Dette emnet er erstattet av BIOS5610.

MBV4120 – Eukaryote gener og genomer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en komparativ innføring i eukaryote gener og genomers størrelse, struktur og organisering og legger vekt på den funksjonelle betydningen av genomorganisering og kromatinstruktur.

Hva lærer du?

Med utgangspunkt i genomet til mennesket og viktige modellorganismer skal du etter å ha fullført emnet ha følgende kompetanse:

 • Kunne gjøre rede for eukaryote genomers kompleksitet, størrelse, og oppbygging.
 • Kjenne til genomenes innhold i form av unike og repeterte sekvenser, mobile elementer og kodende og ikke kodende DNA.
 • Kjenne til prinsippene for ulike nivåer og typer genregulering og forstå betydnigen av modifikasjon av kromatin og ikke-kodende små RNA for epigenetisk regulering.
 • Kunne gjøre rede for ulike typer rearrangering og modifikasjon av DNA og RNA.
 • Kjenne til hovedprinsippene og mekanismene for genetisk manipulasjon av eukaryote genomer og kunne gjøre rede for hvordan genetisk metodologi i modellorganismer benyttes i molekylærbiologisk forskning.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnene MBV9120 og MBV4120 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
 2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biokjemi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn. I tillegg anbefales emnet MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger

 • Gruppearbeid All undervisning er obligatorisk. Hver gruppe skal ha minst en muntlig presentasjon av utvalgt stoff.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig 3 timers eksamen Presentert gruppearbeid er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. 

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av gruppearbeid og avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV9120 – Eukaryote gener og genomer (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 06:15:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet erstattes av BIOS5610 fra våren 2021