Prosjektoppgave

I kurset INF3290 er prosjektarbeid i gruppe en viktig arbeidsform. Her skal dere ut i en bedrift/organisasjon og lære om situasjonen når det gjelder IT-systemer.  Formålet er å få mer dyptgående kjennskap til aktuelle praktiske problemstillinger, erfaringer med kvalitative studier, samt trening i å anvende kurs-teorien i praksis.

Oppgave: Dere skal gjøre en undersøkelse av en informasjonsinfrastruktur. Undersøkelsen skal være basert på ulike kilder (for eksempel dokumenter, web), og skal involvere minst 2 intervjuer (ca. 45-60 min) av personer som er involvert med infrastrukturen, enten gjennom å planlegge, designe, utvikle eller vedlikeholde den. Intervjuene skal utføres og dokumenteres på en vitenskapelig måte (dvs. dere skal utarbeide en intervjuguide, oppsummere notater og/eller transkribere eventuelt lydopptak).  Dere bør skaffe generell informasjon om informasjons-infrastrukturen (for eksempel dokumenter/rapporter som beskriver IT-systemer og organisasjon). I tillegg bør dere velge ut en hendelse eller en prosess som har vært en utfordring. Det kan være en kritisk hendelse eller en utviklingsprosess i fortid, nåtid eller en forventet/planlagt forandring i fremtiden.

 

Valg av case: Forsøk å få ideer til egnede case via egne kontakter (familie og venner, tidligere medstudenter eller lignende), eller ta kontakt med bedrifter/organisasjoner dere er interessert i. Vi i kursledelsen kan også foreslå case.

 

1. Innlevering: Undersøk og beskriv en informasjonsinfrastruktur (frist 16/10)

 

Leveransen skal bestå av:

a) En skriftlig rapport som skal:

 • Være basert på faktaopplysinger samt informasjon fra intervjuobjektene. Rapporten skal beskrive casen som en informasjonsinfrastruktur og bruke relevante begreper fra kurslitteraturen (slik som for eksempel heterogen, sosio-teknisk, installert base osv.).
 • Innledningen (ca. ½ - 1 side) skal gi leseren svar på disse spørsmålene: Hvilken organisasjon/bedrift (’case’) har dere valgt? Hvorfor - hva interesserte dere med dette casen? 
 • Gi deretter en beskrivelse av bedriften/organisasjonen: bransje, formål/sentrale forretningsområder, størrelse, struktur m.m. (min. ½ - 1 side, kan være mer).
 • Hoveddel: Gi en grundig beskrivelse av bedriftens informasjons-infrastruktur: dens IT-systemer og kommunikasjonskanaler (eventuelt et mindre utvalg dersom casen er stort). Hvilken teknologi er i bruk? I hvor stor grad er systemer integrert? Presenter gjerne en skisse av overordnet system-arkitektur. Hvilke aktører er involvert (utvikling, drift, bruk m.m., innenfor og utenfor organisasjonen)? Hvordan er IKT involvert med sentrale arbeidsoppgaver? Er det sentrale standarder eller lovverk som regulerer informasjons-infrastrukturen? Er det implementert verktøy for IT-styring? osv.
 • Hvordan har bedriftens informasjons-infrastruktur utviklet seg over tid? Hva har vært sentrale hendelser og/eller valg som har formet den? Hva har vært lærdommer og erfaringer i løpet av prosessen? (Dette punktet skal fordypes i innlevering nr. 2)
 • Rapportens omfang skal være på 10-15 A4-sider. Dokumentet skal fremstå ryddig og profesjonelt (med hensyn til god organisering, overskrifter, innholdsfortegnelse, sidenummerering, referanser osv.).
 • Rapporten skal sendes på epost til aleksahr@ifi.uio.no, margunn@ifi.uio.no og pnielsen@ifi.uio.no innen klokka 12.00 på innleveringsdagen (tirsdag 16. oktober).
 • I tillegg skal det sendes inn en oversikt over prosjektaktiviteter (m/dato og varighet), hvem som har møtt på hvilke møter/aktiviteter og en oversikt over hvilke oppgaver hvert av gruppemedlemmene har utført i forbindelse med både undersøkelsen og rapportskrivingen.

b) Presentasjon av casen på seminar (16/10).  Power-point slides/OpenOffice Impress/Prezi eller lignende. (10 minutter til hver gruppe, hold av to minutter i slutten til evt. oppklarende spørsmål).

