Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Siden tidenes morgen har mennesket drevet med avbildning via sanseinntrykk. Moderne teknologi gir oss nå muligheten til å avbilde stadig nye ting. Menneskekroppen, jordoverflaten, havbunnen eller oljereservoarer under havbunnen er eksempler på dette. Avbildning er derfor blitt en samlebetegnelse for hvordan bilder av omverdenen skapes i forskjellige medier og ved hjelp av ulike metoder.

Ved hjelp av enkle laboratorieforsøk og oppgaver gir kurset Avbildning en innføring i forskjellige avbildningsmetoder, og legger vekt på å forklare prinsippene bak de forskjellige metodene. I tillegg tar kurset for seg likhetene i forskjellige avbildningsmetoder, og viser hvordan enkle fysiske prinsipper brukes til å danne forskjellige bilder.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal få en innføring i avbildning:

  • Få en tverrfaglig forståelse av hvordan avbildning foregår.
  • Kjenne de grunnleggende fysiske prinsippene innen avbildning og hvordan disse uttrykkes innenfor de forskjellige anvendelsesområdene.
  • Få en praktisk innføring i avbildning gjennom tilrettelagte laboratorieforsøk.

Eksempler på anvendelser som belyses er optisk avbildning (syn, kikkert, teleskop, jordobservasjonssatellitter), avbildning av kroppens indre organer ved hjelp av computer tomografi (CT), magnetisk resonans (MR), positron emisjon tomografi (PET) og ultralyd, avbildning av havbunn og fisk vha. sonar, seismologi for kartlegging av jordskjelv, samt kartlegging av oljereservoarer vha. seismikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot INF-GEO3310 – Avbildning (nedlagt)

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter inntil 45 forelesningstimer. Det kreves gjennomføring av obligatoriske laboratorieoppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eller muntlig eksamen. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske laboratorieoppgaver i emnet være godkjent.

Hjelpemidler

Det er tillatt med godkjent kalkulator og ett A4-ark med egen tekst.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst

Dette emnet vil ikke bli undervist høsten 2016

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)