Dette emnet er erstattet av IN3020 – Databasesystemer.

Pensumliste for INF3100 våren 2013

Pensum er 

  • det meste av læreboka (kap. 1-20 bortsett fra kap. 4)

  • det som er forelest (se forelesningsmateriale som legges ut i forkant av hver forelesning)

Lærebok: Garcia-Molina, Ullman, Widom: Database Systems - The Complete Book Second Edition, Prentice Hall 2009. ISBN 0-13-135428-0 / 978-0-13-135428-9

 

Detaljert om hva som er pensum:

Læreboken er stor, og ikke alt stoff er like viktig. Noe av forelesningsmaterialet er dessuten ikke i læreboken; nærmere detaljer fremkommer i pensumoversikten nedenfor. Som en hjelp til å prioritere lesingen har vi delt stoffet inn i fire kategorier:

  1. Kjernestoff. Dette er stoff studentene må beherske godt. Studentene må regne med vanskelige oppgaver fra dette stoffet.
  2. Statarisk pensum. Dette er typisk oppgavestoff, men kravene til detaljkunnskap er mindre enn for kjernestoffet.
  3. Kursorisk pensum. Dette er stoff som studentene skal kjenne til, men det forventes ikke at de har detaljkunnskaper eller trening i å løse oppgaver innen feltet.
  4. Ikke pensum.

Kapittel 1 - The World of Database Systems
Kursorisk

Kapittel 2 - The Relational Model of Data
2.1 Kursorisk
2.2-2.5 Kjernestoff

Divisjonsoperatoren finnes bare i forelesningsmaterialet: kursorisk

Kapittel 3 - Design Theory for Relational Databases
Kjernestoff

Følgende finnes bare i forelesningsmaterialet:
- Andre normalform (2NF): kjernestoff
- Elementary key normal form (EKNF): kursorisk
- Flere varianter av chase-algoritmen enn det læreboken inneholder: statarisk
Merk forøvrig at i læreboken er normalformene formulert med FDer som generelt kan ha flere attributter i høyresidene (eks. ABC->DEF), mens forelesningsmaterialet alltid har ett attributt i høyresidene når vi snakker om normalformene 1NF-BCNF. På eksamen bør dere når dere skal vurdere normalformene 1NF-BCNF, skrive om alle FDer slik at de har nøyaktig ett attributt i høyresiden (eksempelet blir da til tre FDer ABC->D, ABC->E, ABC->F).

Kapittel 4 - High-Level Database Models
Ikke pensum.  

Kapittel 5 - Algebraic and Logical Query Languages
5.1-2 Statarisk
5.3-4 Ikke pensum

Kapittel 6 - The Database Language SQL
6.1-5 Kjernestoff
6.6 Statarisk

Kapittel 7 - Constraints and Triggers
Statarisk

Kapittel 8 - Views and Indexes
8.1 Kjernestoff
8.2 Kursorisk
8.3 Statarisk
8.4 Kursorisk
8.5 Statarisk

Kapittel 9 - SQL in a Server Environment
9.1-9.6 Kursorisk
9.7 Ikke pensum

I forelesningsmaterialet står endel Postgres-spesifikke detaljer som ikke står i læreboken: Kursorisk

Kapittel 10 - Advanced Topics in Relational Databases
10.1 Kursorisk
10.2 Ikke pensum
10.3-5 Kursorisk
10.6-7 Ikke pensum

Kapittel 11 - The Semistructured-Data Model
Kursorisk

Kapittel 12 - Programming Languages for XML
Kursorisk

Kapittel 13 - Secondary Storage Management
13.1-3 Kursorisk
13.4 Statarisk
13.5-8 Kursorisk

RAID 0, 2 og 3 finnes bare i forelesningsmaterialet: RAID 0 er statarisk, RAID 2 og 3 er kursorisk.

Kapittel 14 - Index Structures
14.1 Statarisk
14.2-7 Kursorisk

Kapittel 15 - Query Execution
15.1 Kursorisk
15.2 Statarisk
15.3 Kursorisk
15.4 15.4.1 er statarisk, resten kursorisk
15.5-7 Kursorisk
15.8 15.8.1 er statarisk, resten kursorisk

Kapittel 16 - The Query Compiler
Statarisk

Kapittel 17 - Coping with System Failures
Statarisk

Kapittel 18 - Concurrency Control
Statarisk

Kapittel 19 - More About Transaction Management
Statarisk

I forelesningsmaterialet står følgende materiale som ikke finnes i læreboken:
- Samtidighetsfenomener: kursorisk
- Monotoni: kursorisk
- Snapshot Isolation (SI): statarisk
- Hvor SI befinner seg i forhold til isolasjonsnivåer og eksekveringsplantyper: kursorisk

Kapittel 20 - Parallel and Distributed Databases
20.1-4 Kursorisk
20.5 Statarisk
20.6-7 Kursorisk

På slutten av forelesningsmaterialet står litt om mobile ad-hoc-nettverk (MANETs) og databaser for dette; læreboken har ikke noe om MANETs: kursorisk.

Kapittel 21 - Information Integration
Ikke pensum

Kapittel 22 - Data Mining
Ikke pensum

Kapittel 23 - Database Systems and the Internet
Ikke pensum

Publisert 22. mars 2013 10:19 - Sist endret 24. apr. 2013 09:42