Magma

Mange videregående elever er enige om at det sosiale har mye å si for motivasjonen deres til skolen. Overgangen fra ungdomsskole til videregående skole kan oppleves som et stort hopp for mange med et nytt press og nye mennesker å forholde seg til. Derfor vil vi i Magma hjelpe og oppmuntre elevene til sosialisering, slik at tryggheten og samholdet i klassen øker. Grupper under gruppearbeid er ikke alltid like tilfeldige som elevene skulle ønske og lærerne synes det er vanskelig å sette de sammen uten å generalisere. Med Hedron ønsker vi å øke samholdet i klassen og dermed øke motivasjonen hos elevene, ved å sette elevene inn i tilfeldige grupper ved gruppearbeid.

Fra venstre: Claudia, Gabrielle, Jonas, Daniel og Scott

Tema og målgruppe

Temaet vårt tar for seg elevenes motivasjon for videregående skole og målgruppen vår er naturligvis elever fra videregående skole. Mer konkret har vi valgt å fokusere på sosialisering i klassen. I starten av prosjektet var målgruppen vår videregående skole som en helhet, som inkluderte elever, lærere, rektor, rådgivere, pedagoger osv. Senere valgte vi å fokusere på elevene, da de vil være primærbrukerne av systemet.  

Problemstilling

"Hvordan øke samholdet i klassen gjennom sosialisering?"

Første iterasjon

Vi startet datainnsamlingen med et semi-strukturert enkeltintervju av en elev. Vi holdt dette intervjuet veldig åpent og generelt da vi ikke hadde tatt noen valg enda om hva vi ville fokusere på. Dette intervjuet hjalp oss videre med å holde de neste intervjuene slik at vi heller kunne fokusere på det vi fant interessant. Tanker vi satt igjen med etter dette intervjuet var blant annet læring gjennom konkurranse/spill, gruppearbeid og hvilken rolle lærere har i klasserommet. Problemområder vi identifiserte var mangel på ambisjoner, mangel på aktivitet i timen og skulking.

Ideene vi satt igjen med etter å ha analysert dette intervjuet var:-

-Et spill i form av et Quizbord med lag, hvor en har muntlig aktivitivtet i timen gjennom konkurranse og hvor gele klassen måtte samarbeide.

- Et spill Quiz Battle hvor vi tenkte at elevene kanskje kunne svare i form av bevegelse og handlet mye om timing.

- Et system som skal lære av tilbakemeldinger den får av brukeren og så sette opp mer og mer rettferdige grupper.

- Vi ville lage noe som valgte ut en tilfeldig elev til å svare.

- Vi tenkte også på at det var viktig å lage tilfeldige grupper, slik at spillet ble mer rettferdig.

 

Andre iterasjon

Andre iterasjon startet med en tur til en videregående skole vi hadde kontakt med. Her utførte vi:

- En ikke-deltakende, direkte observasjon av en klasse. Vi valgte å starte med dette for å få et helhetlig inntrykk av hvordan klassen var. Vi la merke til hvordan elevene og læreren oppførte seg, og fant de tydelige grupperingene og at man kunne se klart hvem som var dominante blant elevene i klassen spesielt interessant. 

- To semi-strukturerte gruppe intervjuer  hvor vi til sammen snakket med 8 tilfeldige elever fra klassen vi fulgte for dagen. Gjennom disse intervjuene fikk vi en større oversikt over hva vi ville finne ut mer om. Samtidig fikk vi sjekket ut deler av hva elevene fra det første intervjuet fortalte oss mot hva det de fra det andre sa.

- Et semi-strukturert enkeltintervju med en tilfeldig elev fra klassen. Her la vi spesielt merke til at det var enklere få mer sensitiv informasjon da eleven bare snakket med oss og ikke hadde noen medelever rundt som fulgte med på hva som ble sagt. 

