Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et emne i grunnleggende matematiske og logiske metoder. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i informatikk. Emnet øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1150 kan du:

  • gjennomføre, forstå og formalisere matematiske resonnementer ved å anvende ulike bevismetoder.
  • anvende grunnleggende mengdelære og kjenne til grunnleggende notasjon og terminologi for mengder.
  • forstå grunnleggende utsagnslogikk og første-ordens logikk, det vil si logiske begreper som valuasjon, logisk ekvivalens, logisk konsekvens, gyldighet, oppfyllbarhet, falsifserbarhet og kontradiksjon.
  • definere, anvende og regne på grunnleggende matematiske strukturer, som mengder, tupler, relasjoner, funksjoner, ekvivalensklasser, partisjoner, formler, strenger, språk, grafer, regulære uttrykk.
  • definere mengder induktivt, definere rekursive funksjoner på disse mengdene og bevise påstander om disse ved hjelp av induksjonbevis.
  • anvende og gjøre rede for grunnleggende kombinatorikk, grafteori, formelle språk og logiske kalkyler.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

I vårsemesteret tilbys studentene 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke, kombinert med et nettbasert undervisningstilbud. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. 

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Bortsett fra våren 2019 da undervisningen starter sent. 

I høstsemesteret tilbys nettbasert undervisning med video og interaktive oppgaver. Videoinnholdet tilsvarer 4 timer forelesning i uken. Faglig dialog og oppfølging gis gjennom samtaletjenester og/eller diskusjonsforum. Det legges til rette for innlevering av obligatoriske øvelser med tilbakemelding fra fagansvarlige og medstudenter. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. 

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1080

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Høstsemesteret 2017, 2018 og 2019 tilbys en nettbasert selvstudiumsutgave av dette emnet. Vårsemestrene tilbys en undervisningsbasert variant av emnet.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk