Hjemmeeksamen våren 2020

Korreksjoner og tillegg

 • Oppgave 4, side 7: Her skal treet (d) representeres som ((ø ø ø ø) (ø) (ø ø ø ø)), hvor det står (ø) i midten, og ikke ((ø)).

En korrigert versjon (med kun denne endringen) av eksamen ligger her.

Spørsmål og svar

 • Hva menes med ordet «spesifisere» i oppgave 2.3 («spesifiser grafen») og 3.2 («spesifiser funksjonen»)?
  • Det å spesifisere betyr i denne konteksten det samme som å angi, oppgi eller definere. For en graf betyr det å si hva som er nodene og kantene i grafen. For en funksjon betyr det å si hva funksjonen er/gjør. Det er mange måter å gjøre dette på; det viktigste er at svaret er entydig og presist. (Fun fact: Ordet brukes 16 ganger i Logiske metoder, 26 ganger i Studieboken, og ble blant annet brukt under eksamen i 2010, 2012, 2015, 2016, 2017...)
 • Går det an å få oppgaven som en nedlastbar PDF-fil?
  • Den har ligget ute siden eksamensstart, og det ble informert om dette i e-post torsdag 21. mai og det ligger i beskjeden på forsiden. Den ligger her (korrigert versjon her). 

 • Må teksten være maskinskrevet?

  • Ja, men det er ikke noe krav om å bruke eller å lære seg LaTeX. Gjør ditt beste for at besvarelsen er oversiktlig, tydelig og lett å lese.

 • Skal vi ha med kandidatnummer på PDFen vi leverer?
  • Det har ikke så mye å si. Det viktigste er å ikke bruke navn.
 • I oppgave 3 står det at man «kan svare på alle de relevante deloppgavene ved å referere til bitstrengene». Er dette et krav, eller kan vi også svare på deloppgavene ved å referere direkte til figurene?
  • Så lenge svaret er presist og entydig kan du godt referere til figurene på andre måter, for eksempel ved å tegne dem.
 • Er G1 i oppgave 3.6 den samme G1 som i oppgave 3.3?
  • Ja.
 • Er det greit å henvise til løsningene i tidligere deloppgaver? For eksempel i 3.6 referere til løsningen i 3.3?
  • Ja.
 • Hvorfor er det ikke komma mellom hvert element i listene i oppgave 4?
  • Dette er en annen måte å skrive lister på: I boken brukes komma mellom elementene, men i denne oppgaven er elementene bare skrevet opp ved siden av hverandre. (Du kan godt bruke komma, men pass på at du er konsistent.)
 • Skal vi bruke definisjonen av asymmetri fra boken?
  • Ja, den er gitt i oppgave 6.10 på side 76.
 • Er det slik at det skal være tupler og ikke parenteser i oppgave 3.3 og 3.4?
  • Ja, grupper burde streng tatt angis som ⟨G,◦⟩ og ikke (G,◦), fordi de er definert som tupler, men begge deler er ok.
 • Dersom man diskuterer oppgaver seg imellom, må dette oppgis og får det konsekvenser for sensureringen?
  • Det er viktig at man setter seg inn i reglene som gjelder for eksamen. Reglene finner man for eksempel i eksamensteksten.
  • Kort fortalt er det slik at svarene må være selvstendige og at man ikke utgir andres arbeid for å være sitt eget. Besvarelsen skal være basert på egen bearbeiding av stoffet og skal reflektere ens eget kunnskapsnivå.
  • Her er noen flere detaljer:
   • Avsluttende eksamen på MN-fakultetet våren 2020. Her står det: «Alle hjelpemidler er tillatt. Det er opp til studenten å innhente informasjon fra tilgjengelige kilder, vurdere kvaliteten og sette det hele sammen til en besvarelse basert på egen bearbeiding av stoffet. Besvarelsen som leveres skal reflektere studentens kunnskapsnivå.»
   • Regler for fusk ved Universitetet i Oslo. Her står det: «Fusk inneber eit brot med det ein kallar akademisk truverde. Akademisk truverde vil seie å vere ærleg på kva tanker og refleksjonar som er eins eigne og kva for nokre ein har lånt frå andre sine arbeid, slik at arbeidet ditt kan etterprøvast. Du kan bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk dersom du: lèt vere å gje opplysningar om kjelder, gjev inntrykk av at eit svar er meir sjølvstendig enn det faktisk er, brukar hjelpemiddel eller medhjelparar som ikkje er tillatne.»
   • Regler for fusk ved eksamen for Institutt for informatikk. Her står det: «Eksamensbesvarelsen skal være et resultat av studentens egen innsats. Det er greit å diskutere teori og oppgavetekst med andre. Det er også greit å få hint om hvordan en oppgave kan løses, men dette skal eventuelt brukes som grunnlag for egen løsning og ikke kopieres uendret inn. Det er ikke tillatt å dele kode eller (deler av) løsning på andre typer oppgaver. Hvis du tar med tekst, programkode, illustrasjoner og annet fra internett eller andre steder, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra - i en selvstendig oppgave er dette noe som sjelden skal forekomme.»
 • Hva menes med et endelig tre?

  • Et endelig tre er et tre med endelig mange noder.

  • Ordet «endelig» defineres ikke nærmere definert i dette kurset, men det er flere måter å definere/forklare det på. En mengde M er endelig dersom det finnes en bijeksjon mellom M og {1, 2, ..., n} for et naturlig tall n. Det betyr det samme som at M ikke er uendelig.

Publisert 25. mai 2020 11:45 - Sist endret 27. mai 2020 15:47