 

Vurdering: Innlevering 1 (rapport og presentasjon) vil bli gitt en karakter. Dette er et område hvor det ikke finnes fasitsvar, vurderingen blir gjort på grunnlag av generell kvalitet på arbeidet. Noen momenter som vil telle er: Er det samlet inn tilstrekkelig grunnlagsinformasjon av god kvalitet? Er presentasjonen (muntlig og skriftlig) velstrukturert og klar?

 

 

2. Innlevering: Analyser endringsstratgier for informasjonsinfrastrukturen (frist 13/11)

 

Her skal dere gå videre fra beskrivelsen av selve informasjonsinfrastrukturen, som var fokus i del 1. Nå skal dere analysere hvordan bedriften/organisasjonen håndterer (eventuelt har håndtert/planlegger å håndtere) en endringsprosess eller utfordring. Her skal dere altså utvide dokumentet som ble levert første gang, og dere kan endre teksten som har blitt levert.

 

For å svare på spørsmålene omkring utvikling, strategier og erfaringer gitt nedenfor kan det hende det er nødvendig med mer fokuserte undersøkelser/intervjuer enn de dere utførte for første innlevering.

 

Leveransen skal bestå av:

a) En skriftlig analyse av casen. Dere skal:

 • Beskrive en hendelse eller prosess som dere velger å gå nærmere inn i. Dette kan være etablering av nye tjenester, endring (integrasjon, standardisering) eller fremtidig videreutvikling av informasjons-infrastrukturen (se også ovenfor).
 • Bruke begreper fra kurs-litteraturen for å beskrive dette.
 • Fokus på endringsstrategier: beskriv og diskuter (vurder) hvilke strategier som ble anvendt. Hvis utfordringen ligger fram i tid, diskutert mulige alternative strategier i tillegg til den strategien som er valgt/planlagt. 
 • Hva slags kompleksitet ser dere i casen? (sosioteknisk og/eller nettverksrelatert kompleksitet). Hvilken forståelse hadde informantene deres av kompleksitet? Hva slags sammenheng er det mellom deres forståelse av kompleksiteten og hvilke strategier som ble valgt?
 • Rapporten skal ha et omfang på 25-30 A4-sider. Dette dokumentet skal være en videreutvikling av og således inneholde 1. Innlevering. Dokumentet skal fremstå ryddig og profesjonelt (med hensyn til god organisering, overskrifter, innholdsfortegnelse, sidenummerering, referanser osv.)
 • Rapporten skal sendes på epost til aleksahr@ifi.uio.no, margunn@ifi.uio.no og pnielsen@ifi.uio.no innen klokka 12.00 på innleveringsdagen (tirsdag 13/11).
 • I tillegg skal det sendes inn en oversikt over prosjektaktiviteter (m/dato og varighet), hvem som har møtt på hvilke møter/aktiviteter og en oversikt over hvilke oppgaver hvert av gruppemedlemmene har utført i forbindelse med både undersøkelsen og rapportskrivingen.

b) Presentasjon av analysen på seminar (13/11). Power-point slides/OpenOffice Impress/Prezi eller lignende. (15 minutter til hver gruppe, hold av to minutter i slutten til evt. oppklarende spørsmål).

 

 

Vurdering: Innlevering 2 (rapport og presentasjon) vil bli gitt en karakter. Det endelige resultatet fra gruppearbeidet teller 40 % på endelig karakter i kurset.  Vurderingen blir gjort på grunnlag av generell kvalitet på arbeidet. Noen momenter som vil telle er: Går analysen ’under overflaten’? Brukes teoretiske begreper på en adekvat måte (riktig forståelse, relevant utvalg). Er argumentasjonen omkring strategivalg omfattende nok og solid? Er presentasjonen (muntlig og skriftlig) velstrukturert og klar?

 

 

Publisert 30. aug. 2012 13:34