Spørsmål til eksamen

Her finner du en liste med spørsmål som du kan bli spurt om. Du kan også bli spurt om andre spørsmål men dersom du klarer å svare på alle disse vil vi si at du er godt forberedt.

Generelle Spørsmål

git

 • Hva er git og hvorfor er git nyttig?

 • Kan du forklare de vanligste Git-kommandoene du har brukt?

  • add, commit, push, pull
 • Hva er formålet med en .gitignore-fil?

 • Hva er en git commit melding, og hvorfor er de viktige?

Testing og kodestil

 • Gi noen gode grunner til hvorfor man bør teste koden man skriver
 • Hvis du har funksjon som regner ut sinus til x - hvordan ville du testet denne funksjonen?
 • Hva er parametriserte tester og når kan vi bruke det?
 • Hva må man passe på når man tester at to tall er like - er det forskjell på om vi sammenligner heltall og flyttall?
 • I alle tre prosjektene har vi presisert viktigheten av god kodestil. Kan du forklare oss hva kodestil er for noe? Hvordan har du jobbet for å oppnå god kodestil?
 • Hvorfor er det spesielt viktig å ha konsistent kodestil når man jobber flere sammen på et prosjekt?

C++

 • Kan du nevne noen forskjeller mellom Python og C++ som programmeringsspråk?
 • I C++ må man spesifisere typen på variabler. Er det noen fordeler med det?
 • Hva er en kompilator?
 • Hva er en referanse variabel?
 • Hva er en peker?
 • Hvordan lager man kommentarer i C++?
 • Hva betyr det at en funksjon har retur type void?
 • Hvordan brukes en funksjon med signaturen void print(int)?
 • Hva betyr det at en funksjon returnerer typen int&?
 • Hvordan gjøres dynamisk minneallokering i C++?
 • Hva er en destruktør?
 • Hvordan kan en minnelekkasje oppstå?
 • Hvordan henter du ut verdien til objektet som en peker peker på, og hva heter dette?
 • Hva er forskjellen på en funksjon der vi bruker call by value og en funksjon er vi bruker call by reference?
 • Hvordan kan man printe noe til terminalen i et C++-program?
 • Hva er forskjellen på en class og en struct?
 • Hva vil det si at en variabel er private?
 • Hva er funksjons overlasting (function overloading)?
 • Hva betyr det hvis vi skriver using namespace std?
 • Hvordan er pekere og arrays relatert?
 • Hvis vi har int x[10], og ønsker å sette int y = x[2]. Kan vi gjøre dette på en annen måte?
 • Hva er et skop?
 • Hvordan er skop relatert til dynamisk minnealokering?
 • Hvordan aksesserer man medlemsvariabler til et objekt via en peker (f.eks xGridPoint, via GridPoint *start_ptr)?
 • Hvilket språk likte du best å jobbe med?

Algoritmeanalyse

 • Hva vil det si at en algoritme er O(N^2)
 • Hva er kjøretiden på de ulike operasjonene på ArrayList og LinkedList (append, insert, pop, …)?
 • Hva hvis vi har med tail / ikke har med tail peker i LinkedList?
 • Hva hvis LinkedList er dobbel-lenket / enkelt-lenket?

Generelt

 • Har du opplevd noen rare bugs i kurset? Kanskje mens du jobbet med C++?
  • Hvordan gikk du frem for finne ut av løse problemet?
  • Hva var buggen?
 • Hvilket av de tre prosjektene syns du var vanskeligst? Hvorfor det?

Kodeoptimalisering

 • Nevn noen teknikker man kan bruke for å gjøre koden mer effektiv.

 • Hvorfor er operasjoner i numpy raskere enn operasjoner i ren Python?

 • Hva bør man gjøre før man starter å optimalisere koden?

 • Hva er forskjellen på I/O-begrensede (I/O bounded) og CPU-begrensede (CPU bounded) problemer?

 • Hva vil det si å kjøre kode i parallell?

 • Hva slags bibliotek kan vi bruke om vi ønsker å parallelisere koden vår i Python?

 • Gi eksempler på sorteringsalgoritmer. Hvordan kan vi vurdere hvilken sorteringsalgoritme vi bør velge?

Objektorientert programmering

 • Når vi lager en klasse i Python, går det an å implementere såkalte “magiske metoder” som starter med __. Ett eksempel er __add__. Kan du gi noen andre eksempler? Hvorfor er slike metoder nyttige?

 • Hva er forskjellen på instansmetoder, klassemetoder og statiske metoder i Python?

 • Nevn de fire pilarene innenfor objektorientert programmering og fortell kort hva de innebærer

 • Hva er et design pattern?

 • Hvordan gjør man arv i Python? Hvordan kaller man på metoder i foreldreklassen?

 • Hva er et namespace i Python, og hvorfor er namespace nyttige?

Tilfeldige tall

 • Hva er en random number generator? Hva er en pseudorandom number generator? Hvordan kan vi generere “tilfeldige” tall på en datamaskin?

 • Hva er hensikten med å bruke et seed (frø)?

 • Hva sier “pigeonhole principle”?

 • Hva er en random walk?

 • Hva er en markovkjede?

Prosjekt 1 - Dobbelpendel

 • I prosjekt 1 måtte dere løse systemer av ordinære differensialligninger (ODE), hvordan gikk dere frem for å gjøre det?

 • Hvordan ble objektorientert programmering brukt i prosjektet?

  • Hva var fordelene?
 • I prosjektet lagde dere en DoublePendulum klasse man kunne bruke for å løse bevegelsesligningene til en dobbelpendel og plotte resultatet. Kan du forklare i grove trekk hvordan man går frem for å bruke denne klassen?

 • Flere steder ble dere bedt om å skrive unit tests/enhetstester. Kan du forklare hva en enhetstest er?

 • Klarer du å skrive opp en av enhetstestene du lagde i prosjekt 1 på tavla? Det er ikke krise om den ikke blir helt riktig, målet er bare å vise ideen.

 • I prosjektet ble dere bedt om å bruke @property dekoratoren. Kan du forklare hva denne er, og hvordan den brukes?

 • I koden får man tilgang til løsningen som attributter på objektet, f.eks pendulum.time, pendulum.x, pendulum.y.

  • Hva skjer om man prøver å bruke disse attributtene før man har kalt på solve?
  • Kan du forklare hvordan dette ble implementert?
 • I prosjektet implementerer dere en __call__ metode. Hva gjør denne metoden?

 • I oppgave 2g) skal dere lage en dempet pendel, altså en pendel med friksjon. Dette gjøres gjennom “arv”

  • Kan du forklare hvordan arv brukes i denne oppgaven?
  • Hva er fordelen med arv i dette tilfellet?

Prosjekt 2 - Lister

 • I dette prosjektet lager dere to typer lister. Hvilke to typer er dette, og hva er hovedforskjellene mellom dem i grove trekk?

 • Hva er en array-liste? Hva er den underliggende idéen med array-lister?

 • Hva er en lenket liste? Hva er den underliggende idéen med lenkelister?

 • Hva er forskjellen på private og public?

  • Kan du bruke ArrayList klassen som et eksempel? Hvilke attributter bør være private, og hvilke bør være public?
 • Hva er forskjellen på klasser og structs i C++. Når bruker vi hvilken?

 • Til både ArrayList og LinkedList skulle dere lage en destructor-metode. Hva gjør denne metoden, og hvorfor er den viktig?

 • I ArrayList definerer dere en metode som heter resize. Hva gjør resize-operasjonen?

 • Hvordan er det å sette inn et element i midten av en ArrayListe?

  • Forklar hva kosten blir i Big-O
  • Hva med å fjerne et element med remove?
  • Hva om du prøver å inserte i midten av en liste som allerede er full?
 • Hva er forskjellen på en enkel-lenket og en dobbel-lenket liste?

 • Klarer du å skrive append-metoden til ArrayList på tavla?

 • Klarer du å skrive append-metoden til LenketListe på tavia?

 • I Oppgave 3 sammenligner dere kostnadene til forskjellige operasjoner på de to type listene. Dette gjøres med “stor O”-notasjon:

  • Kan du forklare i grove trekk hva vi mener med kostnad? Og hva stor-O er?
  • Velg en metode helt selv, f.eks. append i lenket liste, kan du forklare hvordan du går frem for å analysere kostnaden?
 • I Oppgave 3 sammenligner dere de to type listene

  • Hva er fordelene med en ArrayListe?
  • Hva er fordelene med en LenketListe?
 • Hvordan gikk du frem for å teste listene dine?

 • Du blir bedt om å lage en metode med Signaturen int& operator[](int)

  • Hva er denne metoden?
  • Hva betyr & i dette tilfellet?
 • Du blir bedt om å overloade konstruktøren med metoden: LinkedList(vector<int>)

  • Hva betyr det å overloade?
  • Hva gjør denne metoden? Hvorfor er den forskjellig fra den andre konstruktøren?
 • Kan du gi et eksempel på et sted koden din kaster et unntak (exception)?

 • Hva er en sirkulær lenket liste?

 • Klarer du å forklare hva en Josephus-sekvens er?

  • Hvorfor er sirkulært lenkede lister gode for å finne slike sekvenser?
  • Kan du skrive opp sekvensen for n=6, k=3 for hånd?

Prosjekt 3 - Kaosspill

 • Kan du forklare i grove trekk hvordan kaosspillet fungerer?
 • Hva slags figur får vi ut fra trekanteksempelet?
 • Hvordan lager vi selve plottet?
 • Kan du forklare hvordan vi velger et tilfeldig startpunkt innenfor den regulære N-kanten (regular N-gon)?
 • I 1e) blir du bedt om å plotte trekanten i rødt, grønt og blått.
  • Hvordan går du frem for å tilordne en farge til hvert punkt?
  • Hvordan ser figuren ut i disse fargene?
 • I 1f) blir du bedt om å lage figuren i farger på en annen måte
  • Hva er forskjellene i fremgangsmåten i 1e og 1f?
  • Hvordan blir figuren seende ut denne gangen?
 • Når du generaliserer problemstillingen introduserer vi to parametere, n og r
  • Hva er disse to parametrene?
 • Hvordan gikk du frem for å finne hjørnene i en regulær n-kant?
 • (Hvordan lagret du bildene du lagde?)
 • I 2h) blir du bedt om skrive minst 4 enhetstester. Kan du forklare hva en enhetstest er, og gi et eksempel på en test du skrev?
 • I siste del av prosjektet ble dere bedt om å lage en AffineTransform klasse
  • Hva gjorde denne klassen?
  • Hva slags metode implementerte du?
  • Hvorfor tror du vi lager denne klassen?
 • I 3c) må vi plukke ut en tilfeldig funksjon blant 4 funksjoner, men ikke med uniform sannsynlighet. Forklar hvordan du kan plukke en av fire funksjoner med en vektet sannsynlighet - Man kan gjøre dette med np.random.choice, men vi bad eksplisitt at dere ikke skulle gjøre det. Kan du huske hvorfor?
 • Hvordan blir plottet i oppgave 3? Hva er det vi ser i figuren?
 • I oppgave 4 blir du bedt om at implementere en klasse Variation. Hva er hensikten med denne oppgaven?
Publisert 8. nov. 2021 14:26 - Sist endret 8. nov. 2021 14:26