I andre iterasjon fikk vi også utført et semi-strukturert intervju med rektor. Dette intervjuet gjorde at vi så skolen i et nytt perspektiv og fikk vite hvilke tiltak som var gjort og hvor fokuset lå.

Prototype 1 og 2

Konsept: sammenkomst

Formkonsept: terning

The Random Falcon

 

QuizBattle

 

Tredje iterasjon

Vi tok kontakt med rektor ved skolen og presenterte de to ideene vi hadde. Han var veldig positiv til  konseptet rundt The Random Falcon og viste til Opplæringsloven §8-2 som sier

 "I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør."

Rektor tolket denne loven som at gruppeinndeling skulle være helt tilfeldig og forklarte at denne loven var for å forebygge mobbing og for å fremme sosialisering hos elevene.

Vi dro så tilbake til skolen for å undersøke mer rundt sosialisering og gruppeinndeling, og for å vise ideene våre for få litt feedback og ideer om hvordan vi skulle gå videre.

På denne turen utførte vi:

- En Workshop

- To semi-strukturerte enkeltintervjuer med elever, hvor vi snakket mye om sosialisering og hvordan miljøet var på skolen. Vi fikk også høre litt hva de likte og hva de ikke likte med prototypene våre.

- Et semi-strukturert intervju med en rådgiver, hvor vi snakket mye om sosialisering på skolen og om dominante elever og grupper.

 

Etter å ha presentert begge ideene for lærer, rådgiver og noen elever, var vi helt sikre på at det var The Random Falcon vi skulle gå videre med. Vi fikk gode tilbakemeldinger på hva som burde endres i forhold til designet og hva som burde være med av funksjoner. 

Etter å ha analysert dataene vi fikk fra turen, endte vi opp med dette designet på The Random Falcon.

Vi holdt oss til formkonseptet vårt, men gjorde det litt mer spennende med å gå fra å ha en klassisk terning til en 12-sidig terning. Vi bestemte oss også for å ha litt flere farger og for å ha med LED-lys i tillegg, for å gjøre boksen litt mindre kjedelig.  

Vi begynte så på den høyoppløslige prototypen. Vi valgte å 3D-printe boksen til systemet, fordi det ville blitt veldig vanskelig å lage formen vi ønsket ut fra et annet materiale. Vi måtte så skru fast alle komponentene som skulle være med i løsning, samtidig som vi drev på med dette lagde vi koden for systemet. 

   

3D-printing av boksen      

 

Setter fast alle komponentene i boksen.

 

Endelig løsning

Gruppeinndeling-prototypen vår fikk til slutt navnet Hedron. Hedron er et system for inndeling av grupper. Læreren kobler opp Hedron opp mot sin datamaskin og elevene registerer sitt eget oppmøte med sin egen RFID-brikke på toppen av boksen når de kommer inn i klasserommet, og boksen skriver ut en liten hilsen til deg på LCD-skjermen. Når klassen skal jobbe i grupper trykker læreren på en knapp på baksiden av Hedron. Da kan elevene kommer å legge brikken sin på nytt på toppen av boksen og får beskjed om hvilken gruppe de er på skjermen.  

Den høyoppløselige prototypen vår er 3D-printet. Hovedkomponentene som er brukt er en RFID-scanner, en knapp for shuffling som lager grupper og en LCD-skjerm og LED-lys for å gi feedback til elevene .  

 

Evaluering

Workshopen, vi holdt i tredje iterasjon, fungerte som en midtveisevaluering av den daværende prototypen The Random Falcon. Vi hadde også en slutt evaluering av den endelige løsningen Hedron.

Sluttevalueringen fikk vi desverre ikke holdt på den skolen vi hadde kontakt med, så vi måtte holde en alternativ evaluering med en gruppe førsteklassinger fra en annen skole. Feedbacken vi fikk på denne evalueringen var generell positiv, men de sa at det hadde vært greit å få en tilbakemelding om at brikken var registrert i form av lyd.

Publisert 19. feb. 2018 11:04 - Sist endret 11. juni 2018 16:18