.bravnie

Vi er fem sporty mennesker som elsker idrett og vi vet av erfaring at det er mye komplikasjoner i idrettshverdag. Derfor har vi valgt å fokusere på idrettslag derav; volleyball-spillere; fordi vi syntes volleyball er interessant.

Bilde av prosjektgruppen

Oppe fra venstre: Vilde, Nora, Runa

Nede fra venstre: Akisan, Bendik

Tema og målgruppe

Målgruppen vår er volleyballspillere på OSI, med hovedfokus på ett av damelagene. Under pionerfasen av analysen har vi forstått at kommunikasjon påvirker de ulike delene av laget i stor grad. Tema vi har valgt å fokusere på er dermed kommunikasjon. Vi mener at dette er et spennende tema som vi kan være med på å løfte til et enda høyere nivå.

Problemstilling

Hvordan kan kommunikasjon påvirke prestasjon og samholdet i et damelag, både på og utenfor volleyballbanen? 

Datainnsamling

Vi har gjennomført en observasjon av en treningskamp mellom damelagene på OSI. Vi fant ut at spillerne er seriøse og det virker som det er godt samhold i laget. Likevel er det veldig mye som skjer individuelt, så dette vil vi undersøke nærmere. 

Vi har gått videre med datainnsamlingen med tre intervjuer og to observasjoner. Vi har hatt ett individuelt intervju med én spiller, ett gruppeintervju med tre spillere og ett intervju med treneren deres. Observasjonene har vært av treningene, hvor vi har fokusert på kommunikasjonen mellom spillerne, samt mellom spiller og trener. 

Idéer

SocialBingoMachine (sosiale aktiviteter for laget).

Ballhenter.

Treningsassistenten (feedback om treningen/treneren).

  • Feedback Master 3000
  • Portable Feedback Master 3000X

Prototyper

Vi gjennomførte en rekke undersøkelser for å utelukke, samt oppdage utfordringer laget kunne ha. Ut i fra dette laget vi noen skisser på potensielle prototyper vi kunne utvikle. Etter videre undersøkelser sto vi igjen med to skisser som vi bestemte oss for å gå videre med. Begge prototypene undersøker aspektet kommunikasjon, nærmere bestemt tilbakemeldinger. Den første prototypen fokuserer på tilbakemeldinger under treningen, mens den andre har fokus på tilbakemeldinger på ulike områder etter treningen.

Portable Feedback Master

Første Skisse av Portable Feedback Master
Vår første idé med denne skissen var at spillerne skulle ha et slags armbånd øverst på armen hvor de kunne gi tilbakemeldinger kjapt under treningen.
Dette er prototypen vi laget ut i fra den første skissen. Vi tenkte at den skulle registrere tidspunkt tilbakemeldingen var gitt slik at treneren kunne se på det etterpå og få en form for tidslinje over treningen og, ut i fra dette, se hvor mange som var fornøyde/misfornøyde. Meningen med prototypen var at treneren skulle se tidslinjen og deretter se hvilke områder som mange var fornøyde/misfornøyde med. På den måten kunne treneren ta opp dette med spillerne, noe som forhåpentligvis kunne forbedre kommunikasjonen mellom treneren og spillerne angående treningen.

 

Feedback Master

Dette er den første skissen vi laget for den andre prototypen vår. Poenget med denne var at spillerne skulle samles etter treningen og gi tilbakemelding på ulike områder av treningen på en skala som gikk fra dårlig-bra. I motsetning til den første prototypen legger denne fokus på ulike områder etter treningen, hvor treneren får en gjennomsnittlig oversikt over hva alle mente om de ulike områdene.
Dette er den første lavoppløselige prototypen av den andre skissen. Vi ønsket som sagt at spillerne skulle gi tilbakemeldinger på ulike områder ut i fra en skala som går fra misfornøyd-fornøyd. Når én spiller var ferdig skal vedkommende trykke på en "neste"-knapp for å indikere at han/hun er ferdig og en ny spiller kan gi sine tilbakemeldinger. Dataene fra tilbakemeldingene skulle lagres, og treneren skulle enten fått resultatene på mail eller direkte ut på prototypen. På den måten kunne treneren se hva spillerne synes om de ulike områdene som er i fokus og ta dette videre sånn som han/hun vil.

Videre utvikling av Feedback Master

Vi gjennomførte evalueringer med både spillere og trener for å finne ut hvilken av prototypene vi skulle gå for. Det var enstemmig om at Feedback Master dekket behovet på best måte og vi valgte derfor å utvikle denne videre. Vi begynte å eksperimentere med forskjellige måter å utforme prototypen på gjennom ulike former, størrelser og grensesnitt. Dette utforsket vi ved å sette oss hver for oss og tegne nye skisser på hvordan den kunne se ut:

Vi bestemte oss for å gå videre med en ny runde med evaluering med spillere og trener for å utforske måter å gi tilbakemeldingene på og hvordan treneren ville få resultatet. Her lagde vi lavoppløselige alternativer til grensesnittet og tok det med til målgruppen for å evaluere det:

Til venstre er ulike alternativer for hvordan treneren skal se resultatet og til høyre er de ulike måtene å gi tilbakemelding på.

Spillerne var enige om at glidebryteren var den beste måten for dem å gi tilbakemelding på, så vi har nå valgt å gå for dette. Videre har vi hatt en form for evaluering med en domeneekspert når det kommer til materialer. Han anbefalte oss å gå for treverk da dette var lett, enkelt å jobbe med og robust. På bakgrunn av at verken vi eller volleyballspillerne har god kompetanse på materialer velger vi å høre på domeneeksperten og går for dette. Vi driver foreløpig med det tekniske og tenker at neste steg vil være å finne ut av hvor stor plass ting kommer til å ta for deretter å gjennomføre en ny runde med evaluering angående dette. 

3D Modell av løsningen

3D Modell av løsningen sett forfra
3D Modell av løsningen sett forfra

Bilde av løsningen

Bilde av sluttløsningen

 

Publisert 19. feb. 2018 10:44 - Sist endret 11. juni 2018 14:58