Creat{ifi}ty

Creati{ifi}ty har utviklet Unqueue My Bathroom som retter seg mot unge voksne som bor i kollektiv med tre andre eller flere. Prototypen skal bidra til et bedre samspill mellom kollektivbeboere.

 

Bilde av prosjektgruppen

Fra venstre til høyre: Siri, Gwendolyn, Thea, Martin

Tema og målgruppe

Vår målgrupper er unge voksne som bor i kollektiv med tre andre eller flere. Vi har valgt denne målgruppen fordi vi har personlig erfart at det kan oppstå mange problemer når man deler fellesområder med andre. I tillegg er målgruppen lett tilgjengelig for oss som gjør at vi får samlet inn mye data på kort tid og blir godt kjent med målgruppen. 

Problemstilling

 • Hvordan skape et bedre samspill mellom beboere i kollektiv.

Datainnsamlingsmetoder

Creati{ifi}ty har gjennomført flere iterasjoner og benyttet seg av forskjellige datainnsamlingsmetoder.  Vi har alltid brukt en triangulering av metoder for å samle inn data med høy validitet.

Metoder vi har brukt:

 • Dybdeintervju (semi-strukturert)
 • Rollespill
 • Fokusgruppe
 • Spørreundersøkelse

Behov

Ut i fra datainnsamling identifiserte vi følgende behov:

 • Behov for tid
 • Behov for oversikt
 • Behov for påminnelse

Ideer

Ide 1 - Unqueue My Bathroom

Unqueue My Bathroom er et køsystem for baderom I kollektiv, der man får mulighet til å stille seg på en plass i kø. I korte trekk skal prototypen gi hver person sin egen køknapp der tilhørende LED-lys viser hvor personen er i køen. Den første i køen får sterkest lys og en fast tid på badet, før turen går videre til neste. En bevegelsessensor registerer når noen går inn på badet og startet nedtelling av tiden. Neste person i køen får lavere grad av lys, og vente på sterke lys til sin tur. Lysene vil videre oppdateres forløpende for hver person i køen. 

 

Ide 2 - Roomie Reminder

Denne ideen baserer vi på behovene om påminnelse og oversikt. Flere av kollektivene hadde problemer med både det at ikke alle tok ansvar for rengjøring, men også det å følge regler i kollektivet. Prototypen holder oversikt over oppgaver i kollektivet og minner beboerne på når de må utføre oppgavene sine. 

 

Ide 3 - Traffic Light My Mood

I korte trekk skal Traffic Light Mu Mood bestå av to deler. Den ene delen skal være utenfor for eksempel en SiO-bolig leilighet. Denne delen skal gi tre lyssignal: grønt, gult og rødt, slik som et trafikklys. Fargene representerer hvor mottakelig personen er for besøk. Den andre delen skulle bestå av tre knapper i brukerens leilighet hvor hen kan styre hvilke farge som vises på utsiden.

 

Vår løsning - Unqueue My Bathroom

Prototypen er designet for å skape et bedre samspill mellom beboerne og skal hjelpe til å unngå lange ventetider for badet i travle tider. Ved å trykke på en knapp kan kollektiv beboere stille seg i kø for badet og vet basert på lyset av LED-en hvor lenge de må vente til de kan bruke badet. Selve interaksjonen skjer både gjennom knappetrykk og tangible user interface. Dette har vi utviklet med tanke på at prototypen skal være enkel å bruke, særlig tidlig på dagen når brukerne er trøtte. Systemet gjør det lettere for hele kollektivet å håndtere bruk av baderommet når flere vil bruke badet samtidig. I tillegg kan prototypen hjelpe til å spare miljøet ved å spare vann og strøm. 

Løsningen består av: 

 • 4 RGB-leder
 • 4 knapper
 • PIR-sensor
 • Servo-motor
 • To seriekoblede Arduino Unos. 

Prototypens funksjonalitet går ut på at den skal fungere som et køsystem for badet. Alle kolletkivbeboerne har hver sin knapp og et tilhørende lys som representerer plassen de har i køen. Når en person vil bruke badet trykker den på sin knapp. Grønt lys betyr at det er deres tur og tiden deres starter med en gang personen entrer badet ved hjelp av bevegelsessensoren i boks 2. Inne på badet ser man også en timer som viser hvor mye tid personen har igjen på badet og skalerer fra 0 - 10. Gult lys viser at man er neste person i køen, mens rødt lys viser at det er mer enn 2 personer foran deg i køen. Lysene endres etterhvert som køen går videre til neste person slik at man alltid vet hvilken posisjon man har i køen. Når tiden har gått ut for en person på badet, så hopper servoen tilbake til null og lysene utenfor badet oppdateres og dermed også køen. Både personen på badet vet da at den må forlate badet og personen utenfor badet vet at det nå er deres tur. 

Utvikling av Unqueue My Bathroom

TIdlig skisse av prototypen

Dette var en av skissene våre til Unqueue My Bathroom. Vi hadde allerede satt noen rammer for hvordan prototypen skulle være og på dette punktet hadde vi bestemt oss for å ha både en sensor og tidsviser. Utenom det hadde vi enda ikke tatt noen designvalg. 

3D-modell av prototypen

Vi lagde også en 3D-modell i programmet SketchUp for å illusters formkonseptet. Her hadde vi tatt noen flere designvalg, som f.eks at boksens form. 

Designforslag

Her er en illustrasjon av ulike ideer til design av prototypen. Dette var noe vi viste til brukerne, slik at vi fikk en pekepinn på om brukerne ville ha mønster eller at designet skulle være minimalistisk. 

Laserkuttingsverktøy

Som verktøy for å forme prototypen, brukte vi laserkutting. 

Prototype etter laserkutting

Dette var prototypen etter første behandling av prototypen. 

Endelig fungerende prototype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Gwendolyn Borchsenius, Siri Østerhus, Thea Aksdal, Martin Pedersen
Publisert 5. mars 2018 19:58 - Sist endret 11. juni 2018 18:15