvaltning, og omfatte arbeid med arkivmateriale, gjenstander og foto relevant for prosjektet klima2+ 

Det blir muligheter for å lære litt om museumsfaglig teknologi som innsamling og registrering (i Primus) samt delta på seminarer, møter og workshops for ulike pågående prosjekter. Mot avslutningen av klima2+ vil det også være interessant om praksisstudentene bidrar i arbeidet med en dokumentasjon/beskrivelse av prosjektet – noe som blir viktig når utstillingen som helhet skal evalueres.

Norwegian Sequencing Centre

Antall plasser: 1

The Norwegian sequencing center (www.sequencing.uio.no) is the biggest next generation sequencing facility in Norway. We provide library preparation and sequencing services to the Norwegian research community and our facility is used by the diagnostics section of the Department of Medical Genetics at OUS. Apart from providing almost the full range of sequencing services within high-throughput sequencing applications, we also actively do research in the areas of library preparation and sequencing. In addition, the researchers in NSC participate in several scientific projects in for example the areas of epigenetics, autoimmunity and functional genomics. Our data scientists participate in NGS data analysis of many academic projects and provide advice to the academic community. Being situated in the Department of Medical Genetics, we have the opportunity to participate in internal seminars in which all the research groups present their research on a variety of genetic diseases, neurodevelopmental disorders, cancer and autoimmunity.

Altogether, the NSC is situated amongst clinical, diagnostic and research groups that concentrate an enormous scientific and technological capacity that makes the experience of working here very enriching and motivating.

Project: Practical experience in the Norwegian Sequencing Center at Oslo University Hospital

We offer you to experience the daily life of engineers,  bioinformaticians and researchers working at the Norwegian sequencing center with a variety of tasks including communication with users, developing a sequencing strategy, learning about different library preparation methods and sequencing possibilities, performing library preparation, quality control and helping out with the sequencing, learning about the next generation sequencing data and the organization of the whole process in a LIMS system. In addition, we offer the chance to participate in our research projects that focus on novel library preparation and quality control methods and automation. Moreover, we have several research projects in the areas of functional genomics and epigenetics that you can participate in. You will have the chance to improve your pipetting skills, learn how to do cell culture experiments, blood cell isolation, cleanup of nucleic acids, nuclei isolation, PCR, fragment analysis and others. Finally, we can give you a basic training on how to use online bioinformatics tools and databases and how to analyse NGS data. You can shape this experience depending on your interests and skills! The training will be in English, but most of the staff of NSC speak Norwegian as well.

Contact person:

Teodora Ribarska, PhD

Norwegian High Throughput Sequencing Centre

Dept. Medical Genetics

Oslo University Hospital (Ullevål)

Kirkeveien 166

0450 Oslo, Norway

Email: teodora.ribarska@medisin.uio.no 

Besøkssenter våtmark Oslo

Antall plasser: 2

Besøkssenter våtmark Oslo er ett av seks autoriserte nasjonale besøkssentre for våtmark i Norge. Besøkssentrene er støttet av Miljødirektoratet og inngår i satsningen på å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark og å skape entusiasme omkring bevaring og utforskning av våtmarker. Besøkssenter våtmark Oslo består av to avdelinger. Lokalene befinner seg på Lilløyplassen naturhus på Fornebu og Bakkehavn ved Østensjøvannet.

Vi driver med utstrakt undervisning og naturveiledning av barn og unge, samt andre interesserte grupper som tar kontakt. Samtidig som vi formidler kunnskap, er vi opptatt

av at folk skal få et godt forhold til naturen rundt seg og oppleve glede over å være ute i naturen. Hos oss går naturkjennskap og naturvennskap hånd i hånd. Les mer om på www.vatmarkoslo.no , www.facebook.com/vatmark og www.facebook.com/lilloyplassen .

Vi søker praksisstudenter som ønsker å vekke naturinteressen hos barn og unge. Vi søker deg som liker å formidle og klarer å forenkle vanskelige temaer slik at det engasjerer barn og unge. Studentene bør ha god kunnskap om natur og økologi, god artskunnskap og like å arbeide selvstendig.

Prosjekt: Undervisning og naturveiledning

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Undervisning/naturveiledning av barnehagegrupper og skoleklasser om økologi, biologisk mangfold, naturvern, med fokus på våtmark. Noe av undervisningen vil være sammen med andre naturveiledere og en del vil være alene. Når studenten underviser alene har den selvstendig ansvar for undervisningen av gruppen. Derfor krever vi vandelsattest fra politiet. Noe av undervisningen vil skje i tilknytning til våre sentre på Fornebu og Østensjøvannet, men fordi skolene ikke får reise kollektivt på grunn av koronasituasjonen vil sannsynligvis det meste av undervisningen skje ved at naturveilederne reiser til skolene/barnehagene og holder undervisningsopplegg i deres nærnatur.
 • Medhjelper på aktivitetsdager på søndager hvis studenten ønsker det. På aktivitetsdagene er det ulike temaer, alt fra flaggermuskassesnekring til sopptur (se www.facebook.com/vatmark/events/ ). Aktuelle arbeidsoppgaver er å hjelpe til med det faglige opplegget, organisere aktiviteter for publikum, evt. servering, andre besøksvertoppgaver.
 • Andre oppgaver kan være f.eks. utvikling og utprøving av nye undervisningsopplegg for barnehage eller skole. Avhengig av våre behov og studentens ønsker kan det også være aktuelt med andre oppgaver f.eks. lage undervisningsmateriell eller publisering på nettsider og SoMe.

Norges Birøkterlag

Antall plasser: 2

Norges Birøkterlag er birøkternes faglige organisasjon med lokallag i alle fylker i landet, og er til for alle som har interesse for birøkt. Organisasjonen tar seg av forskjellige områder som er viktige ikke bare for birøktere men også for de som er interesserte i naturen, biodiversitet, økosystemtjenester og matproduksjon. Vi i birøkterlagets sekretariat driver med forskjellige prosjekter med variert fokus, fra forskning og formidling til kompetanseutvikling og næring. Vi jobber med temaer innom biologi, avl, sykdom, økologisk produksjon, landbrukspolitikk, og samarbeider med andre organisasjoner både i Norge og internasjonalt. I tillegg, holder vi kurs på forskjellige nivåer og temaer, fra praktisk birøkt til sykdomsbekjempelse. Sekretariatet hos Norges Birøkterlag består av et team med bakgrunn i biologi og dyrlegevitenskap, som i tillegg har bred erfaring med prosjektadministrasjon, kontakt med medlemmer og publisering av både populærvitenskap og vitenskapelige artikler.

Prosjekt

Vi ser etter to studenter som er interesserte i en praksis der de skal være en del av et team som driver med varierte oppdrag, fra faglige til praktiske, med forskjellige temaer og fagområder. I noen tilfeller må man være komfortabel med å jobbe med levende insekter (bier). Arbeidsoppgavene kan være, blant annet, følgende:

 • Samarbeid med gjennomføring av diverse prosjekter om, for eksempel, økologisk honningproduksjon, kompetanseutvikling innen birøkt, pollen produksjon, m.m. Dette kan innebære assistanse med planlegging, data innhenting, rapportskriving, kommunikasjon med andre organisasjoner m.m.

 • Laboratoriearbeid tilknyttet et prosjekt om parasitten Varroa-midden.

 • Diverse feltarbeid knyttet til både Varroa prosjektet og andre prosjekter, for

  eksempel, sammenligning av bi-underarter, radio-merking av bier, eller avlsarbeid.

 • Skriving av populærvitenskap, med mulig deltagelse på dataanalyser o.l.

 • Møteforberedelse og møtedeltagelse.

  Oppgi gjerne når du kan starte i motivasjonsbrevet.
  Kontaktperson: Luis Cadahía-Lorenzo, luis.cadahia-lorenzo@norbi.no , 467 96 175.

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Antall plasser: 1-2

Norsk institutt for naturforskning, NINA, er Norges største miljøinstitutt med nærmere 270 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, med avdelingskontorer i Tromsø, Lillehammer, Bergen og Oslo. I tillegg driver NINA en avlsstasjon for fjellrev på Oppdal og en forskningsstasjonen for vill laksefisk på Ims i Rogaland. NINAs virksomhet omfatter både forskning og utredning, miljøovervåking, rådgivning og evaluering med utstrakt bruk av feltarbeid, både i innland og utland. NINA har stor bredde i sin kompetanse, der kunnskap om arter, naturtyper, økosystemer, landskap og menneskets bruk av naturen er grunnlaget for vår forskning og for å finne de riktige løsninger på dagens og fremtidens miljøproblemer.

