MBV4310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring til fysiologiske tilpasninger til ulike miljøer og levevis hos forskjellige dyregrupper, med vekt på diversiteten i tilpassing til miljø. Hovedtemaer vil være respirasjon i vann og luft, sirkulasjon, energimetabolisme, temperatureffekter, vann- og ioneregulering, sansefysiologi og tilpasninger til ekstreme miljøbetingelser. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha:

 • fått innsikt i de ulike problemer som dyrene blir stilt overfor i sine miljø og hvilke fysiologiske mekanismer de bruker før å løse problemene.
 • lært å utføre eksperimenter under kontrollerte betingelser
 • fått erfaring med å skrive en forskningsrapport basert på egne forøk.
 • lært å bruke bibliotektjenester.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

BIOS3800 – Humanfysiologi

Overlappende emner

Undervisning

Kurset består av: 

 • forelesninger
 • gruppe- og seminarundervisning, 
 • en uke med eksperimentelt arbeid med prosjektoppgaver ved Biologisk stasjon i Drøbak  
 • instruksjon i oppgaveskriving og bibliotektjenester. Laboratorieøvelsene og seminarene er obligatoriske. Som en del av undervisningen vil alle PhD kandidater holde en individuell presentasjon av en vitenskapelig artikkel for de andre deltagerne på emnet. Undervisningen gis som heldagsundervisning med krav om 90 % deltagelse. Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer, som teller 100 % ved sensurering.

  Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Rapport fra laboratorieøvelsene og deltakelse i undervisningen  må være godkjent før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV9310 – Komparativ og økologisk fysiologi og MBV4310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2020 19:14:43

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Undervisning tilbys siste gang høst 2020

Eksamen
Høst

Eksamen tilbys siste gang høst 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)