Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring om eukaryote gener og genomer med utgangspunkt i genomet til mennesket og ulike modellorganismer. Kurset legger vekt på genstruktur, kromatinstruktur og genomisk kompleksitet; ulike nivåer og former for genregulering for forskjellige klasser av gener og betydnigen av ikke-kodende RNA.

Hva lærer du?

Emnet skal gi en forståelse av gen- og genomorganisering i ulike eukaryote (modell)organismer og genregulering på ulike nivåer.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene MBV4120 og MBV9120 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d.-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i molekylærbiologi / biokjemi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn. I tillegg anbefales emnet
MBV3020 – Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (nedlagt)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4120 – Eukaryote gener og genomer

Informasjon om tid og sted for undervisning, eksamen og semesterets aktiviteter forøvrig finner du på semestersiden til MBV4120.

Emnet kan overlappes med BIO354.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger (21 timer) og gruppearbeid (27 timer). Hver gruppe skal ha minst en muntlig presentasjon av utvalgt stoff.

Pensum er basert på Lewins Genes XII (12th edition)

Eksamen

Presenterte gruppearbeid vurderes bestått/ikke bestått og er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Avsluttende skriftlig 3 timers eksamen en uke etter undervisningsslutt.

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av gruppearbeid og avsluttende eksamen.

En skriftlig oppgave må leveres inn i i tillegg og må være godkjent før eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet er en videreføring av Bio 354, Molekylær genetikk

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk