BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i hvordan norsk natur inndeles, naturvariasjonen systematiseres og naturtyper kartlegges ved bruk av Artsdatabankens naturbeskrivelsessystem ‘Natur i Norge’ (NiN). Emnet forklarer det teoretiske grunnlaget for NiN (naturvariasjon som variasjon langs miljøgradienter) og gir en innføring i teori og metodikk for praktisk naturkartlegging basert på NiN. .

Emnet er opprettet på grunn av myndighetenes satsing på kompetanse og kapasitet innen kartlegging av naturvariasjon basert på NiN-systemet.

Hva lærer du?

Etter å ha fulført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kjenne til den økologiske teorien som ligger til grunn for Natur i Norge (NiN), og forstå de økologiske prosessene som forårsaker variasjon i artssammensetning i naturen.
 • Forstå teorien som brukes til å systematisere naturvariasjonen i NiN-systemet, hvilke prinsipper NiN-systemet benytter til å dele natur i typer og beskrive øvrig naturvariasjon.

 • Vite hvordan variasjon innenfor hver naturtype beskrives og kunne gjenkjenne de vanligste typene i felt.

 • Kjenne til teorien bak naturkartlegging med fokus på kvalitet i naturtypekart.

 • Forstå kartleggingsprosessen og de utfordringene som er knyttet til naturkartlegging.

 • Kunne gjennomføre praktisk naturkartlegging og lage digitale naturtypekart både i felt og på PC.

 • Kjenne til den nyeste forskningen på naturtypevariasjon og naturkartlegging i Norge.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Alle studenter som tar emnet må ha gyldig studierett og betale semesteravgift begge semestre emnet går. Enkeltemnestudenter må søke om å bli enkeltemnestudent begge semestrene.

Det er 20 plasser på emnet. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Obligatoriske forkunnskaper

Emne:HMS0504

BIOS2200 – Botanisk mangfold og BIOS2100 – Generell økologi eller tilsvarende.

Emnet krever grunnleggende forkunnskaper i generell økologi, i tillegg til en viss kompetanse i artsbestemmelse av karplanter, lav og moser. Kunnskap om og erfaring i bruk av GIS er en klar fordel for kartleggingsdelen av kurset.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises intensivt i 3 blokker, som hovedregel uke 17 (mandag - fredag), 26 (mandag - lørdag)  og 36 (mandag - lørdag). Disse datoene holdes uendret så langt det lar seg gjøre, men endringer kan forekomme. Ta kontakt med emneansvarlig dersom dette må avklares i forkant. De tre blokkene inneholder: 

 • Blokk 1: Forelesninger og en halv dags ekskursjon i nærheten av Oslo.
 • Blokk 2: Feltkurs (6 dager); reise opp gjennom Østlandet, gjennom Jotunheimen og ut til kysten i Sogn og Nordhordland.
 • Blokk 3: Forelesninger (1 dag), feltkurs (4 dager) med fokus på praktisk naturkartlegging, etterarbeid (1 dag).

Studentene skal skrive en rapport etter feltundervisningen. Deltagelse på forelesninger og ekskursjoner er obligatorisk, men det godtas et fravær på maksimum 20 %.

Rapport etter feltkurset i blokk 3 er obligatorisk og skal inneholde et naturtypekart med tilhørende informasjon, laget i geografiske informasjonssystemer (GIS). Kartet skal leveres digitalt med mulighet for videre bearbeiding. Rapporten vurderes som godkjent/ikke godkjent. Emnet avsluttes med muntlig eksamen.

Deltagelse på ekskursjonen (uke 26) og kartleggingsuka (uke 36) er obligatorisk.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100%.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Eksamensforsøk

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen: emne: BIO4120

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 02:27:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Vår og høst samme år

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk