Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette er et emne i grunnleggende matematiske og logiske metoder. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i informatikk. Emnet øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1150 kan du:

  • gjennomføre, forstå og formalisere matematiske resonnementer ved å anvende ulike bevismetoder.
  • anvende grunnleggende mengdelære og kjenne til grunnleggende notasjon og terminologi for mengder.
  • forstå grunnleggende utsagnslogikk og første-ordens logikk, det vil si logiske begreper som valuasjon, logisk ekvivalens, logisk konsekvens, gyldighet, oppfyllbarhet, falsifserbarhet og kontradiksjon.
  • definere, anvende og regne på grunnleggende matematiske strukturer, som mengder, tupler, relasjoner, funksjoner, ekvivalensklasser, partisjoner, formler, strenger, språk, grafer, regulære uttrykk.
  • definere mengder induktivt, definere rekursive funksjoner på disse mengdene og bevise påstander om disse ved hjelp av induksjonbevis.
  • anvende og gjøre rede for grunnleggende kombinatorikk, grafteori, formelle språk og logiske kalkyler.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

I vårsemesteret tilbys studentene 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke, kombinert med et nettbasert undervisningstilbud. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

I høstsemesteret tilbys nettbasert undervisning med video og interaktive oppgaver. Videoinnholdet tilsvarer 4 timer forelesning i uken. Faglig dialog og oppfølging gis gjennom samtaletjenester og/eller diskusjonsforum. Det legges til rette for innlevering av obligatoriske øvelser med tilbakemelding fra fagansvarlige og medstudenter. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1080

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet undervises ved både vår og høst semesteret, og tilbyr derfor ikke utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 12:22:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk