INF1510 – Bruksorientert design

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir innføring i begreper og metoder for bruksorientert design. Studentene får teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan vi kan studere bruk og hvordan slike studier spiller inn til design. Som støtte til bruks-forståelse introduseres relevante fag fra samfunnsfag og humaniora, og dette gir også bakgrunn for å velge hvilket fag studentene ønsker å spesialisere seg i. Emnet legger vekt på at IT er en integrert del av brukernes omgivelser og aktiviteter, og at andre fag er nyttige for å få analytiske perspektiver på bruk. Studentene skal også designe og bygge et system for en valgt gruppe brukere, og argumentere for sine designvalg. Emnet legger vekt på at studentene skal kunne kombinere bruksforståelse med teknisk forståelse.

Hva lærer du?

Etter emnet skal studentene kunne bruke ulike metoder for bruks-orientert design og design med brukere. De skal kunne redegjøre for teori om bruksorientert design, og analysere eget prosjekt i forhold til teorien. De skal også kunne redegjøre for samfunnsfaglige og humanistiske perspektiver på bruk av IT, og kunne anvende minst et av dem i analyse av en konkret brukskontekst. Studentene skal kunne lage konkrete forslag til IT-løsninger til og i denne brukskonteksten, og redegjøre for designvalg ut fra egne undersøkelser og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Øvre grense på antall studenter: 100

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper pr uke. Emnet inneholder et gruppearbeid som det gis karakter på. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen er en hjemmeeksamen og består av tre deler: 1) en rapport fra gruppearbeidet som presenterer prosess og produkt,  2) en presentasjon av gruppas produkt (gruppearbeid): video og utstilling, 3) individuell skriftlig rapport. Karakter: Samme karakter til alle gruppens medlemmer på del 1) (teller 60 %), karakter også for del 2) bestått / ikke bestått, karakter også for del 3 (individuell) (teller 40%). Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Alle deler må være bestått samme semester. 

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Emnet undervises siste gang våren 2017. Emnet vil videreføres som et annet emne våren 2018.

Eksamen
Hver vår

Det er ikke eksamen I emnet etter våren 2017.

Undervisningsspråk
Norsk