Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i plante- og dyrefysiologi. Pensum er omtrent 1/3 plantefysiologi og planteanatomi, mens dyrefysiologi og funksjonell anatomi utgjør 2/3 av stoffmengden. Mennesket vil i stor grad bli brukt som eksempel under gjennomgangen av funksjonen til organsystemene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser, hvordan konstant indre miljø opprettholdes, og synliggjøre hvordan organismer samvirker med det ytre miljø.
 • Kunne forklare mikroskopisk og makroskopisk oppbygging av cellevev og organsystemer.
 • Kjenne de fysiologiske begrepene som brukes innen transport, salt- ,vann- og energi-balanse, gassutveksling, ernæring, fordøyelse, absorbsjon, reseptorer og signaloverføring.
 • Kunne utføre enkle laboratorieforsøk, analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV1020:

For studenter som tar MBV1020 høsten 2013 eller senere gjelder at MBV1020 ikke kan inngå i grad før HMS0503 og HMS0505 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt), MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt) og KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført) eller KJM1100 – Generell kjemi (videreført)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS1120 – Fysiologi

Undervisning

Undervisningen gis i form av 34 timer forelesninger, 20 timer gruppeundervisning/kollokvier hvorav minst deltakelse på 10 timer er obligatorisk, 2 timer felles gjennomgåelse av læringsmål i plantefysiologi og 22 timer obligatorisk laboratorieundervisning. Rapport fra laboratorieøvelsene og aktiv deltakelse i undervisningen må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen i dyrefysiologi og plantefysiologi (3 timer). Ingen tillatte hjelpemidler. Bokstavkarakterer (A-F). Oppgavene i dyrefysiologi teller ca 2/3 og oppgavene i plantefysiologi teller ca 1/3 ved beregning av den endelige karakteren. Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering. I tillegg blir det arrangert en normativ prøve i dyrefysiologi hvor studentene får teste sine kunnskaper i løpet av høstsemesteret.

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på fakultetets eksamenssider

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Emneevaluering 2013 høst

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet.
Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises siste gang høst 2017. Erstattes av BIOS1120

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk