Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en komparativ innføring i eukaryote gener og genomers størrelse, struktur og organisering og legger vekt på den funksjonelle betydningen av genomorganisering og kromatinstruktur.

Hva lærer du?

Med utgangspunkt i genomet til mennesket og viktige modellorganismer skal du etter å ha fullført emnet ha følgende kompetanse:

  • Kunne gjøre rede for eukaryote genomers kompleksitet, størrelse, og oppbygging.
  • Kjenne til genomenes innhold i form av unike og repeterte sekvenser, mobile elementer og kodende og ikke kodende DNA.
  • Kjenne til prinsippene for ulike nivåer og typer genregulering og forstå betydnigen av modifikasjon av kromatin og ikke-kodende små RNA for epigenetisk regulering.
  • Kunne gjøre rede for ulike typer rearrangering og modifikasjon av DNA og RNA.
  • Kjenne til hovedprinsippene og mekanismene for genetisk manipulasjon av eukaryote genomer og kunne gjøre rede for hvordan genetisk metodologi i modellorganismer benyttes i molekylærbiologisk forskning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD studenter må melde seg til MBV9120 Eukaryote gener og genomer.

Emnene MBV4120 og MBV9120 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biokjemi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn. I tillegg anbefales emnet
MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (nedlagt)

Overlappende emner

Emnet kan overlappes med BIO354.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger (21 timer) og gruppearbeid (27 timer). All undervisning er obligatorisk. Hver gruppe skal ha minst en muntlig presentasjon av utvalgt stoff.

Pensum er basert på Lewins Genes XII (12th edition)

Eksamen

Presenterte gruppearbeid vurderes bestått/ikke bestått og er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig 3 timers eksamen en uke etter undervisningsslutt.

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av gruppearbeid og avsluttende eksamen.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av MBV4120 våren 2011

Evaluering av MBV4120 våren 2007

Annet

Emnet er valgfritt emne i Masterprogrammet “Molekylærbiovitenskap"

Emnet er en videreføring av Bio 354, Molekylær genetikk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk