Dette emnet er nedlagt

 

Grunnkurs i biologi

BIO 1000 August 2005

 

Informasjon til studentene

 

1. Innledning

 

BIO1000 er et introduksjonsemne i biologi som tar sikte p� � gi en innf�ring i livet p� jorda og de prosesser som former (og har formet) dette. De sentrale emnene i BIO 1000 er evolusjon, populasjonsgenetikk, botanikk, mykologi, zoologi og �kologi. Evolusjonsaspektet binder sammen alle de ulike fagomr�dene som undervises. Likeledes legges det vekt p� at studentene skal f� innsikt i grunnleggende botanisk, mykologisk og zoologisk systematikk. Forst�else av evolusjon krever en viss innsikt i genetikk, og BIO 1000 tar derfor opp de grunnleggende prinsipper i klassisk genetikk og gir en innf�ring i populasjonsgenetikk. En mer omfattende gjennomgang av genetikken, herunder molekyl�r genetikk, gis i det p�f�lgende kurs MBV1010.

 

Bio1000 bygger p� 2Bi fra videreg�ende skole.

 

 

Du l�rer

 • om hovedgruppene av liv p� jorda
 • om prinsippene innen mendelsk genetikk
 • om populasjonsgenetikk
 • prinsippene i Darwinistisk evolusjon
 • om opprinnelsen til livet p� jorda
 • hvordan evolusjonen frembringer nye arter
 • om populasjonsbiologi
 • om prinsippene innen systematikk
 • om evolusjon og systematikk hos planter
 • om evolusjon og systematikk hos sopp
 • om evolusjon og systematikk hos dyr
 • om samspillet i naturen og �kologiske prinsipper
 • om biodiversitet

 

 

 

2. Informasjon til studentene

 

All informasjon til studentene vil fortl�pende bli lagt ut p� kursets semesterside:

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/biologi/BIO1000/h05/

Foruten informasjon om ekskursjoner og temaoppgaver vil ogs� kollokvieoppgaver og laboratorieoppgaver bli lagt ut her. Viktig informasjon vil ogs� alltid bli gitt p� forelesning og lab�er.

 

All informasjon som legges ut p� kursets nettside er � betrakte som gitt til hver enkelt student personlig.  Sjekk derfor nettsiden minst ukentlig (i forkant av forelesninger og laboratorie�velser)!

 

 

3. Emneomr�der

 

Emneomr�dene f�lger de enkelte kapitlene i l�reboka. Opplegget for forelesningene er omtrent som dette (detaljert plan kan lastes ned separat):

 

Uke 34:           Introduksjon til kurset

                       Kapittel 14 ((Mendel and the Gene idea)

Uke 35:           Kapittel 14 (Mendel and the Gene idea)
Kapittel 21 (The genetic basis of development; side 411-421)

Uke 36:           Kapittel 22 (Decent with modifications: a Darwinian view of life)

                       Kapittel 23 (The evolution of populations - I)

Uke 37:           Kapittel 23 (The evolution of populations - II)

                       Kapittel 24 (The origin of species)

Uke 38:           Kapittel 25 (Phylogeny and systematics)

                       Kapittel 26 (The tree of life: an introduction to biological diversity)

Uke 39:           Kapittel 27 (Prokaryotes)

                       Kapittel 28 (Protists)

Uke 40:           Kapittel 28 (Protists – II)

                       Kapittel 29 (Plant diversity I: how plants colonized land)

Uke 41:           Midteksamen (sjekk web-siden til kurset for detaljer)

Uke 42:           Kapittel 30 (Plant diversity II: the evolution of seed plants)

                       Kapittel 31 (Fungi)

Uke 43:           Kapittel 32 (An introduction to animal diversity)

                       Kapittel 33 (Invertebrates)

Uke 44:           Kapittel 34 (Vertebrates - I)

                       Kapittel 34 (Vertebrates – II)

Uke 45:           Kapittel 50 (An introduction to ecology and the biosphere)

Kapittel 52 (Population biology)

Kapittel 53 (Community ecology)

Uke 46:           Kapittel 54 (Ecosystems)

Uke 47:           Oppsummering

Uke 50:           Avsluttende eksamen (sjekk web-siden til kurset for detaljer)

 

 

4. Pensum-litteratur

 

Campbell & Reece: BIOLOGY (International Edition), 7th edition 2005 (ISBN 0-8053-7171-0).

 

En CD-ROM f�lger l�reboka. Dere kan ogs� g� inn p� nettstedet http://www.campbellbiology.com. Tjenesten der er gratis n�r dere har kj�pt l�reboka. Det er sterkt anbefalt at dere bruker CD ROM�en og nettstedet. S�rlig vil vi anbefale at dere f�lger med p� l�ringsm�lene (objectives) og oppgavene (quizzes) som f�lger hvert kapittel. Dersom dere g�r inn p� nettsidene, kan dere svare p� sp�rsm�l og f� svarene evaluert. 

 

Eventuell tilleggsinformasjon vil bli delt ut og lagt ut p� nettsiden. Laboratoriebeskrivelser og laboratorie-journaler er en del av pensum.

 

 

5. Undervisningsformer

 

Undervisningen i Bio1000 vil bli gitt i form av forelesninger (tirsdag + torsdag), laboratorie�velser (tirsdag), en ekskursjon (tirsdag) og kollokvier (torsdag). Hvert emneomr�de blir f�rst behandlet p� forelesning og deretter i kollokvier og laboratorie�velser p�f�lgende uke(r). Ved kursstart vil kullet bli delt inn i partier p� maksimalt 40 studenter. Partiene vil v�re de samme b�de for laboratorie- og klasseundervisning – og ogs� ved ekskursjonen i den grad det er behov for det.  NB! Det vil ikke bli anledning til � bytte parti i l�pet av kurset!  Se for �vrig kursets hjemmeside http://www.uio.no/studier/emner/matnat/biologi/BIO1000/h05/ og den detaljerte kursplanen for mer informasjon.

 

 • Forelesninger gis tirsdager 10.15-12.15 og torsdager kl 14.15-16.00 i Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus (Biologibygget).  Framm�te er ikke obligatorisk, men det anbefales sterkt � f�lge forelesningene.

 

 • Laboratorie�velser (2 timer) for et utvalg av emneomr�dene vil bli gitt p� tirsdager etter forelesningen.  Det blir ikke �velser hver uke. Laboratoriearbeidet skal skje individuelt.  Laboratorieoppgavene vil v�re i form av b�de praktiske oppgaver, demonstrasjoner og utstillinger.  Det er obligatorisk innlevering av laboratorierapport (1 ukes frist), og alle laboratorierapporter m� v�re godkjent for � kunne g� opp til avsluttende eksamen. Rapporter som vurderes til ikke godkjent m� leveres inn p� ny, med de tillegg og rettelser som blir angitt av l�rer. Det anbefales � legge inn en god innsats i � f� til en god rapport.

 

 • Biblioteket. Vandring i kunnskapens hjerte, Biologisk bibliotek. Kan du kanskje alt om � s�ke p� Internett? Vi viser deg noe av det du ikke visste at du �nsket � vite: 100 000 b�ker og 1000 tidsskrifter venter p� deg i biblioteket, men viktigere: massevis av oppslagsverk og artikkelsamlinger du vil trenge til ulike oppgaver i l�pet av studiet, b�de i fast form og ikke minst p� nettet. Alt finnes jo p� nett, 15 milliarder sider, eller var det 600 milliarder? Men d�gnet har fremdeles 86400 sekunder. Vi viser deg noen av de mest relevante kunnskapsressursene for biologistudiet, s� du kan finne raskt fram til det du trenger p� nettet og i biblioteket.

 

 • Ekskursjon.  Det vil bli gitt en ekskursjon til de Naturhistoriske Museene p� T�yen i l�pet av kurset (tirsdag 13. september).  Partiene vil v�re de samme som p� vanlige laboratorie�velser.  Obligatorisk oppm�te.  N�rmere detaljer om dette kommer seinere.

 

 • Kollokvier.  Det vil bli gitt kollokvieoppgaver med utgangspunkt i forelesningene og ogs� laboratorie�velsene. Det anbefales at dere jobber i de samme gruppene som dere er organisert i klassene. Kollokvier er ikke obligatorisk, og dere kan i prinsippet ha kollokvier n�r som helst. Imidlertid vil dere kunne f� hjelp og veiledning av hjelpel�rer p� kun et gitt tidspunkt (dvs. i tidsrommet oppgitt i planen). Det er ogs� satt av rom til dette, og en hjelpel�rer vil v�re tilgjengelig i den oppgitte perioden. Kollokvering i tillegg til dette er selvf�lgelig sterkt � anbefale

 

Framm�te p� laboratorie�velsene er obligatorisk, det samme gjelder biblioteket og ekskursjonen. Laboratoriel�rere tar opp manntall. Selv om man ikke kan m�te (gyldig grunn) skal alle laboratorierapportene leveres og godkjennes for � f� godkjent kurset.

 

6. Vurderingsform

 

 • Alle innleveringsoppgaver (laboratorierapporter) m� v�re godkjent.
 • Midteksamen og avsluttende eksamen danner sammen grunnlag for karaktersetting.
 • Midteksamen teller 40% og avsluttende eksamen teller 60%.
 • Bokstavkarakter (A – F).

 

 

7. Forelesere og l�rere

 

Kursansvarlige:

Asbj�rn V�llestad (avollest@bio.uio.no) - rom 3419 (tlf. 2285 4640)

Katrine Hoset (k.s.hoset@bio.uio.no) - rom 4425 (tlf. 2285 4503)

 

Treffetid: mandag kl 12 - 13 (eller p� lab).

 

Forelesere:

Eli K. Rueness (elikr@bio.uio.no) — uke  36, 37

�ystein Flagstad (oflagsta@ulrik.uio.no) - uke 34, 35

Klaus H�iland (klaus.hoiland@bio.uio.no) — uke 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46

Asbj�rn V�llestad (asbj�rn.vollestad@bio.uio.no) — uke 34, 43, 44

Reidun Sirev�g (reidun.sirevag@imbv.uio.no) — uke 39

Kirsten B. Halvorsen (k.b.haraldsen@ub.uio.no) - uke 35