INF1080 – Logiske metoder for informatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et emne i grunnleggende matematiske og logiske metoder. Det legges vekt på forståelse og tilvenning av matematiske begreper og notasjon som er relevante for et studium i informatikk. Emnet øver opp evnen til å tenke systematisk fra antakelser, løse teoretiske problemer, samt formalisere og gjennomføre matematiske resonnementer selv.
 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF1080 skal du kunne:

 • Gjennomføre, forstå og formalisere matematiske resonnementer og bevis.
 • Anvende og forklare forskjellen mellom ulike bevismetoder.
 • Anvende grunnleggende mengdelære og kjenne til grunnleggende notasjon og terminologi for mengder.
 • Forstå grunnleggende utsagnslogikk og første-ordens logikk.
 • Definere logiske begreper som valuasjon, logisk ekvivalens, logisk konsekvens, gyldighet, oppfyllbarhet, falsifiserbarhet og kontradiksjon.
 • Definere, anvende og regne på grunnleggende matematiske strukturer, som mengder, tupler, relasjoner, funksjoner, formler, strenger, språk, grafer og regulære uttrykk.
 • Kjenne til grunnleggende egenskaper ved relasjoner og funksjoner.
 • Definere mengder induktivt, definere rekursive funksjoner på disse mengdene og bevise påstander om disse ved hjelp av induksjonbevis.
 • Kjenne til begrepene om ekvialensrelasjoner, ekvivalensklasser og partisjoner, samt gjør rede for forhold mellom dem.
 • Anvende og gjøre rede for grunnleggende grafteori og kombinatorikk.
 • Bruke en logisk kalkyle for å undersøke logiske egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Fra og med høsten 2015: overlapper INF1080 5 studiepoeng mot MAT1140 Strukturer og argumenter

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har 4 timers skriftlig digital eksamen som teller 100%. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

INF1080 ble undervist siste gang høsten 2016.

Eksamen

Hver høst

Eksamen arrangeres høsten 2017 og våren 2018 for de som har obliger godkjent.

Undervisningsspråk

Norsk