MBV9120 – Eukaryote gener og genomer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring om eukaryote gener og genomer med utgangspunkt i genomet til mennesket og ulike modellorganismer. Kurset legger vekt på genstruktur, kromatinstruktur og genomisk kompleksitet; ulike nivåer og former for genregulering for forskjellige klasser av gener og betydnigen av ikke-kodende RNA.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en forståelse av gen- og genomorganisering i ulike eukaryote (modell)organismer og genregulering på ulike nivåer.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene MBV9120 og MBV4120 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til et PhD program

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biokjemi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn. I tillegg anbefales emnet MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

  • Forelesninger 
  • Gruppearbeid.  Hver gruppe skal ha minst en muntlig presentasjon av utvalgt stoff.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig 3 timers eksamen Presenterte gruppearbeid  er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.  En skriftlig oppgave må være godkjent før eksamen.

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av gruppearbeid og avsluttende eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV4120 – Eukaryote gener og genomer.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 09:15:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)