INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

I dette emnet lærer du hvordan kunder skapes og betjenes. Hva kunden ønsker, utforming av produkter og tjenester tilpasset dette, og kommunikasjon om det som tilbys til kunder og andre interessenter - samt hvordan forholde seg til kortsiktig og langsiktig lønnsomhet i markeder. Spesiell oppmerksomhet er viet informasjonsøkonomi - hvordan kjøp og salg av informasjonsvarer - som data og programvare - skiller seg fra fysiske varer og tjenester, samt hvordan bedriften kan styre forholdet mellom produktutvikling og markedsføring ved å tilpasse kundekrav og teknologiske muligheter i en dialog.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1810:

  • har du kjennskap til markedsføring som fag og utgangspunkt for produktutvikling
  • har du kunnskap om markedsplaner og hvordan de bygges
  • har du kunnskap om lønnsomhetsanalyser, markedsundersøkelser og ulike former for segmentering
  • har du kunnskap om prissetting og markedsmodeller for informasjonsprodukter
  • kan du vurdere tekniske muligheter ut fra et markedsperspektiv

Opptak til emnet

Emnet er adgangsbegrenset til studenter som er tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse.

Undervisning

Fire timer forelesning og inntil to timer gruppeundervisning hver uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Prosjektoppgave og avsluttende fire timers individuell digital eksamen. Ingen tillatte hjelpemidler.

Prosjektoppgaven skal gjøres i grupper som skal bestå av inntil 4 studenter og teller 60 % av sluttkarakteren. 4 timers avsluttende individuell eksamen som teller 40 % av sluttkarakteren. Begge deler må være bestått samme semester.

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 23:27:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk