BIOS4218 – Feltkurs i tropisk regnskogsøkologi og biomangfold

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i tropisk økologi, flora og fauna i tropisk regnskog med fokus på Brasil. Emnet vil forøvrig omhandle bevaring av tropisk regnskog i et globalt og regionalt perspektiv, sammen med nåtidens og fremtidens trusler for biodiversitet gjennom menneskelige påvirkninger.

Emnet er en unik mulighet å få teoretisk og praktisk utdanning fra en bred gruppe eksperter på en måte som bidrar til intensiv interaksjon med dem og med brasilianske studenter.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:

  • God innsikt i økologi og bevaring av tropisk regnskog.
  • Kunnskap om de viktigste taksonomiske grupper i tropisk regnskog.

Ferdigheter:

  • Designe og gjennomføre en feltstudie i tropiske økosystemer der det finnes minimale forkunnskaper og logistisk support.

Kompetanse:

  • Internasjonalt samarbeid, vitenskapelig skriving og presentasjon av forskningsresultater.

Opptak til emnet

Emnet har 8 plasser og er åpent for masterstudenter i biologiske fag ved UiO og NMBU og studieplasser fordeles med likt mellom de to.

For studenter ved UiO:

Søknadsfrist 1. juli

Studenter fra UiO søker om plass på emnet ved å sende mail til studieinfo@ibv.uio.no innen fristen

Søkere ved UiO rangeres etter følgende kriterier:

  1. Studenter som er tatt opp til masterretningen:"Biomangfold og Systematikk"

  2. Andre masterstudenter I biologiske fag

  3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

For studenter ved NMBU:

Søknadsfrist 1. juni

Studenter fra NMBU søker om plass på emnet ved å sende mail til studieveileder-mina@nmbu.no  innen fristen

Søkere ved NMBU rangeres etter følgende kriterier:

1. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Ecology og valgt studieretningen: Tropisk økologi og naturforvaltning

2. Andre masterstudenter innen biologiske fag. Søkere vil bli vurdert ut fra hvor relevant faglig bakgrunn de har og hvor relevant emnet er for videre studieløp (spesielt tema for masteroppgaven).

I tillegg må studenter fra NMBU søke om opptak til enkeltemner i realfag på masternivå ved MN-fakultetet, UiO senest innen 15. juni.

Obligatoriske forkunnskaper

Må være tatt opp til et masterprogram i biologiske fag ved UiO eller NMBU.

Undervisning

Emnet består av en feltreise til Brasil (3 uker), avreise 19 august, og en 2 ukers intensiv kursperiode i Oslo/Ås med lab, gruppeundervisning, forelesninger og en ekskursjon til Norsk Hydros anlegg i Holmestrand.

Obligatorisk innlevering av prosjektrapport, 2 muntlige presentasjoner og deltakelse på feltkurs og på lab. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Kostnader ved å ta emnet

Studentene må selv sørge for nødvendig vaksinasjon og evt visum. Studentene dekker selv kostnadene ved dette samt reise til og fra Gardermoen.

Eksamen

Prosjektrapport teller 50% og de 2 presentasjonene teller 25% hver.

Alle deleksamener må være bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2021 19:15:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk

Emnet er avlyst høsten 2020 og undervises neste gang høsten 2021.