Dette emnet er erstattet av IN3230 – Nettverk.

Ukesoppgaver uke 6: Diverse fra kap.1-4

 

1. Kommunikasjonsformer

Gi en kort definisjon på følgende begrep:

 • a) linje/pakkesvitsjing
 • b) synkron/asynkron overføring (transmisjon)
 • c) forbindelsesfri (datagram) og forbindelsesorientert overføring (transmisjon)
 • d) multipleksing i telenett

2. Typer av nettverk

 • a) Gjør rede for forskjellen mellom punkt-til-punkt nett og kringkastingsnett.
 • b) Hva kjennetegner Internet og hvilke funksjoner må dette nettet kunne håndtere?
 • c) Beskriv de mest vanlige LAN topologiene

3. Adressering og ruting

 • a) Nevn de forskjellige typene adressering, og gi eksempler på applikasjoner hvor de benyttes
 • b) Hvilke nødvendige egenskaper bør en nettverksadresse ha?
 • c) Hva ligger i begrepet 'ruting' ?

4. Ytelse (performance)

 • a) Forklar begrepene 'båndbredde' (bandwidth) og 'gjennomstrømning' (throughput)
 • b) Hvor oppstår forsinkelse (delay) når en pakke sendes mellom to endemaskiner?
 • c) Gjør rede for begrepet 'tjenestekvalitet' (QoS). Hvilke elementer kan inngå?

5. Protokoller

 • a) Gi en definisjon av begrepet 'protokoll'
 • b) Hva er hensikten med å benytte lagdelte protokoller (design og anvendelse) ?
 • c) Skisser OSI modellen og TCP/IP modellen. Hva består forskjellen mellom dem i? Hvorfor er de ulike?
 • d) Hvor i OSI modellen finner vi følgende element: tjenstekvalitet (QoS) , samtaleunivers, protokoll, grensesnitt
 • e) Hva er forskjellen på en "De jure" og en "De facto" standard? Nevn eksempler på begge

6. Litt av hvert

a)      En ulempe med noen kringkastingsnett er den kapasiteten som sløses bort når multiple vertsmaskiner prøver å aksessere kanalen samtidig. Anta et enkelt eksempel der tiden deles inn i diskrete ”slots”, der n vertsmaskiner prøver å benytte kanalen med sannsynlighet p i løpet av hvert slot. Hvilken brøkdel av slot´ene sløses bort pga. kollisjoner?

b)      Når en fil overføres mellom to datamaskiner, har man to mulige kvitterings-strategier. I det første tilfellet, deles fila opp i pakker som kvitteres individuelt av mottaker; filoverføringen som sådan blir imidlertid ikke kvittert for. I det andre tilfellet, kvitteres ikke pakker individuelt, men hele fila kvitteres når den har ankommet. Diskutér disse to tilnærmingene.

c)      Et bilde er 1024 x 768 piksler med 3 bytes/piksel.  Anta at bildet ikke er komprimert. Hvor lang tid tar det å overføre det over en 56 kbps modem-forbindelse?

d)      Trådløse nett er lette å installere, hvilket gjør dem billige fordi installasjon av nett vanligvis koster mer enn utstyret. Likevel har de også noen ulemper. Nevn to av dem.

e)      Nevn to fordeler og to ulemper ved å ha internasjonale standarder for nettverks-protokoller.

f)     Hva er forskjellen, hvis noen, mellom demodulator delen av et modem og koder delen av en codec?

g)      PPP er mye basert på HDLC, som benytter bit stuffing for å unngå at tilfeldige flag bytes inne i datadelen skal skape forvirring. Gi minst en årsak til at PPP bruker byte stuffing isteden.

h)      Hva er det minste overhead´en ved å sende en IP-pakke når PPP brukes? Her skal du bare regne med overhead´en som introduseres av PPP selv, og ikke IP-hode overhead.

Publisert 17. feb. 2012 08:35