MBV4310 – Komparativ og økologisk fysiologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring til fysiologiske tilpasninger til ulike miljøer og levevis hos forskjellige dyregrupper, med vekt på diversiteten i tilpassing til miljø. Emneområder: Respirasjon i vann og luft, sirkulasjon, energimetabolisme, temperatureffekter, vann- og ioneregulering, sansefysiologi og tilpasninger til ekstreme miljøbetingelser. .

Hva lærer du?

Studentene skal få innsikt i de ulike problemer som dyrene blir stilt overfor i sine miljø, og hvilke fysiologiske mekanismer de bruker før å løse problemene. Studentene skal lære å utføre eksperimenter under kontrollerte betingelser, og de skal få erfaring med å skrive en forskningsrapport basert på egne forøk. De skal også lære å bruke bibliotektjenester.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et masterprogram.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot BZ251.

Undervisning

Undervisningen gis i form av 40 timer forelesninger, 5 timer gruppe- og seminarundervisning, 40 timer eksperimentelt arbeid med prosjektoppgaver ved Biologisk stasjon i Drøbak (én uke, normalt i september) og 5 timer instruksjon i oppgaveskriving og bibliotektjenester. Laboratorieøvelsene og seminarene er obligatoriske. Undervisningen gis som heldagsundervisning over 5 uker. Rapport fra laboratorieøvelsene og deltakelse i undervisningen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen en uke etter undervisningsslutt.

Tidligere eksamensoppgaver

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Emnet undervises annethvert høstsemester

Eksamen

Høst 2015

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)