Dette emnet er erstattet av BIOS9610.

MBV9120 – Eukaryote gener og genomer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring om eukaryote gener og genomer med utgangspunkt i genomet til mennesket og ulike modellorganismer. Kurset legger vekt på genstruktur, kromatinstruktur og genomisk kompleksitet; ulike nivåer og former for genregulering for forskjellige klasser av gener og betydnigen av ikke-kodende RNA.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en forståelse av gen- og genomorganisering i ulike eukaryote (modell)organismer og genregulering på ulike nivåer.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene MBV9120 og MBV4120 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et PhD program

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biokjemi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn. I tillegg anbefales emnet MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger 
  • Gruppearbeid.  Hver gruppe skal ha minst en muntlig presentasjon av utvalgt stoff.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig 3 timers eksamen Presenterte gruppearbeid  er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.  En skriftlig oppgave må være godkjent før eksamen.

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av gruppearbeid og avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV4120 – Eukaryote gener og genomer (videreført).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 07:15:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2022

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet erstattes av BIOS9610 fra våren 2021