NINA Oslo har et bredt sammensatt fagområde og har omtrent 40 natur- og samfunnsforsker. Vi forsker på natur og samfunn knyttet til skog, elver og innsjøer, byer og tettsteder, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland. Avdelingen har oppdrag knyttet til både forsking, kartlegging og taksonomi, rådgivning, romlige analyser og overvåking av natur – nasjonalt og internasjonalt.

Forskergruppene på avdelingen omfatter:

 • Terrestrisk økologi
 • Akvatisk økologi
 • Landskapsanalyse og GIS
 • Urban økologi og økosystemregnskap
 • Natur og samfunn
 • Vilt og rovvilt

Prosjekt: Gjennomgang av viltkamerabilder, felt, lab og databearbeiding

Studentene får innblikk i flere forskergrupper med jobb både på kontor, lab og i felt. Vi vil at studentene skal få kjennskap til hvordan man arbeider i NINA, noe som innebærer alt fra planlegging, felt, bearbeiding av materiale og til det ferdige analyserte resultatet.

NINA har et prosjekt på vilt og rovvilt der vi samler data gjennom viltkamerabilder. Som student vil man få delta i sortering og bearbeiding av data fra prosjektet i tillegg til feltarbeid som innebærer sjekk av kamera, hovedsakelig rundt Oslo. Studenten vil ha base i dette prosjektet og supplere med andre prosjekter etter behov fra forskere i andre forskergrupper. Dette kan innebære å bistå i laboratoriearbeid, plotting av data, feltarbeid mm. på prosjekter med for eksempel ferskvannsfisk, elvemusling, insekter, sopp, blåbær etc.

Naturlig nok foregår mye av feltarbeidet på terrestrisk og akvatisk økologi fra mai til oktober. En mulighet for studentene å delta i dette feltarbeidet er å avtale og bistå en uke til sommeren, og arbeide resten av timene fordelt ut over semesteret. Vi er fleksible på utforming, dette kan avtales ved oppstart.

Arbeidet vil foregå i NINAs lokaler i Oslo og i felt. Det er en fordel med førerkort for bil, dette må opplyses i søknad.

Praktisk informasjon: Sunniva Bahlk, sunniva.bahlk@nina.no, 938 93 935

COWI og Aquateam COWI

Antall plasser: 1

COWI er et stort internasjonalt konsultselskap. Vi skaper løsningene bak fremtidens bærekraftige samfunn. COWI Norge (www.cowi.no) er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling. Av sirka 7200 ansatte i hele COWI arbeider sirka 1200 i Norge.

Vann er fundamentalt - for oss selv og alt som omgir oss. Én av dagens hovedutfordringer er å takle de økende vannutfordringene som urbanisering har brakt med seg, samt å redusere oversvømmelse som følge av klimaendringer. Vi tilbyr rådgivningstjenester innen alle aspekter av vannsektorutvikling, klimatilpasning og kystsikring. Vi gir kundene våre råd om miljøvennlige og økonomisk optimale vannforvaltningsløsninger for forsyningsverk, byer, transportnett og industrier.

I samarbeid med kundene leverer vi innovative løsninger som skaper verdier for mennesker og samfunn over hele verden.

Miljø i COWI jobber mye med vann, som er vår aller viktigste naturressurs. Kartlegging og forbedring av miljøtilstand i vann er en av bærebjelkene i  dette arbeidet. COWI kan tilby et bredt spekter av overvåkning i vann og vassdrag og bistå med å hjelpe med tiltak for å forbedre miljøforhold i vann. VI jobber også tverrfaglig med alle de andre fagene vi har i COWI, og framstår som en tverrfaglig rådgiver med dybdekunnskap i de aktivitetene som påvirker vann.

Prosess i COWI jobber med planlegging, prosjektering og rådgivning rundt drift av drikkevann, avløpsvann og industriell vann. Vår personell har både lang og bred erfaring innenfor vannbehandling, solid erfaring innen drift, og spesialkompetanse innen ROS-analyser.

Aquateam COWI AS er et forskningsselskap innen vann- og miljøsektoren. Selskapet driver uavhengig anvendt forskning, så vel som oppdragsforskning og utviklingsarbeid. Vi samarbeider med ledende universitetsmiljøer og andre forskningsinstitusjoner og deltar aktivt i forskerutdanning.

Til sammen er vi flinke til å samordne prosjekter for å holde kostnadene nede for kunden, har gode verktøy og effektiv logistikk, og ikke minst ved Aquateam  et solid laboratorie som brukes aktivt.

Prosjekt: Application of eDNA and Flow Cytometry (FCM) for better understanding of the performance of bioreactors in drinking water treatment (1 student) 

Bakgrunn:  Ozonation-Biofiltration (OBF) is a sustainable process for drinking water treatment as it uses the capabilities of autochthonous bacteria to degrade organic substances and use the energy for their maintenance and proliferation. Besides ozone, no oxidants or other chemicals are needed and thus no halogenated by-products and almost no sludge are produced. The process uses the ozone to oxidize high molecular weight organic substances and produce substances of low molecular weight with high energy content. Those products are then utilized by bacteria sessile on granular media in the bioreactor or biofilter. The concentration and types of sessile heterotrophic bacteria in the bioreactor depends on growth rates and thus mainly on the concentration of biodegradable substances and water temperature. But also attachment and detachment of suspended bacteria to the filter media is of importance.

Veiledningen skjer i tett samarbeid mellom forskningsselskapet Aquateam COWI og de to avdelinger Miljø og Prosess i konsultselskapet COWI. Studenten får da en god inblikk i arbeidet i både et litet forskningsselksap og i konsultarbeidet. Prosjektet utføre dessuten i samarbeidet med et vannverk. Da får studenten også insikt i utfordringene i praksis av drikkevannsproduksjon.

I samarbeid med Universitetet i Oslo brukes eDNA for å undersøke sammensetning av det bakterielle konsortiet i et slik biofilter i OBF-processen. FCM brukes for måling av konsentrasjon levende og døde bakterier, og de siste inndelt i low DNA og lav DNA. Bakterier med lav DNA er i drikkevannkontekst mest funnet som viable non culturable (VBNC). Det brukes også noen specielle metoder for prosessoptimalisering i drikkevannbehandling.

COWI vurderer faren for krysskontaminering av oppdrettsanlegg på land, det finnes anlegg som ligger samlokalisert pga varmekilder fra industri. Dette gir fare for krysskontaminering mellom flere tilsvarende anlegg som ligger i nærheten. Det som kan skje, er at bakterier fra utløp fra et anlegg kan dras inn i naboanlegg via inntaksledninger. Vi bør finne ut risikoen for en slik krysskontaminering, med mulig bruk e-DNA.

Arbeidet ville mest bli gjennomført i Aquateam COWI og COWI sine lokaler ved Hasle/Oslo. En del reiser til vannverket (sirka 1 time kjøretid) er nødvendig for feltarbeid. Fordelingen mellom oppgavene avtales ved inngåelse av avtale, men det vil være mest vekt på oppgaven OBF med Aquateam.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Antall plasser: 2-3

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Vi holder til på 15 ulike steder fra nord til sør i landet og har ca 700 medarbeidere. NIBIO bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon. NIBIO er delt inn i 5 fagdivisjoner.

Prosjekt 1: Resirkulering av næringsstoffer ved vermikompostering og insekt dyrking i urbant landbruk for 1-2 studenter

Divisjon for miljø og naturressurser er et forsknings- og utviklingsmiljø innen fagområdene jord, vann, avfall, vegetasjon, miljøteknologi og klima. Formålet med arbeidet er å finne, presentere og benytte forskningsbasert kunnskap for å forstå, ivareta og anvende miljøet og naturressursene. Resirkulering av organisk avfall og restprodukter til energi og gjødsel/jordforbedringsprodukter er en viktig del.

NIBIO er med i et internasjonalt prosjekt som tar sikte på å lage flere full-skala urbant landbruksprosjekter, «showcase». Det er prosjekter i Kina, Tyrkia og Danmark i tillegg til Norge. Mat blir dyrket lokalt, og organisk avfall blir gjenvunnet til gjødsel og vekstmedium for å resirkulere mest mulig næringsstoffer lokalt. Matavfall er en viktig del organisk avfall i en urban setting. Vi planlegger å bruke matavfall til vermikompostering (kompostering med meitemark) og vil også å prøve å dyrke insekter.

Vi søker en student/studenter som er interessert i resirkulering og stoffkretsløp. Hovedoppgaven vil være å utvikle gjødsel og vekstmedium til bruk i veksthus fra resirkulerte produkter. Dette tenker vi gjennomført ved å:

 • Sette opp insektkultivering basert på lokalt avfall fra kantiner, eller
 • Vedlikeholde og utvikle vermikompostering basert på lokalt avfall
 • Beregne næringsstoffbalanser.
 • Evaluere hvor gode produktene blir.
 • Bidra til å utvikle stedet til et besøkssenter hvor folk kan lære om urbant landbruk og lokal resirkulering.

Endelig bestemmelse av arbeidsoppgaver vil skje i samarbeid med student og tilpasses Covid-situasjon og andre rammebetingelser våren 2021. Angi gjerne spesialinteresser i søknaden.

Kontaktperson: Bente Føreid (Bente.Foreid@nibio.no)

Prosjekt 2: Insekter i frukt og bær

NIBIO Divisjon Bioteknologi og plantehelse har Norges største fagmiljø på plantehelse, og en praksisplass tilbys innen fagområdet anvendt entomologi. Vi søker en student som har interesse for insekter og mulighet for oppmøte hos oss (Campus Ås). Studenten vil få innblikk i hverdagen på et forskningsinstitutt gjennom ulike arbeidsoppgaver på flere FoU-prosjekter (under veiledning av forskere og andre fagansatte). Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Leting etter bladlus i vill og dyrket bringebær (felt- og labarbeid) i et nytt EØS-prosjekt (Norge-Tsjekkia) om virussykdommer og vektorer for disse i bær.
 • Litteratursøk, f.eks om naturlige fiender til teger
 • Bidra til artikler i www.plantevernleksikonet.no/
 • Sortere og telle prøver med ulike typer insekter og midd under lupe
 • Bidra til bedre varsling av rognebærmøll (https://www.vips-landbruk.no/applefruitmoth/) ved å studere metoder for å finne blomsterknoppmengden i rognebær og/eller lage planer for studium av overlevelse for rognebærmøll i eple etter storangrepet i 2020.

Endelig bestemmelse av arbeidsoppgaver vil skje i samarbeid med student og tilpasses Covid-situasjon og andre rammebetingelser våren 2021. Angi gjerne spesialinteresser i søknaden.

Kontaktperson: Nina Trandem (nina.trandem@nibio.no)

Vitenskapkomitéen for mat og miljø (VKM)

Antall plasser: 1

VKM er en uavhengig og tverrfaglig vitenskapskomité, som har som oppdrag å utføre uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer knyttet til miljø, matproduksjon og mattrygghet og sikre åpen kommunikasjon om disse. Vurderingene gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. VKM gjør også risikovurderinger på eget initiativ. Miljødirektoratet og Mattilsynet bruker vurderingene til å utarbeide råd, gi tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til departementene. Vitenskapskomiteen har ca 100 medlemmer som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, i samråd med Klima- og miljødepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. VKM består av en hovedkomite, 11 faggrupper og et faglig sekretariat med kontorlokaler på Sagene i Oslo.

Prosjekt

VKM har en bred oppdragsportefølje innen miljø, og har faggrupper for både GMO, plantehelse og fremmede organismer og handel med truede arter (CITES) som vurderer risiko i forbindelse med utsetting/hold av fremmede organismer eller når det søkes om bruk av en ny GMO. Risikovurderingene danner en del av kunnskapsgrunnlaget for regelverksutvikling og tiltak. I tillegg er VKM nasjonal vitenskapelig myndighet under CITES-konvensjonen, som regulerer handel med truede arter. Dette innebærer at alle vitenskapelige vurderinger som gjøres i forbindelse med CITES i Norge gjøres av VKM.

Se https://vkm.no/ for mer informasjon om alle VKMs prosjekter.

Vi ønsker en student som kan bidra inn i arbeidet med prosjekter i de ulike faggruppene innenfor miljøporteføljen. Arbeidsoppgavene vil være varierte og kan for eksempel være forberedelse til og deltagelse på møter i prosjektgrupper og faggrupper, innhenting av informasjon (for eksempel gjøre litteratursøk og systematisere informasjonen fra slike søk), assistere prosjektledere i ulike oppgaver, feltbesøk i forbindelse med oppstart av nye prosjekter samt digitalisering av data.

Publisert 17. sep. 2020 13:58 - Sist endret 30. okt. 2020 12:12